سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم – بحران لندن-بحرانلندن کم کم دارد شکل بازی های کامپیوتری مثلا بنام جنگ پری ماگدون براییخود مناسب کند- شایدتنها بازی درغرب باشد که بسیاری از جنبه های اخلاقی وسیاسی- اجتماعی واقتصادی را به نمایش بگذارد-ودارای صحنه هائی هم از میز گرد بازیابی واسیب شناسی اجتماعی وروانی برخوددار شود بخصوص امروزه بازار روانشناسان گرم شده است- جلسه ای صدپون-جناب ادام اسمیت روزیگفته بود اقتصاد بدون اخلاق به پوچی میرسدوامروزه به اقتصاد ادام اسمیت نه گفته میشود- خداوند درروزی به قوم یهود گفت که بعلت گناهان شما – شمار توسط قحطی غداب خواهم کرد وانها اززیر زمین خودنقبی زدند وهرکس به اندازه نیاز ازان برداشت وبه همین علت خداوند از غذاب کردن انها صرف نظر کرد- شاید بازی ساخته شده بتواند مرواریدهای عقل رانشان دهد-حکومتیکه بحرانهای بیدلیل وتنهابرای اهداف خوداش میسازد- امروز بیادان بحرانها را تجربه کند که سیاست همیشه راحتالحلقومی نیست وگاهی ماهی خورده شده استخوان تیزی دارد اززمام جناب پالمرستون- سیاست ستیزه جوئی سیاسی در غالب مظلومیت یهودای خائن که ایشان اثابت کرد که هیچ کشوری را نگرفته است وهمه جا حقوق بشررعایت کرده است یعنی اجنه میکردند وسر تسلیم فقط درمقابل اروپائی وانهم بازیرکی پنهان کاری سعی میکرد درضمن انکه تعادل قوا ایجاد کند برتریخودرابه کشورهای انقلابی درراس ان فرانسه وکشورهای درحال انقلاب مثل بلژیک- اسپانیا- پرتقالفراهم کند واصطلاح- قایق توپدار به سیاست ایشان داده شد که از یک ایرلندی فئودالعظیم امر ساده است وعجیباست فرهنگ ایرلند با فرهنگ انگلستان جابهجاشدهاست-جالب انکه هیچکس مسئولیت این حادثه عظیمرانمیگیرد وهیچکس یکتحلیل ازاین جریان نمیدهد واسنان های ازاده را درستدمانند بردگان افرایقئی که از افریقامیاوردند تلقی میشوند-وسرانجامجناب اقای کامرون فرمودند ":ما زیاد مایل نبودی مکه مدتهای زیاد درباره چه چیزی درست است ویا غلط است صحبت کنی-امروزه مردم بشدت نسبت به قبل از بحران تغیر کردند- در روانشناسی ارتش – اگر دیده شدکه کسی تمایل به خط نداردبرود وخود در کارای دیگری مشغول میکند نشانه ترسو بودن اونیست تکتیک های رفتن به خط وحفظ خود درخط را بلدنیست به او یادبدهیدواو عاشق خط میشود واگرکسی هرکار به کندیانجام میدهد که قبلا سریع انجام میداد اوخوداش راباخته است به قرنطینه جائی خوش دو از جبهه ببریدومشکل اورا بفهمید وحل کنید وحتیاگرفرمانده باشد محرمانه گزارش دهید- در زمان جنگ درتلویزون صدامرا نشان دادکه قیافه مظلومانه به خود گرفته است واز حالت گارد نظامی درواقع خبری نیست به سخای که حتی خوداش تعجب کرد پیب را روشن کرد ومن همان زمان فهمیدم که روحیهاش باخته است- یکی ااز بچه که رواشناسی بالنینی خوانده باشد دریک لشگرارتشی کار میکردولشگر قراربودحمله کند واز ستادکل طرح به لشگر امده بود تا ضعفهایش را کامل کند واماده سازد وایشانپیش فرمانده میرود ومیگوید طرح ارسال شد ایشانیکحالت معصومانه میگرد وایشان میگوید ایاعلت ان استد که میترسی بچه ها زمین گیر شوند ویاعلت چیزی دیگری است ایشان میگوید علت همان زمین گیر شدن است که بحران خواهد ساختوایشانجواب میدهد اگر مشکل این است اعزام بچه به خط اتش بامن واتفاقا همهمین طور شد ودلیل ان بقول یک جناب سرهنگ150سال بی توجهای ودرزمان ما بقول سر گروه من یک کمونیست بیش از صد مسلمان میازرد وبه نظر من یک بعثی به ده کمونیست میارزید ولی هیچکس نمیتوانست کلمه الله اکبر بر پرچمعراق بنشاند ایشان میگفت توی تلویزون صدام داشت صحبت میکرد درمعصمیت یک بچه ناگهان یک افسر درنزدیکیچیزی گفت خیلی مظلومانه کل تکان داد ومنفهمیدمبشدت ترسیده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0