سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-شاه کلید-درغرب جامعه به سه قسمت تقسیم میکنند- متخصص- عام پیشرو- عام حیوان صفت—عام حیوان صفت کسی است که حقیقت را میداند ولی منکر ان است مانند کسی که پی به معجزه قران بردهاست ولی انرا رد میکند- تعداد انها همیشه بسیار اندک است وغرب برای انها برنامه دارد وعام پیشرو- ماند کسی است که درمعجزه قران شک دارد که معجزه هست ویا سحر است ودست به کشف حقیقت میزند وتا حدودی پیش میرود بریا درک کامل نیازمند متخصص است وان میزان درکم بسیار با ارزش است مانند انکه یک متخصص فیزیک بعلتنبود دکتر مقداری تحقیقات کند وبه نتایج مثبته هم برسد که اکثر جامعه را تشکیل میدهد ومتخصص هم وضع مشخص است- درباره تخصص در ساختن ایدلوژی سه ایدلوژِی برتری چشم گیری داشتند- لیبرال دمکراسی غربی –اسلام وکمونیست- وبحث غربی این بود که ما به اندو فرصت میدهیم چناچه مسائل روشن حل نکنند دیگر جیک نزنند وکار رابدست ما بسپارنند وماهم همین ادعائی داشته ایم وهر کشوری در موضوعی شاه کلید ان است درشوروی ارتش بود ودرغرب بیشتر روابط زن ومرد وحقوق بشر- درایران هم اسلام- درشوروی زن ومرد دقیقا درتمام موارد مساوی بودند مثلا زن در معدن زغال سنگ همان مقدار باید تولید زغال سنگ کند که مرد میکند ومیتوانست این برابری را کادوپیچ کند- درغرب ازادی بیشتر کردند بعنوان مثال در امریکا رستوران خاصی بود که زنان با لباس شنا میتوانستند درانجا باشند ودرالمپیک سابق برای نشان دادن قدرت تمدن امریکا خانمی برهنه که پشت شانهاش از تیم خوداش حمایت کرده بود در ایستادییوم شرکت کرد- ایشان میتوانست انرا کادوپیچ کند واما ایران سابق من از شیراز سوار هواپیمائی شدم که از کویت امده بود وبه ابادان میرفت وجای من کنار یک خانم عرب ابادانی بود که از کویت میامد ومن  درباره کویت وابادان سئوالهائی کردم وایشان میفرمودند یکی از قوم خویش ما مردی درسن هشتاد سالگی یک دختران جوان بعناون همسر چهارم گرفته است وگفتم چرا؟ ایشان جواب داد برای انکه احمق است ولی جواب میدهد که اگر ایشان شوهرمناسب داغشت با من ازدواج نمیکرد ومن درخانه زن سوم اقای خودم بودم وزن چهارم هستم وبیست سال بازن اول اختلاف سن وایشان میخواهد یک دختر بعنوان صیغه یعنی زن پنجم بگیرد که درحدود شصت وهفتاد سال سن دارد گفتم چرا- ایشان گفت برای انکه احمق است ولی دلیل اش این است که دراطراف ابادان که شما انراخواهید دید چون تاکسی اول منرا میرساند زمین زیادی خریده است ومیخواهد باغ ودامپرویوکشاورزی وخانه سازی کند ودر ضمن در نزدیکی ابادان یک پاساژ بسازد وچون تمام فامیل خوداش وزنانش ر ا کار داده است ونمیتواند به افراد قیبله وفارس ها اطمینان کنند که دزدی نکنند لذا زن پنچم را میخواهد بگیرد واین رانمیشود دکادوپیج وباغید ریشهای حل کرد وهرکس بهتر بتواند انرا حل کند حق دارد ایدلوژی را تبین کند ومشکل مانند دربسیاری چنین موضوعاتی بود که میبایست انرا ریشهای حل میکردیم که ازعلوم زیادی بیاد بهره برد وباچند منبر قابل نبود- ومشخص است هرامری شاه کلید است سقوط کند انقلاب حتما رخ میدهد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99