سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است

ارحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب اقای  عمر در سقیفه بنی ساعده عده ای دوره خوداش جمع کرد-  وخلیفه  انتخاب کرد-جناب اقای ابوبکر گفت من خلیفه نمیشوم- هرگه مایل است من دستم به دست اش میمالم- نشان ا ز بیعت است وهیج ک حرفی نزد اقای ابوبکر دست اش بر دست- عمر زد که جوان بود  وعمر نپذیرفت-وگفت خلیفه باید بیشترین سن را داشته باشد ودست اش بر دست ابوبکر زد وهمه هم فوری  ان کارا کردند  ایشان درطول خلافت اقای ابوبکر مداوم به ایشان دستور میداد وحکم های ایشان را پاره میکرد وحکم خودر جایگزین میکرد واقای ابوبکر مجبوربود که اطاعت کند درواقع این عمل نقض قانون اسلام است- بعدا ایشان فرمودند انتخاب اقای ابوبکر فله بود معنا خوبی ندارد درحالیکه ایشان انتخاب کرده بود نه دیگران- پس تشخیص درستی نداشت- ایشان درتمام مدت نشان داده است که ظرفیت زیادی ندارد اصولا اعراب درانزمان بسیار کم ظرفیت داشتند ولذا فر دی که حلم یعنی صبر-وظرفیت داشته باشند خیلی مورد ستایش بود- دوم اهل تفاخربودند که ثابت کنند از همه برتر هستند- و متکبر  که رای  ایشان باید پذیرفته شود-واطلحاض عقلانی  بسیار کم چنبه بودند وقادر به موشکافی حقایق را نداشتند- پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم فرمودند ایه کما استقم کما امرت انچنان که به تو دستوردادیم استقامت کن دراصول  توحید ونبوت ومعاد  یک نمیچه قبول داشتند ودر احکام  حتی تنفر داشتند که مثلا زنان بامردان مساوی هستند وبردگان درنماز وخیلی قوانین با ارباب- مساوی  استویاسیاه وبا سفیدمساوی است قریشی وغیر قریشی مساوی است درجه  درثروت وقدرت و  طرفدار وا ونیرو نیست درتقوا است وسر  را باید برخاک گذاشت دوعبادت است-که همیشگی است یکنماز ودیگری امربهمعروف ونهی از منکر- وبنی هاشم محبوبترین قبیله  الهی است به شرط ایمان وتقوا وخافت وامامت الی بد درخاندان رسول اکرم صلاته الله علیه واله والسلم است-وفرار درجنگ زیرکی است-چاپلوسی  ازبزرگان محترم است خلیفه هرنوع تشخیص دهد امراش مطاع است ومصون از توبیخ است- شجاعت حضرت علی علیه السلام مشخص بود ولی هیچگونه  نقشی در ارتش اسلام به ایشان داده نشده است  رهبری ارتش با خلفا بود که توان انرا نداشتند- قران مجید  میفرماید خدا را فراموش اگر کردید-  اعما  را اگر عمل نشود باز یعنی خدارا فراموش کرده است تنها ذکر الله گفتن نیست زیرا  قران انهارا کافر دانسته است خداوند مناندرقران میفرماید انها خودواقعی خودرا فراموش میکنند یعنی خودی که واقعی است را فراموش میکنند- خانمی درتهران الامد   معروف تهران بوده است- اول انسان سلیقه خودرا بکار میبرد درحالیکه سلیقه زیر مجموعه عقل باید باشد وعقل زیر مجموعه وحی باید باشد کم کم نظرمردم مهم میشود فرد درسلیقه خوداش تغیر میدهد ایشان به فرانسه وبه پاریس میرود درتابستان انزمان اجازه میداند کنار رود سن را مغازه ها از شهرداری اجاره کنند ایشان هم زبان فرانسه خیلی خوب میدانسته است درکنار رود سن فقط یک جا خالی بوده است با اجازه ازیک خانم پیرکنار ایشان می شیند-ا خانم پس از مدتی میگوید-که شما اهل فلان روستا هستید  البته ترجمه خوداش این را گفته است درحالکیه شهرستان کوچک است میگوید خیر من ایرانی هستم چطور - ایشان میگوید این مد شما مال سی سال پیش پاریس است وان شهرستان هنوز این مدل را  میپوشند ایشان میپرسد مد روز را  درپاریس من چگونه بدست اورم- ایشان ادرس سه مزون ودو فروشگاه بزرگ پوشاک را میدهد- مزون در لغت فرانسه یعنی مغازه ولی مغازه خاص است درحقیقت مغازه یک خانه است بعلت بسیارگران بودن بایدعضویت فرد را ان مزون قبول کند تا بتواند داخل شود ایشان اسم خود را گفته بوده است تا ایشان بدیرنند وبه ایشان مشورت بدهند بعدایشان به مزون میروید تا بهترین مدرا انتخاب کند

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0