سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمنالرحیم- بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر مقاله ":وصیت نامه ای نامه امام اعظم رحمت الله علیه- بخش سوم- در سئوال سوم- میفرمایند-فریضه-یعنی کارهائی که با امر-مشیت-محبت- رضایت- قضا- تقدیر- اراده-توفیق—خلق-حکمتوبانوشتن لوح المحفوظ بوده است( باشد)-فضیله یعنی کارهائیکه با امر خداوند نبوده است( ولی اجازه عقل را دارا است)اما با مشیت-محبت- قضای- رضا- توفیق-خلق اراده-حکم وعلم خداوند بوده وبا نوشتن  در لوح محفوظ بوده است- سومی که معصیت فعلا به ان کاری نداریموبقول علما با وجود انکه کامل گفت ولی کار خوداش را مشکل کرد ارتکازا بقول بچه ها در پرانتز ایشان مطمن هستند که اندوبزرگوار رضایت حضرت فاطمه علیها السلامرا کسب کردند؟!- تنها رتبهای که شامل قسمت دوم میشود رتبه سوم تکالیف یعنی مباح است اما این مباح بقول اینگلیسها درمدیریت قرار میگرد وهرچه قدر مدیریت دامن اش گسترده باشد پیشرفت عالی تر است مشک لو تضادی که بوجود میاید خواست انسان است که باید ان فردراهمراه کرد – اسلام دقیقا همین روشرا دارا است به کتاب فخیم مکاسب شیخ اعظممرتضی انصاری رحمت الله علیه مسائل اقتصادی احادیث وایات قرانی موضوعی جمع اوری کرده است واجتهاد بسیار دقیقی ازدرون دراورده است انجا شما مدیریت مباح را بخوبی درک میکنید- چند نمونه ذکر کنم- هروقت جوانی خدمت پیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم وحضرت سئوال میفرمودندکهکاری هم داری میگفت خیر حضرتاش میفرمود ازچشم من افتادی- روزیحضرت برای نماز با اصحاب به سمت مسجد حرکت میکردند ودیدن که یکخانه دیوارهارا گچمالیکرده است دستوردادندان گچ ها را بریزید فردامد وقتکه متوجه حادثه شد خدمت پیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم امد و وار واقعه شکایت کرد به این مفهموم حضرت فرمودند من دستور دادم- مرد حسابی نمیبینی که مردم نمیتوانند حتی باگل خانه بسازند تورفتی کچ کاری کردی!؟ ان فرمود امر میکردید که خود من انرانجام دهم- حضرت فرمودند کارتورا اسان کردیم وازناراحتی افراد بیشتر جلوگیری کردیم- بعد ازمدتی گچ فراوان تا حدودی انجناب کودن بود حضرت ایشان راخواست وفرمودند چرا گچ کاری نکردی ایشان چون امرکرده بودید ایشان گفت امروزه مردم توانائی انرا دارند شکاهمباید در زیبائی شهر شرکت کنید وباید گفت مکه چنین قدرتی نداشت-حضرت علی علیه السلام زمانیکه شهر بصره میساختند فرمودن تمام نقاط شهر بیاد یکسان باشدکهنتواند کسی بگوید کجا سر است وکجا اخر استوازاین قیبل نمونه واز رسول اکرم صلواته الله علیهواله والسلم واهلبیت مکرم اش فراوان است واینهمان بخش لوحالمحفوظ است که جز پیامبر امرک صلواتهالله علیه واله والسلم کسی دیگری نمیداند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0