سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-من مقاله خانم-ملعون ومقتول ملا محمد ربیعی خواندم- ازتعجب نزدیک بود شاخ دراوردم-که به ایشانبگویند دم از  تفرق بردار و وحدت کن ونپذیرد-متاسفانه فرهنگ غربی تمام ارزش های ملی واسلامی کشورهای اسلامی شوت درهوا کرده- است وفرهنگ باطل خودرا  باارزانترین روش حاکم کرده است- اقایان درغرب میگویند  که امریکا کشورقانون است درست برخلاف انها که میگویند کشوربی قانونی است ونمیتواند قانون مدار باشد- زیرا خداوندمنان نمیخواهد- خداوندمنان  درتورات وانجیل وقران فرموده است چشم درمقابل چشم- پس خودهم چنین-عمل میکند وقتیکه درکشورهای کوچکتر امریکابی قانونی را میدانزد خداوندمنان شیطان میفرستد واجازه میدهد درامریکا بیقانونی شود- دراقتصاد وحوقبشربخوبی روشن است اقای ملامحمد ربیعی امام جمعه اهل تسنن مامو ستا است ازایشاخواستهبودند وحدت را حفظ کن ایشان قبول نکردند وبهخانه برگشتند وفرمودند کتابهارا حفظ کنید کدام ها  کتاب حفظ کنید بیشرمی هم حدیدارد اگر جناب عمر درملا عام معجزه میکرد وشیعه قبول نمی کرد چه میگفتید- ؟؟ ویا کتابی مانندنهج البلاغه داشت چه میگفتید ویاهمسرش حضرت فاطمه  سلام الله علیها بود وقتیکه ناب ابوبکر وعمر از منزل  حضرت فاطمه علیها السلام الله بیرون امدند به علی علیه السلام براساسنقل برادران سنی گفتند یاابوالحسن ما نمیتوانیم جواب شماربدهیم ولی درضمن ماراقبول کنی رشوه میدهیم-خوارج پس از فریب انها توسط-معائیه عمروبن عاص به علی علیه السلام گفتند که مافریب ایندو روباه خوردیم وتوبه کردیم شما هم توبه کنید ما همه انهارا میکشیم- وعلی علیه السلام چون نماینده اش قبول کردهبود گرچه مایل ایشان نماینده ایشان باشد  فرمودند پیمان  رامن نقض نمیکنم وهرکس بود جال که لشگر اماده جنگ بود  میجنگید  چطور حتی خوارج به حقه بازی معاویه وعمربن عاص پی برده است- اندورا شیعه لعنت میکند وشما سخت براشفته میشوید فیلم امام علی علیه السلام تنها وهابیت بعئوان حربه برادران سنی بیاطالع تحریک کرده است وشماهم فریب خوردید درحالی که این فیلم بسیاری از حقایق را سانسور کرده است شما اتهام رافضی به شیعه میزنید انرا توهین نمیدانید ولی لین فیلم حقایقی بیان میکند شما انرا تهین میدانید ومشخص است نمیخواهید براردران اهل سنت بیداشوند- شخص خدمت امام صادق علیه السلام رسید وازهرون الرشید  دلتنگ بود شیعه ای گاهیبهمیخ زد وگاهی به نعل مانندشهرپراک- سنی گری اش برای حفظ حکومت بود وسرانهارامتراشید تیمور هم چنین کرد برادران سنی درطول تاریخ بخاطر جهالت بیشاز شیعیان هزینه  بیجهت دادند ومداوم فریب خوردند- بعداز چهارده قرن همهچیز بخوبی روشن است وازعلما سنی انتظار است بادرایت نه سادهلوحی مردم رافریب دهند وحقایق روشن است  واگر دقت نکنند اسمان طرحی دیگری برای انها خواهد چید اینرابدانند انشالله سعی وافر ودقیقی در شناخت حقایق انجام دهند

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99