سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم اله الرحمن الرحیم- نقد وتفسیری بر بحث عقلانی سازی برنامه زاویه در برنامه گفتگو "مطهری وعقلانی سازی": در زمان قبل از انقلاب بچه های گروه من که برای من معلوم نشد که این روش نقد وتفسیر را ازکی یادگرفته بودند عمدا تا دیپلم بودند بچه های گروه که عمدا دانش اموز بودند وتاان زمان درهیچ مسجدی نرفته بودند ومسجد رو کرده بودند تا قبل از انقلاب به چهل نفر میرسید- یا دداده بودند که به منزل یک دوستان دانش اموزی که سطح فکر بالائی تا حدودی داشته باشند مثلا پدرش سروان باشد ویا حقوق دان باشدویا تاجر باشد وبه پدرش میگفت اقا ماهیچ اطلاعی ازسیاست شاه نداریم لطفا نکات مثبت ومنفی شاه رابگوید جناب سروان 98نکته مثبت میگفت ودو نکته منفی  هم میگفت وبه همی وضع با دیگران صحبت میکردند وان دونکته منفی قبلی را سئوال میکردند به محض انکه این نکات منفی به عد بیست میرسید دستور پخش میدادند که دقیقا برای ساواک تیر غیب بود که بعد مجبورشد افرادی روحانی بیاورد تا انها را خنثی کند وپاتوق  انها درمسجد ولی عصر بود وسرگروه به من گفت یک سرکشی بکن ونصایح لازم را  انجام بده ومن سهاعت چهار وارد مسجد شدم گروه تقسیم به تعداد  اکثر چهار نفری شده بود ویکی از انها دانش اموزی بود که منرامی شناخت که فوق العاده زبل به نظر میرسید واز اوپرسیدم اینجا چه خبر است باخوشحالی جریان را تعریف کرد ومن گفتم مواظب باشید به دام ساواک نیفتید که برای خانواده شما ومسجد وگروه بسیار مضر است ایشان خنده کرد وگفت ماشالالله به سرگروه ما ششم ماه دوره مینبینم وششماه با نظارت سرگروه کارهای اعلامیه میکنیم وپخش میکینم .وبعد خودما سر گروه میشویم ومحال است ساواک مارابه دام بیندازد تا حال که نتوانسته است. اینان دونوع اعلامیه علاوبر اعلامیه امام رحمت الله علیه پخش میکردند- یک نقد بر موضوع که از اطلاعات بدست امده یک بانیانات  شاه ویا دولت ویا نقدی که درروزنامه به نفع رژیم نوشته بودندبود با نان اطل عات بدست امده پاسخ میدادندوبسیار محدود در جنوب شهر به دیوار میزدند ودیگری تفسیر بر موضوع بودکه یک جمله امام راحل علیه السلام را باهمین اطلاعات باز ووبیشتر میشکافدند  وانر اباز در درجاهائی خاصی د ر جنوب  میزدند- مسئله عقلانی ساز در ایدولوژی سابقه طولانی دارد چه تحریف دین وچه انجا ذکه درک دین مشکل میشود ویا برای جذب افراد به دین یک نوع عقلانی سازی میکردند- ودر زمان سابق اگر کسی به حوزه علمی دارویش گنابادی میرفت وچب وراست رویای صادقه میشنوید فردی که من ایشان بیل گیتس ایران میدانم درجوانی به گنا باد میرفت ودرتحت تاثثیر انها سخت قرار گرفت وبرای دفاع انان به جنگ حضرت عظمت ایت الله اعظمی بروجردی میرفته است شما چرا با دارویش کناباد مخالف هستید وایشان میفرمودند رویا ی صادقه ملاک نیست واین مطالب روی صادقه نیست که بیعد ایشان پی به تاکتیک انها برده بود تا روز به نظر حقیر ایشان جوش میاورد وچند جمله میگوید وایشان بیرون به سرخیابان که میرسد تمام ان مطالب را بعینه میبیند ومتوجه میشود که رویای صادقه یعنی چه وبر میگرد وتوبه میکند ومرید ایبشان میشود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99