سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام


بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- علت انکه بعضی از اجساد سربازان امریکائی را درنزدیکی واحد نظامی درزباله دانی واحد دفن کردهاند این باشد که الوده به مواد راداکتیوبوده است ونمیخواهند که ان مواد شناسائی شود ودرضمن درقبرستان ها ایجاد مشگلات نکند وبتوانند میزان را توسط واحد اندازه گیری کنند یعنی یک کار علمی کنند ودرضمن هم حشرات  ومیکربهای زباله دانی را ازبین ببرد


ارسال شده در توسط علی