سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- اقای اوباما- یا خانم کلینتون- کدامیک ریس جمور اینده امریکا خواهدبود- کارشناسان روی این موضوع بحث کردند وخانم هاری کلینتون راپیشنهاد دادند- دنیای امروزدنیای ارتباط سریع است وحکمرانان دربخشی از دنیا توسط مردمان انتخاب میشوند وتکنولوژی مدرن رسا د نهای مردم مطلع از خواستهای ریس جمهور میکند وبلعکس- ریس جمهوری موفق است که مشکلات راحل کند نه انکه درمشکلات بماند وخود ایجاد مشکلات جدید کند- افرادی میطلبد که در ضمن داشتن وظیفه سنگین صبور باشد وحزم خودرا ازدست ندهد وبه تضاد وسرهم بندی دچار نشود  عمیق فکر کند وجملت ساده جملاتساده بیادماندنی بگوید وساده وخود مانی باشد وازهمه مهمتر صادق باشد ویک مرحله جامعه به پیشببرد-جناب اقای اوباما زمانی که وارد کاخ سفید شد اغاز سقوط ازاد اقتصاد شروع شد وایشان یک مشکل خود ساختهای بوجود اورد بنام بحران بیمه بهداشت گرچه دراغاز بحث بحران نبود بحث بهینه کردن وبهبود بخشیدن بود ولی تبدیل به بحران شد- سیاست قبل امریکا در عراق وافغانستان درجهت دوباره شعله ورشدن جنگ بود ومطبوعات خبر از جنگ در سومالی ویمن راهم میدادند صلح شکنندهای د ر عراق وجود داشت که هرلحظه میتوانست مشتعل شود وبحران جدیدی برای اقای اوباما بوجود اورد کمسیون عدالت واعتبار عراق درحال تسلیم شدن به رای مردم بود وهیچگونه مخفی کار ی نداشت ورهبری ان بای اقای احمدچلبی بود که مظنون به عامل ایرانی شد که شایع ذشد که ایشان سراقای بوش کلاه گذاشته است که باعث حمله بوش به عراق شد وهم چنین اقای فیصل علامی که تحت بازجوئی برای عامل ترویست شد وکمسیون پانصد نفر از کاندیدهارا فاقد اعتبار شناخت که این کاندیدها اکثرسنی بودن- این خلع شدن از نمایندگی دوباره خصومت بین سنی وشیعه را مشتعل کرد خلاصه بحث ایشان به این امر منتج میشود- که باند چلبی وعلامی برنده این کشمکش ه شدند بوسیله جناب نور مالکی ودرسال 2005 اهل تسنن سهمیه خودرا کافی ندانستند جنگ خودرابا شیعه اغاز کردندکه اوج ان درسال 2006 و2007 بود وچون کانگارو سنی ها درکیسه شیعیان قرار گرفتند که یک نتجه دراماتیک بوجود امد واین امر یک شوک بزرگ برای سیاست امریکا بودکه تصور میکرد طرح انان باعث رکود خصمانه در عراق میشود- دلیل این امر دوعامل بود- 1- سازمانها غیر طبیعی ومصنوعی ودم قدرت اسلحه- درحالیکه مردمان از سازمانهای وابسته قوانین خودتبعیت میکنند وغیر رسمی فشارهای خودرا اورد میسازنند وواقعیتهارابسمت خود میکشانند- کمبود سازمانهای رسمی ونیرومند ومستقل بخصوص در زمان که کشور اشغال شده است تنها میخواهد که یک نوع رسمیت قابل قبول به سازمانهای اشغال گر بدهد- عدم شایستگی نمایندگان وتاثیرات مذهبی ایران برروی نمایندگان توانست شکاف را درعراق را ادامه دهد-ایشان واقع را شکلی دیده است در غرب بخصوص امریکا بعلل های مختلف که البتهسعی مردم وداشتن امکانات خوب توانست پیشرفت قابل ملاحظه کند واین نیروهای توانست ده شرکت معظم رابوجود اوردواین ده شرکت توانستد از امریکا یک ابر قدرت نظامی – مالی- سیاسی رابوجود ارند وازان پس امریکا بدنبال برتری جستن وچپاول کردن دارائی های کشورهای دیگر برامد ولی پس ازمدتی بعلت ایجاد فقر های شدید انقلابات درجهان رخ داد ولی امریکا ازاین حوادث درس لازم را نگرفت ودرجهت کنترول جهان وجبران مافات بر امد ولی مسلم بود بخشی درامریکا رشد قارچ وار خواهد کرد که دراین منازعه شرکت میکند وانها بعدا خانه مافیا برای همکاری وتعاون بیشتر ایجاد کردند وهم ازداخل وهم ازخارج شروع به مکیدن کرد وتنها صنایعی رشد کردکه در جهت مافیا بود-بعنوان مثال جنرال موتور که اولین ماشین سازی دنیا بود سیصدهزار دران کار میکردند موشکهای که ساخت همگی از بهترین دنیا است ولی اخیرا دومدل جدید ماشینهای سواری ان همگی در ازمایش موتورهای انها اتش گرفت وعده ی راهم مجروح کرد- وتمام ریس جمهورهای که درامریکا روی کار امدند درخدمت مافیا بودند وهنوز هم هستند اخیرا اقای بیدن برای ان انتخاب شد که مشکلات را رفع کند ولی ایشان خیلی زود هیچان زده شد ودستورات ضد ونقیض داد ونشان داد که از حل مسائل عاجز داست ولی خانم هاری کلینتون تا امروز بر خلاف تمام کارشناسان باحوصله وصبر ومشارکت با متخصصین وگوش کردن به مخاطبین کم کم مسائلی را توانست حل کند برای ایشان یک برنامه جمع اوری مسیج بنام ":می می:" که مانند فیس بوک وتویتر عمل میکند ساختند که ایشان توسط موبایل بامخاطبین خود درارتباط باشد وظطرز کارش نشان میدهد سعی میکند عمیق مطالعه کند وعمیق بفهمد لذا کارشناسان معتقد هستند بر اوباما ژیشی خواهد گرفت امید است چنین باشد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99