سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- شعر  بانوی باران- از جناب اقای  رضا اسماعیلی- رحمت الله علیه- من از تو میخواهم بگویم- واژه ها پر- از اسمان سبزه- از فصل کبوتر- من از تو اری – ازتو بانوی  باران- - باید بهاری سبز  بنویسم به دفتر- باید غزل- اینه ات- رامن برقصم—امروز  یا فردا- وفردهای دیگر—اماچگونه؟ ازتو گفتن-کار سختی  است—با اینزبان الکن- واین روح ابتر—من شاعری  تاریک تاریکم—چگونه—درمحضر اینه  بنشینم منور؟- شاعر؟ دروغ است- این نه شاعرنیستم من- درمضرنورشما ؟ الله اکبر-!  گاهی دلم- لک میزند- ران- بخوانم—قران- سه رکعت-داغ یعنی فصل کوثر- گاهی دلم لک میزند شعری بگویم—شعری شبیه-نورتان- سبز ومطر- دست ودلم می لرزد اما—کارمن نیست- غمگین- قلم را میگذارم روی دفتر- شعرتو  را-اری –خدا بایدبگوید- شعرتو  را -قران  ناطق کیست؟حیدر---اینخط خطی ها ترجمان روح من نیست- این خط خط خطی ها- شعر هرگزنیست بگذر- انا--- واعطیناک- بانو عاشقم کن- تادر هوایت پربگیرم چون کبوتر--- بشکن طلسم ظلمت دیرنیه ام را- بلطف نورت –شاعر م کن بار دیگر- شعر  درکوچه کوفه ازجناب اقای رضا رفیع- رحمت الله علیه تا نام عشق در دلم امشب  خطور کرد- دل رفت کوفه- کوچه به کوچه عبور کرد- وقتی رسید مسجد کوفه کبود شد- چون خاطرات سرخ (علی) رامرور کرد- --بشکوه روح جاری دربستر زمان-ک عصر ونسل خویش فراتر ظهور کرد—ان قامت بلند- عدالت- که تاابد-مفهوم عدل-همره نامش ظهور کرد- اه- ازدمی- که ضربت جهل  زمانه باز- شق القمر- به سجده خونین نور کرد- فردا دراخرت –مگر اورا طلب کنیم-دنیا اگر- چه درحق مولا قصور کرد—افسوس- چشم خلق ندید اوج نور را- ما را کدام غفلتی اینگونه –کیست این درویش -خو –کز- حشمت سالطانی اش--- کرده- حق -جبرائیل را مامور بر دربانی اش---- اب وخاک وباد و اتش میکند هم خوانی اش- کیست این مردی که از یک بند نای گرم او- هفت پشت عرش لرزد وقت قران خوانی اش—این قلندر- خاک پرورد چه – ایل –عاشقی است---کاسمان دف میزند- با شروه عرفانی اش-پیش او شرقی ترین سقرا ط زانو میزند-تا بنوشد-قطره ای- از حکمت ربانی اش- کیست این کلبه نشنینی-کز-در-جود کرم- گشته حاتم ریزه خوار سفره مهمانی اش- - با برات خاک- پایش- بذر عالم سبز شد--- خوش بهجا باشد- اگر عالم شود- قربانی اش- شد شروع- از کعبه- واخر-به- مسجد ختم شد- انچنان –اغاز- باید این چنین –پایانی اش- جای زخم  تیغ زهرالوده است  این؟ یاکه –نه--- گلزده خورشید عشق از مشرق پیشانی اش—کیست – این- که- زورقش افتاده بر سالحل-ولی—عزم صدگرداب دارد همت توفانی اش

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99