سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-بعضی روشنفکرانی که برهرحال رژیم سابق زیاد-باانها گلاویز کارگرسوپاپ اطمینان دارند که دیگ نترکد گاز زیادی را به بیرون میدهند ازکارهای اقایان جنگ برفردوسی که ناسونالیسیم بوده است ویا مذهبی است طرفدر اهل سنت بوده است یاشیعه بوده است چگونه شیعه بوده است برای پول نارحت شده است ویابرای پرستیژ که مهمتراز پول است- ویا چله فلان خیابان چهل وپنچ چاله دارد بقول ظریفی قر درکمر میاورد ودر شیراز انسان دانس میکند-بعدمردم تهران به حدمعین این چاله فتفت یک لیوان اب بدهیدمیکرد-من در رژیم منحوس روزی ده تومان میگرفتمروز ی دوتومان یا قسط یخچال میدایدم یخچال دویست تومان یا کالای دیگرتا بعداز پانزده سال همهچیز داشتم وبعد روزی یپنج تومان پس انداز داشتم-من ایشان شما سواد دارید گفت نه- فرزندان سواد دارند فرمودندخودشان تا سیکل اول درس خواندن-منگفتم میدانی دهملیون ایرانی بیسواد بودند فرمودند اصلامن اخبارنمی گرفتم به من هم مربوط نبود—این که-به من مربوط نبود شعارواقعی ملت ایران بود-یکمدرسه درشیراز است بنام ناظمیه این مدرسه- مدرسهای  بودکه شاید یک طلبه پول دوریا دوریا ازحمال مردم ومغازه دارتا اطراف شاهچراغ پول گرفته بود این کروانسروا کریم خانی خریده بود اینمدرسه ساخته بود دراوائل بیشتر معلمین ازقشر روحانیت ومومنان یودند بعدحکومت انرا گرفت برنامه خوداش پیاده کرد-درزمانی که من مدرسه میرفتم اینمدرسه غالبا قشر ضعیف تاحدی متوسط بودند-بهترینمدرسه مهرائینبود که اینگلیسی ساخته بودند ودولت درکنار مدرسه رضاشاه کبیر را ساخت که بپای انمدرسه نرسید که حرف اول میزد—نزدیک مدرسه ناظمیه مدرسه دبیرستان نمازی بود- مرحوم نمازی انرادرست کردهبود بسیارشیک ولوکس-برندبودماشینهای انهارا حتی شاه نداشت بعدا دسترامد که این ماشینها ورودانها به یران ممنوع بودجز خاندان شاه- نظام طبقاتی تاجه حد است البته دراسلام قانون این است باید همطرا زجامعه بود وگرنه ازاسلام خارج است نماز وروزه اوقبول نمیشود-این دختران عاشق ان پسر ان میشدند- یاخانوده دختر قبول نمیکرویا خانواده پسر اینهمداومگریان بودند درمدرسهاز اینها سئوال میکردند ج.اب درست حسابی نمیدادند اینهابهمدرسه می امدندکه مثلا ناظم باانها صحبت کند دختر میگفت یک لیوان اب بدهید-خانم ناظممیرفت که اب بیاورد قرص سیانور را دردهان میگذاشت ومیمرد بقری ماهرر شده بودند که نمیگذاشتندسیانوردر دهان بگذارد اگر میگذاشت بلافصله اورژانس میامد بعضی موقعها موفق میشدکم کم خودرا ازپنچره بیرون میانداخت – بعدجاب خانممدیر میفرمودند چراینکارادرمدرسه کردی برای مامزاحمت درست کنی- اینها با اسلام غریبه هستندشعورشان بخوبی نیرسد بقول حضرت ایتالله مرحوم عبدالحسین شرفالدین ایمان ندارند ولی شعئر زیاد دارند چون طعم زندگانی بهنحوی دیگری میدادنند علت شهید شدن امام حسین علیه السلام همین است برای من تجربه شده است ودر مدرسه سیکل اول یک همشاگردی داشتم- پسری زیباروی با اندام موزون بسیار باهوش مادر ایشان وکیل ممتاز بود وبسیار شهرت داشت بخصوص درمسائل خانوادگی پدراش وکیل بود ایشان بسیارمشعوربود دوس داشتندنجومی برای پیشرفت پول هزینه کرده بودند- معلم ریاضی سرکلاس میامدیک مسئله کمی پیجیده ریاضیرا مطرح میکرد- از ایشان میپرسید شما این مسئله میدانید میگفت جواب اش این است اصل اینمسئله مال