سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-پیامبران اعظام صلواتهالله علیهم اجمین برای ان امدند که عقل انسان را بیدارکنند وفعال بسازندوانسان براساس عقل وعلم اش عمل کند وچناچه چنین عمل کرد پادش میابد وغیر ازاین باشد مجازات میگرد با وجود ان انسان درس عبرت واگاهی نمیگیردبراساس منافع نامشروع وشهرت های احمقانه تحت تاثیر شیطانی قرار میگرد واز عقل خارج میشودوهوای نفس برایشان مسلط میگردد زمانی که مقدمات غلطی راپذیرفت ودیگر درست فکردن را ازدست میدهد ومداوم برای فرایند بعدی با دشواری ها زیادتری ربور میشود تاانکه بقول امام صادق صلواته اله علیه واله والسلام به هلاکت میرسد وتنها راهحل ان است که به عقب برگردد ومقدمات رادرست کند ومطابق عقل پیش رود- روزگاری انسان خدایان خوداش مطابق میل خوداش ایجاد میکرد وپیامبران را ردمیکرد واندیشه انان راتحریف میکرد که هنوزهم ادامه دارد- متاسفانه علوم انسانی  میبایست از هوای نفس پیروی کند تا ازعقل خود پیروی کند وجالب استحماقت خودر ا به انبیا اعظام وحتی شخص خداوندمنان وجل وجلاله الشریف نسبت میدهد روزی یک دانشجوی انگلیسی پیش من امد وگفت ما بایک برادرسنی دوست بودم ومسئله مذهب شدمن گفتم فعلا مذهبی را انتخاب نکردم وایشان اصرار داشت مذهب ایشان را بپذیرم من گفتم دوست من –مذهب انتخاب کردن کار اسانی نیست مشکل شما همان مشل مسیحیت است شما اهل تسنن به فرقه های زیادی تقسیم شد ید که همه ادعا درستی را به تنهائی دارید .از پس هم بر نمائید من چگونه انوقت میتوانم به حقیقت برسم؟؟ شما باید به یک اندیشه واحد برسید تا من جرئت کنموارد گود مطالعاتی شوم وسپس انرا انتخاب کنم- البته باید گفت جاده مستقیم روشن است وانها بخوبی میتوانند به ملاکهای تعین کنند(بینه) دست یابند .این کار روزی انجام خواهد گرفت جتی امروزه عدهای به ان دست یافتند- امروزه اقتصاد وسیاست وحتی اخلاق تحت تاثیر عقل نیست امروزه بسیاری از کشورها ازدرون منفجر میشوند تا ازخارج چنین حوادثی رخدهد ومداوم نمونه هائی را میبیند ولی تاثیر نمیپذیردگوئی تاثیرحرفهای خود را درک نمیکند ومجرد یکنوع شعار ونوشته است وقتیکه مطالب روشن وعقلانی نباشد وکنترول قابل ملاحظه برای روی ان سوار نباشد مسلم نتایج غیر قابل پیشبینی بوجود خواهد اورد که دراسلام به کفر وارتداد وفسق والقاب دیگری تبدیل خواهد شد- مبهم بودم اینده اقتصاد ومسائل اجتماعی ناشی ازهمین مطلب است وبقدر به بحران نائل میشود که کمک کردن هم فایدهای ندارد وباید جراحی کرد وملتهایناگهان باشکلات بسیار عظیمی ربرو میشوند ومسیرهای پیشرفت برخلاف جهت مداوم درحال چرخش های غیر معقولزدن است ونسا های اینده بادید تحقیر امیز ی به تاریخ گذشته مینگرد درحایلکه تمام ابزار لازم برای پشرفت واقعی را دارابوده است تمایل تمام جوامع روبه پیشرفت بودن است ولی منافع عدهای معدود است کهتنها به خود میاندیشند وجیبشانکه باعث بحران میشوند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99