سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نیم نگاهی به زندگانی و حوزه فکری فیلسوف مشهور اتیا لیانی   موسس حزب فاشسیت ایتالیا- وسیاست مدار مکتب فاشسیت- بی اندازیم--- اقای جیوانی در سال 1875-تا سال 1944- زندگانی کرد- ایشان اول جز گروه فیلسوفان نئو هگلی ایده الیسم بود وسپ در درباره فلسفه اموزش کار کرد- وسپ درک علمی دانش اموزان دبیرستان چگونه باید باشد تحقیق کرد ویک تحول ماندگار در ایتالیا بوجود اورد- این مطلب حائز اهمیت است واسلام وائمه اطهار علیهمالسلام در درک علمی درابعاد های مختلف بخصوص امم صادق علیه السلام کار زیادی انجام دادندولی ان

ین روش بعدها در عمومیت رنگی نداشت- بسیار ساده لوحانی در اسلام پدیدار شدند چه درفلسفه ویا روش علمی-فکری انحرافات زیادی ایجاد کردند- ومتاسفانه در غرب باوجودانکه بیش از چهار صدسال-دردانشگاه ها روی این زمینه کار کردند- ولی متاسفانه بسیاراندک به حقایقی رسیدند- ودر فلسفه به انحراف های قابل توجه منجر شد- وبعدا ایشان منشی جناب اقای موسولینی شد- باهمکاری یک دیگر حزب فاشیست اقای  بنیتو موسولینی دکترین اش را - بنویسند- ایشان خودر درگیر کرد- که ایده السیم هگلی تصحیح وازنو بسازد که ممتاز تراز قبل باشد- ومکتب ایشان- بنام ایده السیم واقعی استویا واقع گرا- ایشان به فیلسوفان سابق اشکال میگرد که یا فلیسوف بودن ولی هیچ اثری در زندگانی انها نداشت- ویادروموقع زنذدگانی اصلا فیلسوف نبودند- ایشانمعتقد به یگانگی ذهن وعین هستند ومیبایست ان ذهنیت گرچه مجرد از ماده است درماده تبلورداشته باشد لذا مغز مادی درک ذهنیت نمیکند- روح درک ذهنیت میکند- ایدهال میتواند وجود داشته باشد-ولی میابیست در خارج ان عینتی که از ایده ال انتظارمیرود بایدوجود داشته باشد- واز لحاظ ذهنیت بایدتوسط منطق- این ذهنیت-را که در عینیت کشف کند-که اینامر درمارکس پیدا نمیشود- ایشان خارج وعینت راباذهنیت خیالی خود شرح داده است یک دیاکتیک خیالی است-وذهنیت ایشان درباره ایده السیم بسیار قویتراز ایده السیم- سنتی است- ایشان دراوائل تابع روشنفکران منطقه ریسورگی مینتو- بودند  مانند مازینی- روس مینی-جیو برتی- اسپاونتا که فلسوف وروشنفکر مکتب خودرا بوجود میاورد- وبعدا تحت تاثیر مکتب های- ایده الیستهای المانی- وکتب های مادی منجمله مارکسیسم شد- بطور مشخص مارکس هگل وفیچته-بطور کلی دیدگاه او وروش او اینبوده است مکتبهای مختلف را مطالعه میکرده است وسپسدریک جمعبندی انها به سبک خود ترقی میداده است بعنوان مثال مذهب او کاتولیک بوده استولی مکتب خاص اوبوده است کهخارج ازانواع مذهب های کاتولیک بوده است وماتریالیسم را ارتقا داده است لا بعضی ها ایشان ملحد میدانستند-درحالیکه فیلسوف معروف ایتالیا انتونی-جی پسه اورا کاتولیک بافرهنگ کاتو لیکی خاص خود میداند-مثلا عقاید نیه راتغیرات خاص بخود داده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99