سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نگرشی بر مقام وموقعیت حضرت زهرا علیه السلام- امروزه توجه شدیدی به مقام وموقعیت حضرت فاطمه سلام الله علیها وحضرت مریم سلام الله علیها میشود وقرابت بسیاری بین این دوعظمت ملکوتی درک میشود- وهردو بزرگوار امروزه سرچشمه عرفان ودرک ملکوتی شناخته میشوند- بعضی از عرفا معتقد هستند که قران صفات الهی را بعضی مردانه وبعضی زنانه مطرح کرده است که بخش زنانه بیش از بخش مردانه است بعنوان مثال رحیم را رحم به معنای زهدانه زنان گرفته شده است که مادر توجه شدیدی به نوزدان خود دارد .در انجیل هم کلمه مرسی که به معنای رحیم است انهم به معنای زهدانه ورحم زنانه است شدت عاطفه ودل نازکی ها وبخشش ها ومغفرتهای زیاد بیشتر به بعد زنانه است که درحقیقت خصلت مادران است- بر ای حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از میوه های بهشتی سیب اوردند که ایجاد کننده حضرت زهرا علیها السلام وبر ای حضرت مریم سلام الله علیها هم مداوم غدای بهشتی اورده میشد وهمینطور بر ای حضرت زهرا علیه السلام ماده های بهشتی نازل شده است- حضرت مریم سلامالله علیها مادر حضرت مسیح علیه السلام است ومراقبت از ایشان به دحضرت دمریم سلام الله علیها سپرده شده است وحضرت فاطمه سلام الله علیها هم ائمه اطهار وهم چنین از پدر عظیم الشان شان باز به همچنین حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه هاهم به حضرت فاطمه سلام الله علیها سپرده شده بود": ام ابیها:" حدیث معروف :" بهشت زیر پای مادران است به این معنای راهی که انها میرونند راه بهشت وراه الهی است که نشان ازان است که راه عطوفت- عفت وکمال است- ویا خشم حضرت فاطمه سلام الله علیها ورضایت ایشان رضایت الهی است نشان ازان است که خصلت های ایشان مورد تائید الهی است وبعضی از خصلت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بیشتر به خصلت زنانه نزدیک است تا خصلت مردانه مانند گذشت فراوان از افراد بیش ازحد لجوج وتبهکار- ومهربانی بیشاز اندازه ورقت قلب بسیار زیاد هم جزو خصلت های زنانه محسوب میشود- از احساسات عالیه بشری بیشتر میتوان به درک عالی از خصلتهای الهی رسید حضرت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم که به معراج صعود میکردند توسطاسبی باچهره ی انسانی سوار بودند که چهره زنانه داشته است- از صفاتی که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم برای حضرت فاطمه سلام الله علیها دادند بخوبی میتوان درک کردکه کوچکتربن نقضیدرایشان نبوده است ودراوج کمال بوده اند انسان که مایل است که باخداوند منان صحبت کند واز چهره بشاش خداوندی لذت برد این وجه را معصومین سلام الله علیم اجمعین بعنوان سمبل وایه الهی دارا هستند- وهمانطور که ابن اعربی فرموده است انشان میخواهد از طرح زمینی به طرح بهشتی برسد واز درون وساختمان درونی خاکی خود نقبی به بیرون به فضای لامکان ملکوتی بزند این نقب توسط ائمه اطهارعلیهم السلام وتهنیت ایجاد میکنند وانان این مسافران به سرزمین ملکوت راهادی هستند وان تقدسی که نیاز انسان است وان وجه ای که شادی وکمال وعفت وعقل وانسانیت در درون انسانسرازیر میکند توسط انان جاری وساری میشود

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99