سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات  شخصی است- به اخبار یاهو سری زدم-هیچ خبری نبود- چندین رومئ وژولیت های- که درایران به نام ژیگول وژیگولت مطرح بود وهنرپیشه زنی که از شهوات خسته شدند وراه اجتماعی را مطرح کردند میخواهند طی کنند- وقتیکه انسان  باخدا است نیروهیا خاصی واد معرکه میشوند که انسان مات ومبهوت میشود- یکی از این ها دریک شهرستان بود- انسان مودب  وبه نظر میرسید اهل مطالعه نیست اهل عمل است وساده صحبت میکند- وبسیارخوش تیپ وشیک پوش منطقی - .به ظاهر تماشا چی - یکی از سران منافقین پیش او امد- گفت شما سری هم به ژندارمری میزنید-؟ ژندارمری  در طف یک پل بود  که درلبه یک دره عمیق بود-درسمت راست- ایشان گفت من بقدری از ژندارمری دور میشوم که سایه من راهم نتواندببیند شما هم همین طور باش اولین واحد-که  به انقلاب پیوست همین ژندارمری بود- به ایشان گفت اگر تهران شمارا خواستند-نروشماها بچه های صاف وصادق وساده لوح هستید وانها گرگ روزگار هستند-بحثی از مسعود خان کرد ایشان گفت از امروز مسعودجان-!! است- گفت فلانی زنگ به من زده است- درانفجاری برای ژندارمری شرکت-کنم- گفتم عمل نکن وخودت را به بیماری به زن- فردای انروز  عکس مسعود جان بصورت ژیگول وعکس یک دختر بصورت ژِیگولت درحال رقص در دیوار ها بخصوص در  مراکز دست شویی عمومی کشیده شد- دونفر از تهران امده بودند با بسته های بمب پرتابی  که به دره بروند- ارام ارام بالا بیایند- وان دوبسته به داخل حیاط ژاندارمری پرتاب کنند ودونفر از شهرستان به مسلسل به داخل ژاندارمری حمله ورشوند- اندونفر به دره رفتند- ارام بالاامدند متوجه شدن اطاق مداوم چراغ روشن میشود وبادوربین دره را مشاهده میکنند ان دو نفر به دونفر شهرستانی گفتند شما شروع کنید وانها دویدند وبه رگبار بسته شدند واندونفر بسته هارا گذاشتند وبا ماشین فرار کردند- امریکا بخوبی میدانست انقلاب پیروز است و مشکلات داخل ایران را بخوبی اداره  میکند- ولی همه جا میخواست سروصدا بیاندازد وکشتارشود واز ساده لوحی جوانان که شیفته مبارزات کوبا وبخصوص ویتناموفلسطین  که یک تب شدیدی همهارا گرفته بود سودبجوید که به جهان بگوید اسلام وانقلاب ایران درخود ایران منزوی است وباید- فدرا لیسیم ایجادشودوجلوی امت واحده اسلامی رابگیرد-که شعار پوچی است وبی مایه است وعالامکرد که ما فدرالیسم ایران اماده گفتمان هستیم- وامام رحمت الله فرمودند ما همیشه امت واحده خواهیم بود- بعضی ارتشیان از اینکه باید انرا کش دا د حمایت میکردند- بگذارید هم مردم مطلع شوندوهم سربازان- خسته شوند ولی  اعلامیه زیادنشر بدهید ومداوم جریان هارابگوش مردم وجهان برسانید-منافقین مایل بودن  علما وبخصوص  حضرت ایت الله معزز  شهید عالی مقام حضرت  عبدالحسین دستغیب رحمت الله- پاسخ منافقین را بدهند ریس  دفتر  امام جمعه دوست من بود ایشان قبلاز خطبه فرمودند علما بخوبی میدانند نقش منافقین چیست از صدراسلام تا بحال این روش راداشتند-تا خودرا از طریق نماز جمعه معرفی کنند جوانان بایدبدانند احساس انقلابی  بیاددرجهت  دانش افروزی  وجهاد سازندگی باشد- اسلحه  وشعار  نبرد تمام شد ولی این امر کمی سخت است وامریکا میخواهد انرا شعله ور کند فریب نخورید نیازی نیست که  شما مطالب منافقین رابخوایند-مرگ برامریکا ومنافقین مردم سر دادند-

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99