سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-پیامبران اعظام صلواتهالله علیهم اجمین برای ان امدند که عقل انسان را بیدارکنند وفعال بسازندوانسان براساس عقل وعلم اش عمل کند وچناچه چنین عمل کرد پادش میابد وغیر ازاین باشد مجازات میگرد با وجود ان انسان درس عبرت واگاهی نمیگیردبراساس منافع نامشروع وشهرت های احمقانه تحت تاثیر شیطانی قرار میگرد واز عقل خارج میشودوهوای نفس برایشان مسلط میگردد زمانی که مقدمات غلطی راپذیرفت ودیگر درست فکردن را ازدست میدهد ومداوم برای فرایند بعدی با دشواری ها زیادتری ربور میشود تاانکه بقول امام صادق صلواته اله علیه واله والسلام به هلاکت میرسد وتنها راهحل ان است که به عقب برگردد ومقدمات رادرست کند ومطابق عقل پیش رود- روزگاری انسان خدایان خوداش مطابق میل خوداش ایجاد میکرد وپیامبران را ردمیکرد واندیشه انان راتحریف میکرد که هنوزهم ادامه دارد- متاسفانه علوم انسانی  میبایست از هوای نفس پیروی کند تا ازعقل خود پیروی کند وجالب استحماقت خودر ا به انبیا اعظام وحتی شخص خداوندمنان وجل وجلاله الشریف نسبت میدهد روزی یک دانشجوی انگلیسی پیش من امد وگفت ما بایک برادرسنی دوست بودم ومسئله مذهب شدمن گفتم فعلا مذهبی را انتخاب نکردم وایشان اصرار داشت مذهب ایشان را بپذیرم من گفتم دوست من –مذهب انتخاب کردن کار اسانی نیست مشکل شما همان مشل مسیحیت است شما اهل تسنن به فرقه های زیادی تقسیم شد ید که همه ادعا درستی را به تنهائی دارید .از پس هم بر نمائید من چگونه انوقت میتوانم به حقیقت برسم؟؟ شما باید به یک اندیشه واحد برسید تا من جرئت کنموارد گود مطالعاتی شوم وسپس انرا انتخاب کنم- البته باید گفت جاده مستقیم روشن است وانها بخوبی میتوانند به ملاکهای تعین کنند(بینه) دست یابند .این کار روزی انجام خواهد گرفت جتی امروزه عدهای به ان دست یافتند- امروزه اقتصاد وسیاست وحتی اخلاق تحت تاثیر عقل نیست امروزه بسیاری از کشورها ازدرون منفجر میشوند تا ازخارج چنین حوادثی رخدهد ومداوم نمونه هائی را میبیند ولی تاثیر نمیپذیردگوئی تاثیرحرفهای خود را درک نمیکند ومجرد یکنوع شعار ونوشته است وقتیکه مطالب روشن وعقلانی نباشد وکنترول قابل ملاحظه برای روی ان سوار نباشد مسلم نتایج غیر قابل پیشبینی بوجود خواهد اورد که دراسلام به کفر وارتداد وفسق والقاب دیگری تبدیل خواهد شد- مبهم بودم اینده اقتصاد ومسائل اجتماعی ناشی ازهمین مطلب است وبقدر به بحران نائل میشود که کمک کردن هم فایدهای ندارد وباید جراحی کرد وملتهایناگهان باشکلات بسیار عظیمی ربرو میشوند ومسیرهای پیشرفت برخلاف جهت مداوم درحال چرخش های غیر معقولزدن است ونسا های اینده بادید تحقیر امیز ی به تاریخ گذشته مینگرد درحایلکه تمام ابزار لازم برای پشرفت واقعی را دارابوده است تمایل تمام جوامع روبه پیشرفت بودن است ولی منافع عدهای معدود است کهتنها به خود میاندیشند وجیبشانکه باعث بحران میشوند


ارسال شده در توسط علی