سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نیم نگاهی  به نوشته  اشرف دهقان  یکی از  موسسین چریکهای فدائی -خلق ایران- اشرف دهقانی که  هیچگونه سواد چریکی قابل تامل نداشته است وجنگهای شهری وروستائی وچنگلی بسیار جنگ های پیچیده است اطلاعتی ندارد وحتی  روشمبازه براندازی نیمداند ساده لوحانه وارد یک مهلکه شده است ودرضمن هیچگونه اطلاعای از اسلام عزیز ندارد وانرا ارتجاع میداند واز نقش مذهب وخداوندمنان بی خبر است-  یک از دامادهای خانواده اشرف دهقان- کاظم سعادتی است که با برادر اشرف دهقان اشنا بوده است وهمه انها شاگرد صمد بهرنگی بودند- هیچگونه اطلاعات نظامی  درباره براندازی نداشتند- ازنظر اسلام عزیز زمانی برندازی خواهدبود که قریب  اکثریت نزدیک به کل امادگی داشته باشند ودرزمان امام الزمان علیه السلام سی درصد انلابی هستند واکثریت-ما بقی    بی تفاوت هستند درحقیقت پنج درضد  مخالف ومتضاد  هستند که  همچنان تادم مرگ  مقاومت میکنند-جنگ ویتنام گرچه اکثریت مخالف   استعماران گران بودند ولی درجنگ باامریکا اشتباه بودند چون انزمان امریکا میتوانست قریب سیدمیلیون سرباز بسیج باتمام تجهیزات مردن کند وتمام زیرساخت راازبین برد شهراه درهم کوبید چهارمیلیون سرباز کشاه شد ومجروجین هم درهم این حدود بود وسرمایه ای نداشت که این مشکلات را حل کند مگر ویتنام جنوبی تاحدی به اوکمک کند میبایست ویتنام جنوبی  درموضع اکثیرت واقع میشدند- امیتازاتی که به امریکاداد به فرانسه نداده بوددرحال بدست اوردن ان امتیازات  بودند-درحالیکه زمینه محتوا - ایران اسلامی است وتجهیزات قابل ملاحظه برا ی نبردهای داخلی داشت ولب توسط مردم فلج شد کاظم سعادتی  که از زندان ازاد شد حال درخانه یا درجای دیگر رگ دستخودرازد ومرد برای انکه نمیتوانست مامورین ساواک  را فریب دهد- ایشان نشان میدهدحتی سادهترین فوت و.فن چریکی هم بلد نیست- وبیسوادی  این خانم که بهجای انکه کمونیست را خرافات وارتجاعی بداند- اسلام عزیز را ارتجاعی  وغیر انسانی  نامیده است- قران مجید به بت پرستان  فرمودند  که بت نمیتواند یک پشه-خلق کند چه برسد به شما از خداوندمنان بترسید وحساب ببرید وبهخداوندمنان ایمان بیاورید که شمار وپدران شما وهمانطور پدر پدران شما خلق کرده است- فرصتی که خداوند منان میدهد- دوعلت دارد یکی  انها فرصت مطالعاتی  زیادیداشته باشند وبهفقر خود  معترف شوند ودوم مومنین ضعفهای انهاراببیندواز سحر وجاذبه انها خارج شوند وبتوانند انهارا ارشاد کنند- کجا رزمندگان  چریکهای فدائی توسط  پایه های حکومت ظالمانه شاهنشاهی  را بهلرزه دراورد- این هم یکنوع شعار های زرد تبلیغاتی است-بیان ظلم وستم رژیم شاهشاهی -مطلب مهمی نیست من درکلاس پنچم دبستان درمدرسه ترغیب در زرین نعل درثلث دوم مدیر دبستان سرکلاس امد وفرمودند  اموزش وپرورش فرمودند که دوتومان برای تمبر کارنامه وشیروخورشید وپیش اهنگی  واردو پرداخت کنید از صد وده  دانش اموز هفتادنفر گفتند پدران ما گفته اند پول نداریم مدیر فرمود- از فرد نمیائید ونیامدند- یک خیری پیداشد پول انهاراداد وانهارا صدا کردند وفرمود خواستدبدهید حت ماهی دهشاهی نخواستید -ندهید-مدیرمدرسه فرمودند باید حتما بدهید- حسابدارمدرسه تقبل کرد که مدیریت کند هفتاد پلاستک درست کرد کهانها پول بیاورند وهروقت دوتومان شد تحویل خیر دهند انها بعضی هرروز یک ریا ل گدائی میکردند تعدای چغاله فروختند وعدهای دم فروشگاه ومیوه فروشی که بیشتراوقات از چهارنفر تجاوز نمیکرد- می ایستادند-که مثلا یک پیرزن باراش سنگین باشد بگویندما تادم خانه میبریم یک ریال میگیریمویکی از انها نامه ای نوشته بود وبه سینه اشسنجاق کرده بود مثلافردی یک جورابنو به اوداده بود که انرابفروش تا انهاتواستند این دوتومان را تهیه کنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99