فلان دانشمند ایتالیائی است-جزوه ایشان رامیگرفت مسئله میساخت برای امتحان- ایشان تمام انشا مسئله بحران خانواده وموادمخدر وراه حل اسلامی است ایشان درمدرسههمین نمازی درس خواند به اطریش –وین رفت ودرضمن من قبل نمدانستم مادرس بسیارخوب سهتار میزد وایشان پیش استادان ستهار هم یادگرفته بود ایشان به وین رفت- برادرش پزشکی شیراز میوخاند واستاد بستکبال بود دوست من درجند رشته ازجمله-شنا بستکبال بی نظیربود-وهمیه تیم بستکبال مدرسه ما اول میشد-یکروز پس از مدتها ایشان درخیابان دیدم واز ایشانخواستن به خانه ما ظهری بیاید- تعریف کند ایشان گفت من اولدروینرشته پزشکی قبول شدم چون ز بان المانی نبودم بسیارسخت بود رفتم لیسانس المانی گرفتم- دروین هرک س باشد خوداش مدتی بعداز ارشیتکت استودرضمن باسه تار موزیک غربی بزنم- دوره انهم رادیدم وبه ایرانشاسی بروم تادهان ایرانیهاکه زیاد بفرهنگ ایرانی بجز اشپزی- وبعضی هنر وادبیات غلومیکنددهانش رابزنم در دانشگاه وین روی فرهنگ های جهانی زیادکار میکند ومداوم متخصصین ایران جا کنفرانس داشتند حال کمی من تغیر کردم- وفرمودند ششماه از که من از ابهت وین خارج شدم-گفتم شماازدواج کردید ایشان خیرمن اهل دردسر وبچه اوردن نیستم- گفتن انجا دختران ایرانی نبودند شما بایکی از انها ازدواج کنی فرمودندچرابودند فقط بدنبال قر وقنبیل هستندیکمدتی ظاهر در رشته مهندسی اسم مینویسند یک ایرانی راخر میکنندوبعد درس را رهامیکنند به هیچ طریقی به صراط المستقیم نمیایند وباعدم رشد شوهران میشوند انچه پدر برای انهافراهم کرده است ازشوهر بیچاره میخواهند فقط خرخودرابرانند-امامن درچندی پیش چهار دوست دختر دانشجوئی داشتم یکی بهتراز دیگری همه محشربودن- درجهت پیشرفت من سعی زیادی می کردند ومن هم میگفتم شمایک رشته ارشتیکت بعنوان درس عمومی بگیرید تا من به شما کمک کنم وانهااین کار میکردند ودرپروژه م واطریش شناسی به من زیادبه کمک کردندویاد گرفتندمن در درس ایرانشناسی وزبان انگلیسی به انها کمک میکردم-وبعداز مدتی به انها گفتم من مانع ازدواج شما بادیگران نباشم وحتی درامرازدواج میتوان به شماکمک کنم من دوستان دانشجوی اطریشی زیاد دارم انها گفتند مابخوبی بلد که شوهرپیدا کنیم با یکی ازانها هم اطاق هستم ازدواج نکردیم ولی روابط خاص داریم- فقطیک نامه گرفتیم که باهم هستیم- ولی این نامه ناچه حقوق ما افی نبشد نصف اجاره خانه میدهند وپول دانشگاه ما-که بورس شهرداری-میشویم بهمنزل ما میایند وکمبود هارا تهیه میکنند—ومن بان سه دختر قبلی با شوهرانشان دوستان صمیمی هستیم—ومن قول دادم که به ایرا بیایم لباس های محلی بهاندازه انها تهیه کنم و عقیق که روی ان اسم انها نوشته شده باشد دراطریش بسیار گران تهیه کنم وسوغات دیگر طلا جات خاص ایرانی فقط النگو تهیه کنم- زمانی که دردانشگاه وین ثبت نام کردند- پرسیدند والدین شما چکاره بوده است- من گفتم وکیل بودند- به من گفتند-امکان داردتعدادیازدفاعیات انهارابرای ما ارسال کنند ومن نامه نوشتم مقداری را فرستادند-دادند وانهاراترجمه کردند-گفتند بسیارخوب است شما میبایست وکیل میشدی وحال امدم اگرمقداری دیگرپیداشود باخودببرم-ومقداری شیرینی محلی ودیگر غذاهای محلی را یاد شت کنم وباخودببرمونوارهائی از موزیک ایران بخصوص سهتار تهیه کنم-اینها که تهیه شد من حرکت میکنم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99