سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی- است استفاده از اندیشه-های بزرگان- استعداد - وبارور کردن استعدادهای فطرت ئبائر مردن استعدادعقل زیاد میکند- مثال گیاهان وزمین است زمین استعدادپرورش گیاهاین زیادی است البته در خاک تاحدی نسبی است بعضی گیاهاین رشد بهتری دارند ولی فطرت زمینین است میتوان گفت رشدهنده بی شماراستعداداست که بقول بزرگان این رو

تنها برای استعدادهائی که فقط بدرد دنیا میخورد نیست بلکه برای برزخ وقیامت وبهشت است- همچنان که دانه در خاک کاشته میشودوابیاری ومواد تقویت کننده داده میشود- روح هم باید دانه کاشت وتوسط تقویت عقل و تفکرات سازند وعامل دیگر ان استعداد راتقویت کرد- جنابی نوشته بودند- روی یک مقاله زیادمعطل نشوید- البتهتکرار مهم است تفکر وتعقل مهم است ولی حدی دارد بیشتر مقلات دیگیری مطالعه کنیدکه درفقه به ان تواترمیگیویند بایدعقل قوی شود وخودان دانه هم رشد کند کمکم اسنباط های درست وقوی بوجود می اید وهمچنان که خداوندمنان درگیاهان هدایت میکند- درتفکرات ومسائل دیگرهم هدایت میکند- همیشه مقالات دیگران خوش طعم تراز تفکرات خود انسان است به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ییامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یکفرشتهای دارد که به غذا عطری میزند- ودرنتچه خوش مزه تر میشود- ودرضمن مقالات مومنین زیک طعم بسیار لذیذی برخوردار است- و واقعا راگشا است وبه رحمت وبرکت نایل میشود درطولزندگانی مومن تغیرات عجیبی رخ میدهد که اول ناراحت است وبعدمتوجه میشودکه رحمت  اگاهی دهنده بوده است ولی برای کفار طاغوتی برعکس است تا متنبه شوند بقول معروف ازچاله به چاه می فتند- پیدا کردن بزرگان گاهی اسان است وگاهی سخت است واینکار تمرین میخواهدتا درک درایت موضوع شود ارزش را بدست اورد- اط ظاهردرک نمیشود مگر فرد وارد بیوگرافی وکارهای ایشان شود- کتاب سترگی بنام رواتی از زندگانی وزمانه حضرت عظمت امام شده استرحمت الله علیه شده چاپ است وتعدادی از بزرگان درنوشتن این کتاب همکاری داشتند من اسمائی ان برزگان مینویسم که یکهنر بزرگ شجاعت علمی است انهاراجستجوکنید باز درضمن به تعدادی بیشتر نایل میشوید انها هم جستجوکنید ونکات مهم مطالب بزرگان دریکمقاله گرد اورید ودر فضای مجازی منتشر کنید بعنوان مثال شخصی خدمت حضرت ایت العظمی چناب اقای جوادی املی رسیده است رحمتالله واسعه فرمودند که-هیچ عارفی نیست که اهل حماسه ومبارزه وجهاد نباشد- وهیچ مجاهدی نیست که عارف نباشد از شخصیت دیگری- اضفه میشود که مظلوم نباشد وعاقل نباشد اسلام شناس نباشد وبه اصطلاح ایشان یک منشور است وچند وجهی است- بفکرمیرسید جناب حافظ هم همینطوربوده است وصوفی کاسه لیس صوفی نمیشناخت است—نویسنده اصلی – جناب اقای جعفر شیرعلی است- وجنابان- هدایت الله بهبودی- دکتر محمد حسن صفاری هرندی که ایشن کم لطفی کردنده – مقالات کم دارند—دکتر موسی حقانی- حسن بهشتی پور-تاانجامن مطالعه نسبی کردم ایشان متخصص امورسیاسی بیناللملی اورا اسیا ایران هستند- بیوگرافی ایشان جستجوکنید بخشیاز مقلات ایشن پیدا میشودودرجاها دیگر هستند- لطف کنند نقش- اسلام وشیعه وایران دراورا اسیا مشخص وبیان کنند—دکتر حسام این اشنا- محمد درودیان- دکتر رسول جعفری- حجت اسلام سیدمحمود دعایی—دکتر محمد رجبی- محسن کاظمی—علیرضا کمری- دکتر فواد ایزدی- دکتر مجید جلیلی- محمد حمزه زاده-محسن مومنی- ودکتر حسن عباسی-ومرتضی سرهنگی- انشاالله موفق خواهید شد

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99