سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظری به یک قانون جدیدی که بنام:"سوپا:" درحال مطرح شدن درگنگره وشکل گرفتن است البته این تاکتیک دفعه اول اش نیست- قبلا ادعاشد که ازتکنکیهای انیترنت وکامپیوتر بدون حق کپی سو استفاده در سال2003 میشود ومنجر به قانون سیاسی رانگلینگ2003 شد- که اینترنت با زدن ":روبان ابی:" جواب اقایان رادادند این بار مسئله کپی کردن از فیلم وموزیکرا مطرح کردن- قبل از وارد شدن نیازمند یک سری مقدمات است مقدمه اول کاملا از کنگره وکاخ سفید بخوبی روشن میشود سکانداری انها دیگر ان قطب نمای سابق را ندارد وگیچ هستند =- وامروزه نویسندگان جوان که یکفرصت پیدا کردن وارد تحلیل سیاسی شوند زیراغول ها دیگر خود راکنار کشیدند چون اینده مبهم است- این را جوانان یک امر سیاسی میداند واینده را پیش بینی کردهاند که پراز کشمکش خصمانه است بخصوص با نسل جوان ودرست میگوید درگذشته امریکا سیاست ضد رادیکال داشت وشرق سیاست رادیکال داشت وابعاد دیگر امروز امریکا درحال رادیکال شدن است ودر نتجه یک پیام عمومی رادیکال شدن به جهان سوم وازاددارد میدهدروزنامه های امریکا مدتی درباره وال استریت  بعنوان یک نمونه مدتی سکوت کردندوشروع به تاکتیکهای انحرافی کردن که درمقابل سایت های روشنگری توسط جوانان بوجود امد وامروزه این جوان تحلیل گر اقای دکلان- مکالاه- بخوبی روشن میکنداین طرح ها به مرگ وبهای زیادی چه  سایتهای بیگناه وچه باگناه حالا برفرض میانجامد که به معنای مرگ اینترنت است وانگاه بازار سیاه درست میشود مسئله مهم این است که نمود های اعتراضی مردم- نشان داد که هم جوانان ومردمرا تحریک به اطلاع پیدا کردن وبدنبال کشف حقیقت رفتن انجامید وهم تاثیر زیاد درخارج گذاشت- میبایست انرا کنترول کرد وزمانی حقیقت وراه حل منطقی پیدانشود واین امر پیش میرود هرنوع مانع سازی نفتی براتش است که ایشان پیشبینی کردهراست به محض اجراان که احتمالا دراکتبر خواهدبود اعتراض بسیار گسترده ازنمونه سابق انجام بگیرد ونمونه دیگر جریان اسناد-سایت": ویکی لیکس": ا ست که بسیار کپی شد درسطح جهانی پخش شد گرچه دررسانهای غرب زیادموردبحث واقع نشد واگر درسایت ها نبود وممنوع میشود -قریب به یقین بازارسیاه هم پیدا میکرد- امریکا بر خلاف مشکلات اقتصادی وسیاسی که تصور میشود علت مشکل اساسی اواست دقیقا مشکل مانند مشکل شاه خود بزرگبینی او است - به این معنا که اول دستور راما باید صادر کنیم- وچه درست باشد وچه غلط بایداطاعت کنید وتعریف وبه به کنید وبقول ایشان ان روابط صمیمی وبخشنده دیگرنیست- شاه راجناب اقای کندی دعوت میکند وایشان تقاضای یک دکترحاذق کرده بوده است که درکاخ اورامعاینه کند دکتری انتخاب شده بود یک دکتر روانپزشک بسیار ممتاز بعنوان دکتر داخلی که بیشک دکتری بودهاست دروهای علمی را درسیا دیده است چون شاه مشکل سینه داشته است ایشان مشکل اساسی که بیخوابی وتنگی نفس داشته -خیلی کم به مرض جسمانی تشخیص داده بود است اساس را دربزرگ بینی تشخیص میداده که درست بوده است البته یک سری تکنیک ها است تا حدودی ماهیت این امر مشخص میکند که بچه انقلابی به بعضی انها دستپیدا کرده بودند که منجمله شهیدعزیز خلوصی داشت که من ازانها خیلی درجای خوداش استفاده میکردم ومقداریهم درارتش یادگرفتم- شاه پس ازپایان برنامه کاخ به طبقه بالامیرود ودریک اطاق باانجناب روبرومیشود البته در ویکی پیدیا میزان کمی رانوشته بودوبعد به درخواست فرح پهلوی جمع شد گرچه قبل حتی رضا پهلوی موافقت کرده بود- شروع به بحثهای علمی میکند درضمن لیوان مقابل شاه رابه بهانه گستردترکردن پرونده جابجا میکند که منطقی بوده است وشاه پس ازمدتی دوباره لیوان سر جای اش میگذارد- وباز ایشان لیوان به همان بهانه یابهانه جدید جابجا میکند ودوباره شاه انراسرجایاش میگذارد ودفعه سوم شاه باخوداش فکر میکند اینکه ایرانی نیست وشاید ناراحت شود ودست به لیوان نمیزند پشت سرشاه که دردید دکتر بوده است یک تلویزون بوده است که به ظاهر خاموش ودکترهرگاه انر میدیدهاست شاهرا به خوبی نشان میداده است وخاموش میشده است وشاه گوشهایش بشدت تیز وبشدت قرمز میشود ورنگ اش را میبازد وتنفس برای اش مشکل میشود وبه ایشان یک سری اطلاعات که ایرانیها نمیتوانستند صحت وسقم انرا تعین کنندکه مثلا اعصاب ریه دراثار کارزیادوفشار روانی وکم خوابی فرسوده شده است وگاهی باهم کنتاک میزند شما زیادبخوابید وکارراهم به دیگران بدهید زیاد روی نتجه فکرنکنید .به مسافرت های تفریحی بروید وبیشتر باخانواده باشید ودوائیهم میدهدشاه اجرا میکند واحساس بهتر شدن میکند وتقاضا میکند که ان دکتر یابه تهران بیاید ویامن به امریکا میایم وانجناب میگوید احتیاجی به من نیست ویک خانم دکترخواهدامد ودستورات لازم راخواهد داد ودرکتاب ساواک میگوید شاه همه دستورات رامیداد ومیفرمود نگوئیدخرابشد ونامه ها خوشحال کنندبنویسید وساواک گیچ میشود که به چه کسی حقیقت رابگوید وسرانجام مقدم را شاه انتخاب میکند که بنام شاه دستورمیدهد ومیدانسته باشاه باید چگونه تعامل کرد- باید اضافه کنم قران میفرماید طاغوتشدن دقیقا به همین معنی است وشیطان هم شمارا میترساندوهم به شهوات وسوسه میکند وهم پیلیدیهای شما را منطقی ودرست وبهترین ایده معرفی میکند که حتی میتوانید درروز قیامت درجلوی ربالعالمینمطرح کنید وپذیرفته میشود- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99