سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- ویروس استاکنس- خیر است یا شر است-فرشتگان شر وخیر را جدا ازهم میدانستند وشر شر است وخیری ندارد وخیر خیر است وشری ندارد ولی خداوند فرمودند باهم بایدباشد و وهمان طور که علما فرموده اند شرمقدمه خیر است وخیر مقدمه شر است واین سیکل سرانجام تکامل انسان رابوجودمیاورد به شر طها وشروطها- حدیثی هست هرچه عمل تلختر باشدثواب اش بیشتر است یعنی تکامل اش بیشتر است تنها ثواب اش به خاطر سنجش درعرض نیست بلکه بیشتر سنجش در طول است وباز درحدیث داریم که اولیا الله بلاهای بیشتری دارند ویک دلیل اسوه بودن انان هم به همین علتاست وباز داریم دریا سختی بیشتری دارد وسود بیشتری دارد ویا به ر هبر کاروان امام گفته میشد به علت اهمیت کارش بوده است- قران میفرماید ما شمارابه سختی های زیادی دچار میکنیم وخواص زیادی را علما نوشته اند که مهمترین انها بایاد واستغاثه با خداوند منان نجات پیدا میشود وخود در درک وایمان انسان نقش زیادی دارد ولی غربی ها کشف کردند که بقول انان سلولهای مغر درحالت خفته هستند وبه این سادگی بیدار نمیشوند عواملی نیاز است که انها رابیدار کند تجربه نشان داده است که جنین هائی که درشکم مادر درنج هستند که   نباید این کار ما انجام دهیم- بچه های باهوشتری شدهاند تصور میکنند سلولهای بچه بیدار میشود ویا به علتی مقداری از اطلاعات مادر به ذهن بچه وارد میشود که هنوز دلیل ان فاش کشف نشده است ویا افرادی که دررابطه نسبتها کار میکنند وعواملی باعث میشود که دقت دکنند باعث بیدارشدن سلول ها میشود بخصوص در افراد که ساکن دهکده ها هستند بیشتر به افق ورابطه نسبتهابین چنگل ودشت وکوه وافتاب وستارگان فکر میکنند دربیداری سلولهای انان بسیار موثر است وشاید کاروان سالارمداوم در فکر این نسبت ها بوده وکمی مسئله خطناک بوده است بیشتر به مغز خوداش فشار میاورده است تا مسئله راحل کند باهوش تر میشده است درشهر بهترین ازمایش ایجاد یک سالون پراز نقاشی های مختلف است که فرد انهار بر اساس ذوق وفکر خوداش مرتب کند وجریان این ازمایش مفصل است واساس بر میگرد بر رابطه نسبتها واندیشها ودستورهم داده شده است که از مشکلات استقبال کنید تاببنید چگونه از ان خداوند منان شمار ابیرون میکند یعنی بهدشما یک راه حل نشان میدهد که میتوانید بسیار مشکلات دیگر راهم حل کنید بشرطی که تعقل کنید وفورمول را کشف کنید وازان فرمول استفاده کنید


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99