سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به قسم جناب اقای مورسی- گرچه نتایج انتخاب مصر بسیار دور ازذهن به نظر میرسید وکارشناسان بدرستی گفته اند. که دلیل بعلت عدم مطمن کردن مردم به برنامه های حزب اش کرد- ولی متاسفانه ایشان یک استنباط غلطی از این عدم موفقیت رادرک کرده است در این انتخابات کل ارا 000/265/ 23بوده است. که ایشان000ر765/5 رای اورده اندکه اختلاف ایشان با اقایاحمد شفیق-000/ 150رای بوده است وبا ان محبوبیتی که اخوان المسلین داشت این یک معمای غیر قابل هضم وتصور است درنتجه اقای مورسی پذیرفت یک سری اشتباهاتی انجام پذیرفته است که میتوان انها را کشف کرد که اخرین انها هم عدم مدیریت صحیح ایجادکه انجمن قانون اساسی که مسئول نوشتن قانون اساسی جدید شدن نیست- ایشان قسم حزبی خوداش را شکست که نه به دحرف مردم کوچه وخیابان باش ونه به ارباب رسانه تعظیم کن- مطلب دقیقی رابیان کردن جامعه روشنفکر غربی زده که درکشوری میزانی دارد که درمصر درصد نسبتا بالائی دارد یک نوع لیبرال دمکرات از نوع جهان سومی است که هیچگونه مانیفستی ندارد جز مسائل روز واز حرف هرکس هم که خوشش بیاید دنبالش راه میفتد وچون غرب تنها پایگاه اش همین گروه هستند اجازه نمیدهد کسی باانها دربیفتند واینان درواقع عبد چیب خود هستند وهمه چیز با رفاه واقتصاد میسنجند واز زندگانی غربی هم خیلی لذت میبرنند سکولارها وحشت داشتند که اخوان المسلمین هم برب قوه قضائیه وهم بر قوه مقننه حاکم شود وجناب اقای مورسی تنها نماند پرچم انها باشد وهیت عالی رتبه حزبی مصر را اداره کنند در واقع اسلام درانجا تا حدودی غریب بود واین مشکل مسلمانان در دنیا بخصوص جهان سوم است که نتوانسته شکوه وعظمت خوداش بخوبی بیان کند ولیبرال دمکراتها وسکلولاره بسیارموفقتر از انها بودهاند و شایسته است که حزب اخوان المسلمین بخوداش بیاید وواقعیت بپذیرد وتعجب میکنم که چگونه متوجه این قضایا نشده بوده است وچاره انرا پیدانکرده است وباز سزاوار است ازبرنامه های ایران عزیز تقلید وازان بنحو شایسته سود برد واین را بداند که هرچه از اسلام عزیز دور شود به امید که دغرب بیشتر به بها میدهد وتوریست بیشتر میاید ونشان دادن مصر به خارجیان که خیلی دروابط اجتماعی نزدیک به انها است به تبلیغات روزنامه دربارهد جلب توریست توجه کنید میتواند درپیروزی حزب نقش بازی کند مهم نیست که زوداین حزب به قدرت برسد مهم ان است کهجامعه بر اسا ومعیار اسلامی انها را انتخاب کند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99