سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

  بسم اللهالرحمن الرحیم م-نقدی بر مقاله ":وصیت نامه ای نامه امام اعظم رحمت الله علیه - قیاس- از مقوله عقل محض است- قیاس زمانی درست است که این شرایط رادشته باشد- این شرایطسه حالت دارد-یک بستگی به ظاهر دارد وربط به باطن ندارد ویا بستگیه باطن دارد به ظاهر ربطی ندارد ویا به دویعنی ظاهر وباطن ربط دارد فرض کنید در جماعتی از انسانها فرشتگان واجنه هم به صورت انسانی باشند ازلحاظ ظاهر ماهمه را انسان لحاظ میکنیم- و همه هنداونه مزه گوشت نمیدهند- تمام شکل ظاهری عبادات را باید خداوند تعین کند- اجتهاد در احکام فقط متعلق به اسلام استولی اجتهاد درمسائل عقلانی تام وتمام به خداوند ندارد ودرهرزمانی  به عقل انسان بستگی دارد- تکلیف های الهی کمتر از طاقت انسانی است واگرخارج از طاقت انسانی از طرف خداوند بود عذاب است ولی بعضی خصوصیات به باطن نیاز دارد مثلا اب بیاداز یک اکسیژن ودوتا هیدروژن باشد ومتواند رنگهای به مختلف را بخود بگیرد ومواد مستی اور به رنگ ارتباطی ندارد که مثلا باید قرمز باشد به باطن بستگی دارد بعنوان مثال الکل داشته باشد- وگاهی هردو یک ساعت بامدل خاص یک کمپانی هم باید از لحاظ ظاهر وهو باطن یکی باشد وایات قران باید هم از لحاظ ظاهر وهم باطن بایداز طرف خداوند باشد- احکام الهی میتنواند خارج از علم روزباشد ولی نمیتواند خارج از عقل انسان باشد حال باید دید ما درقیاس به کدام حالت نیاز داریم در حالتی بستگی تام وتام به خداوند وما باید تابع محض الهی باشیم – هرنوع شکل شناختی از ما سلب میشود حتی قیاس ها خاص ومسلم است زمانی که نتوانیم قیاس خاص بکنیم -0 شکال های دیگر شناختی خود به خود باطل است عذری هم پذیرفته نیست- حسن قیاس دراین است به یک نظم دست پیدا میکند وانسان را از هرج ومرج نجات میدهد ومیتواند به قانونی برسد که درمصداق های خوداش جاری است وبقول طلبه ها از برخورد به دیوار راست وچپ جلوگیری میکند وبقول دانشمند مصری از لحاف کشی به سمت خداوند نجات میکند از سرگردانی بیرون میاید وباز بقول طلبه ها موم را ازعسل جدا میکند- برای انکه یکنتجه لازم برسیم اول – باید اطلاعات لازم را داشته باشیم- هر چقدر اطلاعات بهتر وکامل تر باشد مامیتوانیم مسائل مختلف از ساده تا پیچیده را جوابش را بدست اوریم ومهم این است که اطلاعات ما سنخیت با حل مسائل ما داشته باشد که درعلم روز به اعتبارگفته میشود وچناچه این اعتبارنداشته باشد وما تصور کنیم که دارای اعتباراست مسلم است به نتجه غلط یرسیم – برای حل مسئله از ساده به پیچیده مسلم است یک اطلاعات کافی نیست هر اطلاعاتی فقط میتواند زاویهای را روشن کند بیاد بقدری اطلاعات داشت که بقول علما تمام زوایا را روشن کند وبقولدانشمندا غربی یک سیستم کامل را بوجود بیاورد وبقول حضرت مرحوم ایتالله العظمیخوئی رحمت الله علیه چهار چوب را بوجود اورد- ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0