سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است –باکمی الهام از اقای رومن پولنسکی- گاهی ذفراموش کنید که دراین دنیا هستید   حس رومانتیک خودرا تقویت کنید وحتی به فوق رومانتیک برسید   وخداوند دراوج رویائی وخیال حس کنید- باید لحظات برای ان امر شکار کنید- واین تجربه رویائی راباخداوندمنان-تجربه کنید- عذر داشته باشید- بیجهت از خود دفاع نکنید—داستان زندگانی ما- جریان کار ما واعمال وا وافکار ما است نسبت به مقامات بالاتری که دیگران در رابطه- باخدواندمنان بدست اوردند- غبطه بخورید- ومقام خودرا درنزد الهی ارتقا دهید- جریانات بحرانی خودرا انطو ر که هست برای خود بیان کنید- واز خطاهای خود افسرده شوید وتوبه کنید واگر چنین نکنید به زشتی ها وقاحت-ها نایل میشوید—به غریزه وعقا وهوش خود- اهمیت بدهید-وپرورش وکنترول انهارا دریک چهارچوب عقلانی قرار دهید واز وحی کمال استفاده ببرید- زمانی که از یک ظلم وجنایت صحبت میکنید با جزئیات- کاملربیان کنید- بدون جزئیات کامل بیان کردن- یک بیان جوک مسخره است—و حقایق کوبنده را خارج کردن است- همیشهمقداری صداقت ودرستی وافتخار کسب کنید- هرگاه به لذتهای بزرگی فکر میکنید- ببنید اثرات ان جیست وچه میوه میدهد- وزنظرمن فرزندان صالح لذت های بزرگ من هستند—باخداوندمنان مانند یک غریبه نباشید- شاید گاهی توجه بهخداوندمنان نداشته باشید وخطاهئی رخ داده باشد-مهم این است که باخداوندمنان صمیمی باشید- ولطیف صحبت کنید—هرگاه  اشتباه میکنید سعی کنید اعتماد بخود را زیاد کنید- وموقعیت خود را نسبت بهخداوندمنان زیادتر کنید وتعصب خودرا نسبت به خداوندمنان زیادتر کنید- وگاهی از خود انتقام بگیرید- وخودرا جدی سرزنش کنید- نشان دهید که دارید موفق میشوید- وبدانید نمیتوانید-کاری کارستان برای خداوندمنان بکنید—بدانید تنها شغل شما همه اساسزندگانی شما نیست- به ابعاد دیگر زندگانی هم توجه کنید- پیشرفت ما بستگی بفلسفه ما دارد بر ان اساس بهچیزهای دگر هم کهمورد علاقه ما است توجه کنید به زندگانی ابدی وحقیقی خود فکر کنید-ودرهرحال شغل شما بسیارمهم است- کارخودرا دوئست بدارید وانرا ناقص ومعیوب نکنید- اگر نظریات اکثریت مطابق درک وفهم شما وفلسفه شما نیست بهان توجه نکنی بهترین شناخت ما وحی وعقل وعلم ودانش- است- وبهان برگردید وانهارا تمجید کنید- -خودرا کارگردانی کنید- وبه دستورات خود عمل کنید- کارخوب کمتراز طرف عقلا نقادی میشود- فقط در نقادی اول خداوندمنانرا محور قراردهید


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0