سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- جنابی فرمودند- اسلام چند نقطه ضعف دارد- اول براساس متدیک علمی نیست- یعنی مطالب روشمند تحقیقاتی علمی ندارد- دوم نمیدانند از کجا شروع کنند وبه کجا ختم کنند- سیر ازمبدا به هدفرا ندارند که اصطلاحا به ان طرح پروژه- مثلا میخواهند پالایشگاه بزنند واین هدف نیازمند طرح پروژه است- امروز درهرعلمی وعملی بایداز طرح پروژه استفاده کرد—حال حکومت ازکجا شروع کند وبه مجا ختم کند- قران از دوبعد اصلی تشکیل یافته است درحدیث درسطحی پائین تر این چنین است-اول فصاحت وبلاغت است-که درایران تشبیه به شعر جناب حافظ میکنند که کلام موزون ومسیقیدار وگوشنواز وبلاغت درکمترین لغات معنارابخوبی تفیهمکند که برای خواننده درک مطلب چه میگوید ابهامی نداشته باشد ولی ایا ایمحتوا درست است ویانیست مطلبی دیگر است- دوم محتوا استدرمورد اول اعراب خبره روزگاربودند- درمورد دو اخرین جهان بودند وعلم ودانش جز انجا که مجبوربودند سعی دیگری نکردند درمورد اول قران میفرماید تحدی کنید- از حد به معنای مرزکه میتوان به اندرجه که قران از لحاض فصاحت وبلاغت استشمام لب بگوئید ومیتوایند محتوای قران را با فصاحت وبلاغتخود بگوئید چنانچه همطرازشد شماهم برنده هستید- اعراب دقیقا براساس درک متدیک درفصاحت وبلاغت به قوانین ان دست پیدا کرده بودند وحتی تاحدی به قوانین علت فصاحت وبلاغت قران هم پی برده بودند-که امروزه دردانشگاهی معتبر اعراب بخث فصاحت وبلاغت کلی وقرانی مطرح است- واز لحاض علم تدریس شاهکار است- حتی بهترین معلم پیامبراکرم صلواته الله علیه است که نمونه ای خواهم اورد-دوم محتوا- است محتوا است محتوا بردوقسمت است اول علوم پایه است حقایق نابرا بیان میکن انهم روش تدریس بسیارزیبا داردکتابی از حضرت ایتالله العظمی عظمت سبحانی رحمت الله علیه درباره مفاهیم قران از جلد-چهارم ایشان جزوهای سیصد صفحه ای گرفته شده استیکی از شعارها ویا اصل ها- این است پیامبران صلواته الله علیهم اجمعین ازمردم مزد رسالت نمیگرفتند-دراینمورد ایات خاصی هست که از ساده به سمت مفصبل وپرمعنا حرکت میکند- بگو من از شمااجری نمیخواهم بعد اضافه میکند که اجرمن باخداوندمنان است- اجر رسول کرم صلواته علیه واله والسلم خمس است که هرگز به ان افتخار نکرد وازان بهره ناچیزی بیش استفاده نکرد- ودراخرت هردرجه بهشتی نسبت به درجه پایئنترمانندیک حلقه است دربیابان بالاترین درجه متعلق به رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وخاندان ایشان است وگاهی کله مومنان را بهانجا برای شنیدن بیانات خداوندمنان جمع میکند وسپس ایشان انرتبین میکند عندملیک مقتدرامداوم به مطلب اضافه میشود- انواعدرک ها خداوندمنان جواب است درجائی میفرماید – ایاتو ازانها پاداشی میطلبی- که در زیربار گران قراردارند؟؟- مفصل است ولی درجائی میفماید میخواهم به شمایاد بدهم- چیزی جز ذکر خداوندبرای عالمین نیست حضرت استاد چه زیبا تبین کرده است- خیلی جوامع هستند حاضر هستند برای منافع خودشن ویا سیاست ویا انسان دوستی وازهمه مهمتر برای ایدولوژِی مجانی مطالبی یادبدهند ویاحتی پول بدهند خدواندمنان یفرماید ذکرمنرا با ذکرانها مقایسه کنید- یکی از مصداق ها تحدی است- همین که عقل تشخیص دادبراسا گفته حضرت جبرائل علیه السلام ازچندین سال عباتهای سنگینه بالاتر است حتی ابدادن به کسی ازعبادت سنگین حضرت جبرائیل علیه السلام بالاتر است—در کلاس درس در دانشگاه لندن دومطلب بیان شد- روانشناسی گفتار امروزه بسیارمهم است- خانم استاد سرکلاس بیاناتی از روانشاسی گفتار جناب شکسپیر بیان کرد-دانشجویان جوان درانگلستان اول شیفته جناب شکسپیر هستند وحتی درتاتئر شرکت میکند یک دانشجو دست بلند کرد وجنبه اعتراض داشت-کهما دوسال است میخوهیم یکتاتئر درباره یکینمایش های شکسپیر بنویسیم واجرا کنیم ودوسالتحقیق کردیم وبرخلاف رای شما رسیدیم ایشان فرمودند شما چند کتاب خواندید وباچه کسانی گفتمان داشتید-گفتند ششصد کتاب خواندیم ولی باخودمان گفتمان داشتیم- ایشان فرمودند من دوهزار کتاب خواندم وبا اساتید فن گفتمان داشتم- دوتافرمول است یکی وقتیکهمیخواهن مساحت دایره حساب کند از ضریبی بنامم پی استفاده میکنند- دردبیستان میفرمودند 14/3 استفاده کنید دانشمندان برای کشف دقیق یکیازانه اساتد دانشگاهتهران بوده است به 22 عد رسیدند هنوز کامل نیست دومی گی یجی است اول کلمه گروتیی به معنای جاذبه است انهم درایران میگفتند هشت واندی درانگلستان سرکلاس فرمودند بدرحدود یک کیلومتر ویا کیلومتر ونیم عدد است معلوم است هرکدام طرفدرانی دارد برگه ا پهن کامپوتر میزند انها جمع میکنند وبههم میچساباند میشود یک کیلومتچگونه بدست ماید از طریق شبیه سازی کامپوتری ازمایشهادرکامپوتر باز سازی میکنند وسپس کامپوتر انرا حل میکند برای رفتن به مریخ هم همین کارا میکنند هنوز به حدنهایت نرسیدندکاری بس مشکل است زمانی که امام زمان علیه السلام بیاید- شاید این عدد هزارکیلومتر باشد وفلسفه اش را هم بیان میکند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99