سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- پدر ملت- بخش دوم- شاه روز ها از ساعت ده صبح به کاخ سعد اباد میرفت- دونوع پرونده از بعضی سازمان ها برای ایشان می امد پرونده مثلا نوع الف- فقط گزارش بود که حتی پرونده ساواک را ایشان قبلاز انقلاب گفته بود  به ریس درباره میگفت خوداش مطالعه کند- دوم پرونده طرح ها مثلا نوع ب- سه طرح بیان میکردند ونظر خواهی میکردند غالیا در ده سطر طرح خودرا مینوشت- یک خانمی بنظر حقیر- ازامریکا مثلا ساعت ده به کاخ سعد اباد رسیده است ودراطاق خواب خوابیده است ایشان برای یادگیری زبان انگلیسی امده بوده است که به دونفر یکی خانم ویک اقای ایرانی که به شاه زبان انگلیسی یادمیداد هم تعلیمات دیگرمیداد که احتمالا ان خانم خانم دکتر پیرنیا است که فارغ التحصیل امریکا بود ومعلم زبان ولیعهد هم بود وبهائی بود- ودرضمن بهسئوالات شاه درمسائل مختلف پاسخ میداد احینا    سفارشات ی داشت- تصویر نشان میدهد-که مسئول کاخ پنج دقیقه به ساعت دوازده به خدمت شاه میاید-که سفره راکجا پهن کنیم داخل یاخارج-شاه میگوید پنج دقیقه صبر کن الان علم زنگ میزنند جناب علم زنگ میزند ولی صوتی ندارد معلوم است شاه گفته است ازسفارات اینگلیس-بپرس- بعدریس کاخ میگوید از ایشان سئوال کردم فرمودند هرجا عالیجناب میفرماید- شاه میگوید- بنده خدا خسته است درهمان اطاق خواب میزرا بچنید وان خانم هم بفارسی مسلط بوده است- بعداظهر شاه ازساعت مثلاشش درکنار استخر میزی را میچیدند وجناب دکتر  اعدل مشهورترن جراح ان زمان- ایران که درضمن ثروتمندهم بد وشخص دیگیری که ایشان ثروتمندبودند- قمار بازی میکرد گاهی تادومیلیون می باخت وگاهی تا چهار میلیون ویک باربیست میلیون ایندفعه دکتر اعدل ترسیدکه سنکوپ کند گفت شماهمان چهار میلیون را بدیهد ایشان فرمودند حساب حساب است دفعه دیگر کهمنبرنده شدم همه را میگیرم ویک بارچهار میلیون برد- پس پول برای ایشان علف خرس است یکبارنشان دهید که ایشان پولی برای زلزله زدگان داده شود- دررلزله قزوین دونفر روزنماه چون برا یانها شاخص بودند نام بردند یک خبرنگار از هلال احمر سئوال کرد چه میزان دولت کمک کرده است- ایشان مبلغی را گفت—انخبرنگار از جناب مرحوم غلامرضا تختی رحمت الله علیه سئوال کرد ایشان مبلغ را گفت یکبرابرونیم بود- از ایت الله مجاهد اعظممرحوم محمود طالقانی رحمت الله علیه سئوال کرد دوبرابر دولت بود شاه غضنباک میشود دستورتوبخ وعزل افاردی که دراین خبر سعیم بودن حتی افراد ساواکی مثلا چاپ خان وروزنامه و هلال احمر صاغدر میکند وبرای اندو نفر برنماه قطعا چیده است واگر واقعا جناب تختی خودکشی کذرده برای ان است که بخانواده ایشان اسیبی نرسد--- زلزله خراسان فرح رفت باافرادتشکیلا ت- درلباس ملکه درروزنامه عکس انداخت یکمیز بزرگ ریر چاد جلوباز درکنارخانه ای ویران شده- یکمیز سرتاسری تمام افرادمشخص تهرانی ومشهدی کشوری ولشگری وخانه زنا غیره روی میز مشروب مشخص است وقبلاهم گفتهبود همت عالی پول جمع میشود- فرح گوشاره وگردنبد وانکشتر والنگلو داد بعلاوه یککیف دستی که دران پول بود- روزنامه نوشت پول جمع شده ناچیز بوده است وبعدا گفته شد یک خیر مشهدی پول جواهرات فرح راداده است وانجواهرات برگشت وعودت شد تصور من این است که مرحوم مجاهد عظیم الشان دکترمهدی بازرگان رحمت الله فهمیده است که مردم ترسیدند وکمک های خودرا به هلااحمر میدهند- وفرمودند که هلا احمر باید بیلان یعنی لیست ورودی ها وخروجی ها بدهد که بلافاصله ایشان زندانی میشود-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99