سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- مدتها قبل کتاب متفکران روسی نوشته ایزایا؟؟ برلین باترجمه شخصیت ممتاز جناب نجف دریا بندری رحمت الله علیه خریده بودم وتصور میکردم فیلسوفان روسی هستند جناب اقای نجف دریابندری بامطالعه مقدمه مترجم فردی بیش از مترجم است دستی شناخت هرچند ناقض فلسفه غرب دارد- ونسبت به زمان یک نابغه است که باکمترین شناخت باز توانسته است از مطالب فرنگ غرب مطالبی درک کند که برای ان زمان امکان نداشت- من دردانشگاه پهلوی درسی   بعنوان فرنگ هنری مسحیت وبا مقایسه بافرهنگ مسجید مسلمان گرفتم که توسط خانم میس بلک- کهاز طرف سپاه صلح امریکا به ایران امدهبود که شخصا خوداش انرا خواسته بود عظمت ایران را نشان میدهد سپاه صلح امریکا برای کشورهای اسیای جنوب شرقی طرح ریزی شده بود که انهارااز جنگ درویتنام روشن کنند که چرا امریکا انجا میجگند- وتاثیرات کمونیست را از بین ببرند کشورهای دیگر درخواست کردندازانها استفاده کنند ولی امریکا مسئول نبود مگر خود فرد بخواهد کلاس فقط دونفربودیم که زبان دان ان من بودم وبه سختی اصطلاحات انرادرک میکردم برای همه چیز اصطلاح ساخته بودند حتی در جزیئات – اروپارا بکناریزده بودند انها این مقدار لغت ندارند وبسیار عجیب است-خانم دکتر کجوری فوق تخصص زبان انگلیسی از دانشگاه لندن بود- منرا صدا کرد وفرمودند من وقت ندارم سرکلاس ایشان بیایم واز ایشان استفاده کنم ایشان فرموده است فلانی بخوبی درک میکند شما انها رابنویس به من بده-من گفتم به سادگی قابل درک نیست وفارسی هم من بلد نیستم انرا دقیق بیان کنم ولی خودم درک میکنم گاهی چند صفحه بایدبنویسم ایشان فرمودند من یک شاگرد ممتاز سر کلاس شما میفرستم وشما هم به ایشان کمک کنید- پس از مدتی جناب تقی زاده من حس کردم لغت ها ترجمه درست فارسی  از بعضی از این لغت ها است باخودگفتم عجب نابغه ای خیلی سخت است یک زمینه بسیارقوی   مطلاعاتی میخواهد- ایشان کجا تحصیل کرده است تاجناب اقای مسعود فرزادبه دانشگاه شیراز امد ومن همین سئوال از ایشان کردم- ایشان فرمودند اقایتقی زاده به زحمت میتواند تیتر روزنامه را بخواند واین مقالات توسط مترجم سفارت انگلیس ترجمه میشود- بفکر من نرسید چرا انگلستان انهارا چاپ نمیکند- وچرا اساتید دانشگاه تهران نمیروند درسفارات انهارا یادبگیرنند درانگلستان متوجه قضیه شدم- غرب نمیخواهد مداوم در لندن روزنامه اعلان میکردند هرکس زبانی خارجی هرچه باشد وانگلسی روان بلد باشد – باحقو ق جالب استخدام میشود- من به کلاس سوئدی دردانشگاه لندن رفتم که برای دانشجویان مجانی بود خانم استادیک نابغه بود که بخواست ملکه انگستان درلندن باشد درس اول مادرحدود کودکستان وحداکثر سال اول دبستان بود وروشی جالبی داشت که درحقیقت زندگانی یک د انشجو بو ساعت را بشناسد سوار ماشین شود ووو – ایشان فرمودندکشتیرانی سوئد در بندر لندن بزرگترین ساختمان رادارد سالن رقص وسینما وکتابخانه وغیره وبسیارافراد مهربان وتحصیل کرده هستند من کاغذمیدهم نزدانها بروید  و شما وارد کشتی میکنند و اسامی- بعضی چیز های کشتی را ید میدهند وفیلم واسلاید خیلی چیز ها را یاد میگیرید- وتخصص یاد دادن دارند وبسیارهم خوشحال میشوند باید ساعتی صددلار بگیرنندولی پنچاه دلار میگیرند وبانامه ساعتی 24 دلار میگیرند وباز دانشجوئی که درشته حسابداری مودرن که زبان اسپانیائی بلد بود وبه اسپانیا میرفت واین رشته راتعلیم میداد ایشان فرمودند من درسطح اول درس میدهم مدتها فقط لغت وتلفظ باز بخاطر شما ساعتی صددلار-من به دانشگاه لندن بخش زبان فارسی – رفتم من را بهیک اطاقی راهنمائی کردند یک دختر خانم درسن بیست وشش سالگی- چون من دوره نظامی را دیده بودم کسی بخواهد ژست بگیرد خوب ملتفت میشدم ایستاد باجدیت هرچه تمامتر فرمود شما چکاردارید به یک فارسی که خیلی بهتراز خیلی تهرانی ها صبت بکنند که من زیادتعجب کردم چون نومنه ایرانی هم قویتر از ایشان رامیشناختم که انگلیسی فقط دوسال درتهران بایکدختر خانم انگلیسی یاد گرفته بود ومنشی شرکت نفت بود جریان بعدا بیان میکنم به شیراز امده بود ند که یک تیم انگلیسی برای نفت سروستان به ایران امدند وایشا مسئول گزارش بود وخواست درادامه زبان درسطح اکسفورد دو در شیراز امتداد ان که قبلا درتهران میخوانده استکلاس بیاد ولی مستر گاچ ریش کونسگری شیراز واستا د دانشگاه شیراز یک درس داشتند حرفه ای درحقیق حرفه ای ده بود هیچکس از ان مدرک نگرفت گفته بو توبیاد راین حرفه شرکت کنی وبهتراز هنر پیشگان انگلستان تو صحبت میکنی – ان انم فرمودند که شما ظرف یک ساعت کل روزنانه اطلاعات را باید تر جه کنی –من گفتم ن لغت زیادبلدنیستمودرگرامرهم زیادتبحرندارم ایشان فرمودند ما ا نهارا برطرف میکنیم اول این روزنامه بسیار سطحی است- ولی شما باید هرطور صلاح میدذایند باهر تعاد نیروی که بخواهی چه ایرانی وچه انگلیسی   بروی درکن یچگونه فکر کرده است واین مقاله رانوشته است وچگونه سردبیر ویرارستاری کرده است پول همه راوحمل ونقل وغیره-ما تقبل میکنیم وانگاه یک روزنانه فقط یک پوند ونیم خواهد بود-من گفتم که الان با این زبانی که من بلد هستم- ساعتی یک صد دلار میگیرم نشست وبه دیوار تکیه داد رنگش مثل گچ شد ومن ترسیدم وبیرون امدم- فهمیدم باشاه چگون رفتار میکنند وطرفدارن شاه راباید یا ادب کرد یا سوزاند درحقیق میخوات من منصرف شوم-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99