سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نگاهی به مقاله اقای باب شیفر-در رسانه خبری":سی-بی-اس:"جناب ایشان از واعظین مشهور امریکا هستند که روزهای یکشنبه دررادیو وعظ میکنند واین رسانه خلاصه بحث رابه چاپ میرساند که مورد چالش فراوان واقع میشود- ایشان راه حل مشکلات رادرعشق ورزیدن به همنوع میداند که عمری است که مذاهب این اصل را مطرح کردهاند وایشان این اصل رااساس حقیقتی وبسیار مهم میدانند میداند که درتمام مذاهب وجود دارد؟؟!! ولی معتقد است مذهب باید درقلب قدرت دوست داشتن باشد ومقاله هم به همین عنوان هست "داشتن ایمان در قدرت دوست داشتن": این سئوال مطرح میشود که ایمان باید قدرت دوست داشتن بوجود اورد یاانکه عقل قدرت دوست داشتن را بجود اورد وایمان را دران ملحوف کند:" دراسلام اگر اقائی به خانم اش تعدی روا دارد مجازات میشود ولی درمسیحیت حضرت مسیح علیه السلام ایشان را میبخشد لذا ایشان مجبور شده است اول قدرت محبت بوجود اید وبعد فرد ایمان را درهسته ان قرار دهد- ایشان مینویسد-":برای اغلب ما – مذهب ما مانند سیاست ما- به ارث میرسد وما معمولا به انچه پدر ومادرماعمل میکنندباانها رشد میکنیم- مادرمن بابتیست بود( یک شعبه ازمذهب پروتستان) پس بنابراین ما به کلیسا بابتیست میرفتیم --- این عمل تازمانیکه مادرمن ازدست واعظ کلیسا دیوانه شد؟؟!!ادامه داشت -0باب عزیز چرادیگران دیوانه نشدند؟؟!!- سپس ما:" پرس بی تیرین شدیم( در فارسی به این مذهب – کلیسای مشایخی پروتستانی میگویند این مذهب –مذهب ملی اسکاتلنداست که درامریکا یک از برزگترین مذاهب مسیحی میباشد) –من همیشه به یاد دارم که بزرگان همیشه بر سر مسائل فرعی جدال وکشمکش داشته اند- ولی من هیچگاه درانها اختلافی رامشاهده نکردم؟؟!!ویا یکی ازمادربزرگهای من ثابث میکرد که هچکدام نه این ونه ان ارزشی ندارند؟؟!!-علم اتفاقا برتمام جزئیات حساس است وانرا مهم میداند ومانباید چون به وحدت نمیرسیم بایدصورت مسئله را پاک کنیم اگر این جزییات ارزش فکر وعملی ندارند وهیچ مسئلهای راحل نمیکنند وصرفا یک مطلب ترئینی ودکوری هستند البته باید کنار گذاشته شود ولی اگر بار ارزشی دارند نمیتوان بعنوان یک راه حل برای وحدت از انها صرف نظر کرد- سئوال اول این است چرا بحث ها بزرگان به نتجه نرسیده است ومانند اسب عصاری مداوم درحال چرخیدن هستند وسر مطالبی که نمیتوان انرا به روشنی اثبات کرد جنگ وجدال میکنند درکامنت ها دونظرزیادجلب توجه میکند- یکی اگر حضرت مسیح علیه السلام در عید ایستر بیاید ازما انتقام خواهد گرفت ودیگری میگوید اگر حضرت مسیح علیه السلام بیاید به ما رحمت میکند واز دیگران انتقام میگیردکدام درست است؟- ایشان ادامه میدهد-":ایا مادرمن یک ایمان متفاوت داشت ومن مطمن هستم انچنان رشد کردم به انچه ایشان میپذیرفت وقبول داشت- اگر – مسیحیت باشد-یا یهود- ویا-اسلام – دلیل کافی برای همه ما داشتن یک ایمان است که اصل احترام گذاشتن برای افراددیگرکه مذاهب دیگری دارند- بایدگفت شرط اولی انسانیت همین است ولی شرط لازم است ولی شرط کافی نیست – یک خانم فوق دکتری محقق بسیاربرجسته کتابی نوشته است ":سیاره گناه ":که متاسفانه ایران انرا فیلتر میکند ویکی از مدلاترین مقلات است که تا امروز نوشته شده است- بایدتمام مذاهب از