سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-تمرین مشقی نقد کردن-نقد کردن درحقیقت تصحیح ویراستاری واصلاح کردن همچنان که خداوند منان وحکیم   در قران مجید کتب دینی وتاریخی وعقاید روز ومسائل روز را نقد وپاسخ داده است- در طول تاریخ نیروهائی درصدد بی اعتبار کردن حقایق الهی وغیره الهی برامدند ویا با ملاکهای ناقص به تفسیرحقایق چه الهی وچه غیر الهی متوسل شدند وبسیار حقایق را که یا دوست نداشتند ویابرای انها غیرمعمول بوده است دستکاری کردهاند وبقول عالمی اصل را فرع کردند وفرعی را اصل کردن به مذهب بیش از همهایدلوژی هجوم شده است زیرا سخت تر ومقاوم تر ازهمه بوده است وبه همین علت به متونی که حاوی اندیشه است که دران انرژی دینامیکی داردمورد توجه بوده است- وحی از خصوصیات بارز ان یقینی بودن وبدون شک وتردید بودن ان است ومطالب یقینی نقد واصلاح ندارد در نتجه از اعتبار بسیار بالائی بر خورداراست وحی اجازه نمیدهد با ملاکهای غیر یقنینی تفسیر شود ویا تعریف شود ویا اجتهادی دران صورت پذیرد وعلم زمان را چناچه با ان مخالف بشد که مردمان غالبا فکر میکنند که یقینی است بباد سخره میگیرد وبه همین علت است که معیار وحی باید ازدرون خود وحی بیرون اید ویاا زدرون عقل محض اگر به این مسئله دقت کرده باشید که ازامام صادق علیه السلام سئوال میشود که ماه تمام شد دومماه دیگر ماه مبارک رمضان است وهمه این دوماه وبیبشترابری است چه بکنیم امام جواب میدهد59 روز صبر کنیدروز شصتم اول ماه بگیرد مسئنله روشن است یک سی روز ویک بیست ونه روز وهرچه تعدا ماه بیتر میکنند امام علیه السلام بیست ونه روز اضافه میکند 55 روز از کجا پیدا شد؟؟!!!هیچ انسانی از خطا مصون نیست مگر انکه خداوند ایشان را مصون داردلذا باید سیستمی باشد که انحراف وغلط را بتواند تشخیص( سیستم بایس) این سیستم فقط میتواند برای درک بشری کار امد باشد چنانچه این سیستم خطائی به واقع از مذهب گرفت ان خطا ساخته وپرداخته انسان است البته در مذهب بخوص دین عظیم شیعه درباره فلسفه احکام بحث مبرزی وجود دارد در سیستم خطایاب اصل بر این است به محض انکه یک خطا عمده در اندیشه پیدا شد ان تئوری از دوره میدان خارج میشود چه متن باشد وچه ملاک باشد وخطاهای کوگ وضعیت را بحرانی میکند وهشدار میدهد- دو سئوال رامطرح میکنم- ایا حضرت سلمان علیه السلام یک معیار ابر قدرتی نسیت- ایا شاخص اتم واکمل انچه حضرت ختمی مرتبت در باره انسانهای فرهیخته که قدرت دقت بی نظیری دارند که ستاره ثریا دراوائل روز تشخیص میدهند وهمت متعالی مکه علم در ثریا را بدست میاورند واگر به ان علم عمل نمیکردند که ارزیشی نداشتند که پیامبر اکرم بر پشت سلمان بزند ومبارک بگوید شاخص اتم ایرانیان شخص سلمان است د وم اگر تمام اصحاب مشعل هدایت هستند پس چرا فقط بیسست نفر ازانها بهشتی هستند ئچر مابین این بیسشت نفر نبرد ایجاد شده است وچرا درمسصئله واحد در شرایط واحد اختلاف است که به زد وخورد ولعن کردن یک دیگر کشیده شده است وچرا درتوحید انها اختلاف است ودقیقا الله یک کلمه متشابه است عالمی میفرمود که امر رضا علیه السلام در نیشابور ان حدیث سلسله الذهب معنایش این است که الله ناب در نزد من است وهرکس الله او ناب باشد درقلعه امن است چراکه ا گر خللی در صفات ودر افعال ودراحکام رخ دهد مانند ان است که درقلعهای که سوراخ دارد قرار گرفته که تیر شیطان ازان عبور میکند وچه بسیا شخص شیطان ازان سوراخ عبورکرده وفرد نقش زمین میکند وصدر اسلا وقیتکه این حدیث در دفعه اول ار پیامبر اکرم شنیدند خدا را جای بت گذاشتند که بایدفرمانهایث الهی ودستورات الهی عمل کنند واسوه شخص پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم بودبعد توحید راجدا کردند وارتباط ان را با احکام بریدند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99