سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-به امید ان روزبخش سوم-منت خداوند بر عیسی علیه السلام به این علت بوده است که کاملا نظریه شخصی استکه جهاد در ان شرایط امکان پذیر نبوده است فرار ومخفی کاری وتقیه لذا چنانچه حضرت باقیمیماند با زجر وشکنجه وسرانتجام شهادت خوداش ومادر عزیزمسلم بود ونتایجی نداشت وخداوند ایشان بالابردتا زمانی که شرایط اماده شود وجهاد موثر واقع شود ومردم مسیحی تصور میکند که حضرت هیچگونه دفاعی از خود نکرد وشهادت راپذیرفت علت اش بخشیدن گناهان اقایان است درحالی که بر این اساس عیسویان از شهادت تصوری حضرتاش به جای انکه اهل مبارزه باشند اهل عافیت هستند وانهائی اهل جهاد بودند درست مانند اسماعلیه برای چیفه دنیا بوده است اسماعیله ده قوم بودند بسیار بزطرگ ونمیخواستند درتحت فشار عباسیان باشند وسعهم انان کم باشند واهل جنگیدن هم بود لذا جنگیدن عباسیان مورد تائید ائمه اطهار بود ولی باتاکیتکخودشان زیرا بخوبی میدانستند چناچه جنگ درگیر شود نسل عرب بغداد نابود میشد چون نیروها مساوی بود وتجهیزات بهترین تجهیزات دنیای ان روز بود حضرت اسماعیل به نبرد علاقمند بود لی تحت فرمان پدر بود وتاکتیک ایشان قبول داشت که انشالد بعد بروی تاکتیک حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام بحث خواهد شد نیروی زیادی مایل به جنگ بودند که بر علیه عباسیان بجنگندواین گروه به دوقسمت اصلی تقسیم شده بودند گروهی حمله به کاروان امین میکردند ونیروهای نظامی با جنگ جریکی نابود میکردند ونیروهای سیاسیس اور واداتربه فرار میکردذند  که این تاکتیک/ د ر حد اقل خوداش ست به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که شرح اش خواهد امدو دیگران از شیعیان گرفتند ولی خشن برخورد میکردند تنها عموی حضرت رضا علیه السلام ک.هن چون عباسیان خانه اش راتش زدند وطرفردانش ر کشتند ایشان خانه انها ر ا اتش میزد وایشان میافتادند انها را میکشت ایشان هم به کاروان امین حمله میکرد وهمک به کاروان مامون و مامون کاری به کسانیکه حملهبه کاروان امین میکردند نداشت و لی به کاروان خوداش بخصوص به کر اونهائی در اطراف خراسان بزرگ رفت امد میکردداشت بعد که حضرت نامهاب عمکویش زید نوشت واتورا اذزحمله به کاروان مامون بر حذر داشت مامون شترهای زیادی برای کمک به زید در اطراف محله مخفی میگذاشت وبر در ختان اسرار اطلاعاتی در ورقه به شاخه میجسباند واین جریان از این جا نشات گرفت بسم الله الرحمن الرحیم-به امید ان روزبخش دوم که عباسیان مامون نژآد ایرانی میدانستند روی تعصب شدیدیکه داشتند حتی خود را بنی هاشم میدانستند ولی اهلبیت بیت رابنی هاشم قبول نداشتند ومامون میدانست بعد از امین فرزند امین به قدرت خواهد رسید- بنی عباس تشخیص دادند که جنگ با اسماعلیه به صلاح انان نیست وبه انها باج وامتیاز دادند واین امتیاز اینها در بوجود اوردن فرق اسماعلیه تشدید کرد واگر دقت کنیم چون بنی عباسی هرکاری میکردندیک برجسب شرعی به ان میدادند فرقه سازی باب شد وهرفرقه اجتهاد مبارزه به نفع خوداش صادر کرد- اما منت خداوندجل جلاله الشریف بر بشر یت انسان در واقع بین حیوان باشد وملائکه که بعضی از بزرگان این مرحله را قبول دارند تا این مرحله خداوندجل جلاله الشریف- چناچنهاین مرحله را میذیرفت منتی برای بشریت در هدایت نمیگذاشت انچناکه نه برای فرشتگان ویا حیوانات منتی را نگذاشته است ولی به این موجو استعدادی داده است که میتواند شاگرداول هستی شودد رحالیکه از پستر ین مرحله نمو ومنشا میگیردورسیدن به ان مرحله کاری دشوار است وتنها از خداوند منان امکان پذیر است ودلیل منت هم همین است

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99