فیلتر عقل بگذرنند وصافی شوند وگرنه این سیاره همان میماند که ایشان گفته است – من مترجم باید اضافه کنم که دراسرائیل یهودیان روسی واروپای شرقی که وارد اسرائیل شدند ومشهور به :" اشکنازی:" هستند- اینها بعلت سرکوب فراوان بسیار- خشن ومتعصب شدند وبهترین سربازان ادم کش اسرائیل شدند وجنایات فراوان کردند وکم کم از طرف فلسطینی ها به قصاب مشهورشدند وبدنبال ان کم کم درجهان خارج بادیدنیمه وحشی به انها نگاه میشد وبیشتر احساس دلسوزی داشتند – این امرباعث شد که ازدرون انها یک رهبر مذهبی این فکر را که برای پاسخ دادن به جهان باید مستدل صحبت کردشروع به تحقیق کرد و به این نتجه رسید که حق بافلسطینی هااست نوار غزه وکنار روداردن هیچگاه متعلق به یهودیان نبوده است وعجیب است که اروپای شرقی وروسیه مانندایران همیشه یک فاز ازحقایق علمی عقب هستندوجالب تر انکه امریکا دراین مسئله تحقیقات دقیق و جالبی دارددرایران دردوره دانشجوئی من  چنین میگفتند که اعراب شبه جزیره برای نجات ازوضع نابسامان خود به عراق رفتند عراقی انهارا بعلت کمبود جا انها را پس زدندوسرانجام قوم سومر به انها پناه داد ولی امروزه بخوبی اثابت شده است قوم سومرهمان قوم عرب است تمام ایین واصطلاحات مذهب وحتی دارای کعبه وحج بوده اند که حج تنها درعربستان بوده است وسپس برای بدست اوردن تمدن بالاتر تصمیم گرفتند که به سمت مصربروند البته درهمان زمان دردانشگاه شیراز این قوم دارای تمدن کافی میدانستند که حاضر هستند مشکلات زیادی راتحمل کنند تا به تمدن بالاتر برسندولی مسیر را بخوبی نمیدانستند بعلت درک دقیق مشکل بودن رفتن به مصر میبایست اول به فلسطین بروند وازانجا تحقیقات لازم را انجام دهند وبه فلسطین رفتند اوائل برای حج به مکه میرفتند وچون ثروت مند بودند انها رابعضا میگشتند لذا یک کعبه درانجا ایجاد هم کردند واصطلاحات همان اصطلاحات عربستان بوده است که نشان میدهد که رابطه خود را قطع نکرده بودند توجه انبیاعلیهاسلام یهود به انها زیاد بود وانها را همسایگان یهود لقب دادند وگفتند اگربی احترامی به انها شود عذاب نازل میشود وشما حق ندارید که سنت انها تغیر دهید لذا ترس عجیبی دربین یهود پیداشد چون انها صاحب هنر وصنعت بودند به نزد انها میرفتند وبا احترام عمل میکردند وعصر به خانه بر میگشتند البته هتل نبود ولی انها  ایشان رابه خانه دعوت میکردند ولی یهودیان نمیپذیرفتند ولی اگر مجبور میشدند از رسوم انها تعریف وتمجید میکردند که هردورسوم درست است-  ان جناب حاخام مذهبی جدیدرا ایجادکرد وکنیسا جدیدی را بوجوداورد ومداوم مقالات خوداش راچاپ میکرد که تاثیر گذارشد جنابان سیاست اول انها راترسونام دادند وسپس تحقیقات انها راکذب محض گفتند و حاضربه مباحثه م نشدند وسپس اجازه چاپ نداند وشروع به پاکسازی کتابها کردند وسرانجام به کنیسا یورش بردندولی دررادیوملی اسرائیل هرچند دقیقه یک ترانه دروصف گروهی خوانده میشود من جمله اشکنازی- ادمه مطلب- اکثریت درفلسطین مانند وگروه اندکی به مصر رفتند— درادامه گفتار ایشان": من زمانی که ریس جمهور اوبامابافامیل مسیحی خود درحال اجرای مراسم": سدر":=( مراسم سدر بعلت عبوریهودیان  ازرودخانه عده ای جوان مرد غذای افراد برای دوشب ویادورزو تهیه کردند ومراسم شکر گذاری را جرا کردند( وحال