سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی - به مقاله "|کودتای بیست وهشت مرداد-مارک-ج-گازیور وسکی-گروه امریکائی –انگلیسی- که برای مدرسه استاد حدائق مشاوره میداد- گفته بودند که اول شما باید مشاور درهرشته بوجود اورید- در غرب گروه مشاوره منشی در پیشرفت علم حرف اول را میزند- که بشتر انها هم از خانمها هستند مثلا درمتالوژِی خانمی هست که درسطح ممتاز این رشته است ولی علوم دیگری واطلاعات دیگری هم دارد- ازجمله مراکزمهم این علم وسازمانها مهم این رشته وشخصیتهای مهم وشاختت کامل از اسباب ها وشناخت ازهتل ها وسازمان انهای امنیتی وغیره ومدااوم با شخصیت های دست ان کار ساخت ان محصول در ارتباط است مثلا برجک تانکی به زیر دریا میرود وخوداش میتاند از کف اقیانوس به ساحل  بگردد ویا وسط اقیانوس بالا بیاید وسپس توسط سیم بکسل سوار ناو شود توپ با سرعت یک 1200کیلومتر ودویست متردر ساعت شلیک کند وموشک 2000 کلیومتر درساعت وولیزر با شکافت دادن 45 سانتیمتر ومسائل دیگر- که یکدانشجوی فیزیکی ایرانی دران کارخانه کار میکرد- واین جناب همه چیز را مرتب میکرد وتا شانزده پرفسورهای اسیستان کمکی برای ایشان فراهم کند که بیشتر امریکائی هستند وان جناب دانشجو میفرمودند شانزده ویا هفده نفر برای گمراه کردن است درمسائل عددی ندارد وانها هم وقت شان ذی قیمت بایدهمه چیز سازمان یافته باشدواین خانم ها بعد میتوانند به ریاست شرکت های معظم ابر قدرتی برسند ویا ریس دانشگاه شوند ولی برای راحتی خود غالبا معاونت را بعهده میگرنند وخانم استاد انگلیسی میفرمودند غالبا سیاه مست هستند بعلت سختی کار-بقول بچه ها پاتیل- پدیده جدید دنیا که مال عصر حاضر است یک دست کردن مردم وایجاد هماهنگی شدید درست مانند یک واحد نظامی است افکار عمومی یک دست- بحثی قران بنام امت میگوید که امروزه درکشورهای پیشرفته موجود است ودراینده بقول استاد حدائق ممکن است 200 سال بوجود اید وممکن است حوادثی انرا جلو بیاندازد که شانس ان کشور است واین امر استراتزی وتکنیک خاص خود را دارد که به صورت بسیار کم رنگ ان دراوائل عصر صفویه بوجود امد وان کد گذاری ویا لایه گذاری درمغز انسانها است که این وکار هم استاد حدائق با تکنیک اروپائی به خوبی انجام میداد تحقیقات نشان میدهد که قاره اروپاروز به روز در بیان این کدها به پیشرفت وبه پیچیده گی رسیده است- در سر کلاس در دانشگاه لندن استادخانم فرمودند که این کد را من حداقل میتوانم دوترم روی ان صحبت کنم ولی دراین زمان فقط ده دقیقه صحبت خواهد شد وبا اصرار به بیست دقیقه رسید وایشان فرمودند که9 دانشجویان دکتری درحال باز نگری روی لیست کردن کتبهای برای کدها هستند وبه نزد انها بروید وکتب لازم برای کدها رابدست اورید- درانگلستان بخصوص لندن حزب توده سعی فراوان درشناخت این کدها داشت ویک دانشجوی ایرانی که سمپات حزب توده بود بلرای من این کدها بیان یمکردوبه محض انکه انتخاب شد فرمودند باعرض معذرت من دیگرنمیتوانم به شما کد بدهم وفکر میکردند که من نمیتوانم انها بدست بیاورم که درسرکلاس ها فراوان این کد هاع مطرح میشد واستاد ها مایلبودند هرچه بیشتر ما این کدها رایاد بگیریم-درانگلستان یکی ازتحقیقات درک علوم پشت مقاله روسی بودوپول بسییار خوبی میدادند ودرامریکا سالانه چهل هزار حق سکوت میدهند ومال انگلستان را نمیدانم وبه محض انکه اسران کشف میشد انرا به امریکائی ها میدادند وانها ان فرمول که به جنگ فورمول ها معرف است درکانالهای میگذراندند وسپس عرضه میکردند که روس ها متوجه نمیشدند که ریشه انها مال روس هاهستند واگر میفهمیدند که ان فرمول ها غلط است توی بوق میانداختند وملت روسیه شوکه میشد ومیابیست یک متخصص برود وانرا اثبات کند وانها را راهنمائی کند وروسها مثلا در اقتصاد خرد مجبور میشند که برای انکه شوک را برطرف کنند کاری سنگین کننذد ومداوم مقاله روی مقاله میامد تا انکه یک کتاب بسیار تاثیر گذار چاپ میکردند که انگلیسی ها برجسته بودن قبول داشتند ولی میگفتند ما گول نمیخوریم این تئوری چقدر در روسیه اجرا شده است-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99