سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-چهر ه سازی درتاریخ -صافی-درتاریخ یک پدیده عجیبی وجود دارد که ا نسانهای وارسته-هیولا- پلید بی رحم –پرمدعا- سخت گیر وغیره معرفی میکند وانسانهای واقعا هیولا- پلید- فرشته –انسانیت کامل- بفهم- جوانمرد که امروزه هم همین است- خانم استاد من درانگلستان روی همین موضوع یک جلسه مانور داد که بودن تحقیقلازمقضاوت نکنید چهرها ی که در تاریخ ساخته شده است کنار بزنیدبه ملاک برسید که حقثیقت فرد را روشن میکند البته حرف توی حرف میاید ولی باید گفت- یک دختر خانم هلندی سئوال کرد درفلان موضوع- انگلستان مقصر بوده است یا هلند ایان گفت ازاین سئوال درگذر زیرا روح تورا کدر میکند ولی این درس بگیر که معایب گذشتگان رانداشته باشی وسپس گفت بین اروپائیان که ادعا انسانیت انها گوش فلک کر کردهاست مداوم به هم خنجر میزدند که شرقی ها بخصوص مسلمانان بعنوان مثال ایران وعراق چنیین حجمی نداشتهایم- که مال اروپائیان درظاهر مشخص نیست ایشان گفت بین هلند وانگلستات نود در صدمجرم انگلستان است وده درصد هلند است اما فومورل کلی مهم است کسی مجرم است میخواهد به هرقیمت شده است خر-اش ازپل بگذارند وبفکر اینده خوداش ودیگران نیست وغالبا اعتقاد راستین به دین نداردالبته بعضی با اولین جنایت متوجه میشوند- بعضی ها پس ازپنچاه جنایت متوجه میشوند وعده ای پس از پنچاه جنایتمتوجه میشوند وهمچنان بکار خود ادامه میدهند که امکان دارد به صدهم برسد که ازنظر من معاویه جزو اخیر است ولی خوب تاریخ را دگرگون میکنند که شخص مثل منی نمیتواند قضاوت کند ولی من راه حل پیدا کردم- اینها قبل ازجنایت یک شخصیت قابل قبول دارند وانها مردم راقبول دارند وبا مردم بخوبی مماشات میکنند ولی پس ازجنایت ازمردم کناره گیری میکنند وشایعات انهارا میترساندوبه مردم باتعجب نگاه میکنند چراینطور میفهمید- هرگزپاسخی به سئوالات نمیدهند وتمام کار انه نیرنگ است وتوسط عوامل ناشناخته ویا ساده لوح موردتوجه مردم کار خود پیش میبرد چه درمورد انگلستان وچه درمورد هلند بخوبی این فورمول صدق میکند البته شخص انگلیسی لرد بوده است یانبوده است من زیاد مطمن نیستم- ایشان فرمودند دونمونه من ذکر کنم یک جناب انیشتین مردی به واقع شایسته وکم نظیر درتمام ابعاد شاگرد دکتری ایشان مزخرفاتی بعنوان تز دکتری میدهدجناب ایشان را خیلی تشویق میکند وبعد میگوید صلاح است فلان کتاب رابخوانی- ایشان میرود مطالعه میکند پی به قضایا میبرد ومیاید پیش استاد که چرا انروز به من گفتید که اینها مزخرف است ایشان گفتند من متوجه شدم شما ظرفیت اش راندارید وزحمات زیادی هم کشیدی همین دانشجو که درمسائل سیاسی احمق تمام عیار بوده است از استاد به خاطر سزنش کردن ترومن که بمب اتمی در ژاپن منفجر کرد بشدت ازاستاد انتقاد میکند که همین انتقاد جناب انیشتین از ترومن به ضرراش تمام شد استاد سخت پرخاش میکند که اورا متوجه کند ودرجاتی اورا تکامل دهد که مانند همین مسئله حضرت علی علیه السلام با بعضی شیوخ طرفدار ایشان داشته است که حضرت تحمل نکردند که میخواستند یک سوم ذکات جمع شده برای ازدواج پسراش اجازه انرا از حضرت علی علیه السلام بگیرد درحالیکه سالها به خاطر ایشان وبفرمان ایشان دررکاب ایشان باقبیله خوداش جنگیده است وذکاترا به شام میبرد وجریان را میگوید ومعاویه نصف ذکات رابه ایشان میبخشدویک خانه خوداش که فردی ازخوداش درانخانه بوده است تخلیه میکند ودراختیار او میگذارد وگاردی برای رفت وامد او درنظر میگیرد وجالب انکه حضرت علی علیه السلام فرموده بودند که خرمای عروسی تو بامن-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99