سئوال این است درمابقیه سفر غذا چگونه تهیه شده است وجواب ان فقط در قران مجیداست) در حالیکه دوستان یهودی ایشان هم حضور داشتند منرا بفکر انداخت-( که اندیشه من درست است) وحتی بالاترکه چه راه زیبائی برای کمک کردن وفهمیدن تمام مذهب مابه بچه هایش را درپیش گرفته است تمام مذاهب درهمان حقایق باهم شریک هستند- هنوز اکثر اوقات ما فراموش میکنم که خانواده هاازهم تجزیه میشوند- (-م-این بعلت حتماتوجه به جزیات بودهاست؟؟!! وبخش حضرت مسیح علیه السلام »!!؟؟- جنگها درحال نبردهستند وملیونها انسان به خاطر مخاصمات مذهبی همدیگرا میکشند (بخصوص درجزئیات بایدپرسید حکم این کشتن را کی صادر کرده است؟؟)-من هروقت یاد معاویه وعمروبن عاص وبخصوص عبدالرحمن بن عوف می افتم که چه مغزهای انتیجنس سرویس بودند وبیخودنبوده است کل عرب ازانها بشدت میترسیدند چون با پبنه سر میبردند وهیچگاه مورد اتهام ودرمظان شک واقع نمیشدند بلکه برعکس انها نجات بخش میدانستند درکنیا دوقیبله که سالها باهم زندگی کرده بودند کم کم بر سرجوی ابی اختلاف پید کردند واین جماعت مانند اوس وخزرج به جهان افتادند کشتاری سنگین کردند وهردومخالف استعمار انگلیس بودند فرد انگلیسی که درحقیقت عامل تحریک پشت پرده بود عذاب وجدان پیدا کرد وازدولت انگلیس خواست که برود ومشکلرا حل کند وبه اواخرامر اجازه دادند ورفت مشکل حل کرد وبعدا مطلبرا بیان کرد ودولت کنیا اینرالطف حکومت انگلیس دانست که گناه نداشته است وخواسته مسئله حل کند ودوگروه بوجودامدن وهنوز مسئله بخوبی تبین نشده است ولی فرهیتختگان انگلیس مصر هستند که کار انتیلجنس سرویس بوده است- ایشان ادامه میدهد": میتوان گفت که بستر وزمینهای که شیطان نفوذ میکند بحث بر سر جزئیات است بیادگفت چراباید سرجزیات جنگیدمگردانشمندان تجربی سر جزیات باهم میجنگند –مگراحزاب درکشورهای پیشرفته باهم سرجزیات کشتار بوجود میاورندایشان ادامه میدهد-هیج موردی دراین باره مسلمتر وروشنتر از جدال مذهبی نیست وباز بایدسئوال کردازاین جدال چه کسانی سود میجویند برخلاف استاد مسلم وعظیم الشان من جناب مرحوم دکتر مهندس بازرگان رحمت اله علیه که معتقد بودند ایرانیان اهل تحرک وتحرکات نیستند ونشانهاش درویش بازی است سراسر دنیا مردم عادی درویش هستند وبه یک زندگانی مرفه نسبی قانع هستند باهر ایدلوژی که داشته باشند این اشراف هستند وحکومت اشرافی ویاوابسته به ان که مردم را راحت نمیگذارند وبه خاطرموقعیت وسودخودشان مردم رابه جان هم میاندازند- وایشان ادامه میدهد که این امر بیشازهمه رنجهای عوامل دیگر باعث تاسف وغم انگیزاست وچقدرمذهب دردنیای امروز بایدگفت غریب است وظهور منجی عظیم الشان صلوالته علیه واله والسلم ضرورت تمام پیدا میکند که مذهب را نجات دهد وعظمت مذهب دربهبودی ورافت وکرامت وحدت ونعمت وهزاران خصلت برجسته دیگر انرا به جهانیان نشان دهدتا تاریخ ازاین حیث پاک کند- درادامه میفرماید-ما میتوانیم دراین فصل به ارامش کامل برسیم بوسیله بزرگترین حقایقی که درهمه مذاهب یکسان وجوددارد- وان این اصل است که محبت بسیار نیرومندتر ازنفرت است ولی همچنین ماهمیشه باید بیاد اوریم این اصل بشرطی تحقق نمیابدمگرانکه مااجازه بودن ا ش را بدهیم -انشائلله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99