سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-تهنیت به سالگردطلوع-حبل متین ورافع حجابهاحتی برای فرشتگان وجلوه دهند اسرار قران ومکنونات شب قدرحضرت فاطمه الزهر اسلام الله علیهاشخصیتی اسرار اور حتی فرشتگان عرشی نمیدانند به عموم متقین تبریک وشاد باد میگویم- با الهام از بیاناتنورانی استاد معززحضرت کتر حجت اسلام سید مهدی میرباقریرحمتالله علیه که ضعف های این مقال ازاین جانب است- به تعبیر من زمانی که فرشتگان بر خداوند این سئوال وپرسش اعتراضی وفهمی درباره خلقت انسان کردند خداوند جل وجل جلاله الشریف که انسان دارای نفس اماره بالسو قوی دارد وشیطان جبل هائی بر ای جذب  کشیدن به مقاصداش فراوان دارد منهم حبلهای متین دارم واگر شیطان ونفس اماره به سو وحی میکند منهم وحی نیرومند ومستحکم دارم وشیطان بلا وتاریکی ورنج میسازد ولی انسان فریب میدهد ومهم نورهائی دارم در دل بلا تشعشات نورانی خودر وجه های کتابهامرا اشکار میسازنند ومتقین به وسیله انها راه میابیند ومن بدنبال متقین هستم ودر مسیحیت واسلام بزرگترین جبل متین خداوند به بانوان داده شد حضرت مریم سلامالله علیها درمعبدی بودند که گرداگرد ان معبد مردمان نادانی که بوسیله علمای سو ناحق حق میفهمیدند هرگاه بهنزد حضرت مریم سلام الله علیها میرسیدند انجا پرنور وبا مائده اسمانی مشاهده میکردند ودر شگفت میماندند وحتی برای حضرت زکریا علیه السلام مایه عجب وبرداشت حجاب ها بود بخصوص عبادت ایشان درشبها- شاید بیشترین دام های شیطان وبلاها یش بر ا ی زنان بوده است- لذا سخترین بلاها بر ایشان وارد شد وایشان ازدل بلاها مستحکم وپرقدرت ونورانی بانشان دادن وجه ها وتجحلیلات قرانی موفق بیرون امد لذا اسرار شبقدر درک مقام حضرت فاطمه سلامهالله علیهااست عربستان مرکز تمام حیله ها وکمندهای شیطان بود وظلمت به جای نور جا افتاده بودودریای طوفانی همه جا فرا گرفته بود وحتی سود تدبیر درمسائل ضروری وحیاتی زندگانی مثلا تقسیم اب وایجاد امنیت زندگانی انسانها به خطر میانداخت وحیات را درومیکرد دراین شرایط معصومین پا به عرضه وجود گذاشتند که مردان مقدس نعمتهای روز قدر بودند وحضرت فاطمه سلام الله علیها نعمت شب قدر بودند ومیبایست سفینه نجات باشند وبیشترین بلاها تحمل کنند تا این کشتی به ساحل نجات بر سد وان اسرارها وشگفتی که حضرت مریم سلام الله علیها اشکار ساختند درمقابل شگفتی ایشان مانند نور شمع درمقابل نرخورشید ودروازهای بر وی شهر علم باز کردند بزرگترین دروازه بود تا متقین راه رابیانند ووسیله نجات را پیداکنند ور اه وصول به مقام قرب را بشناسندسالگر دشان میمون مبارک باد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99