سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرخمن الرحیم- نریات شخصی است-اگرمیخواهی ملکوت-احساس کنی تاثیر نسیم بر صورت وگرما بردستان تابش میکند-حمد برای خاوندمنان وسپاس وشکر گزاری برای خداوندمنان برای معلولیت من- کهخودوم دران یافتم وکارخودرا پیدا کردم وخدای خودرا را شناختم- هلن کلر- عقل تو خداوندمنان را بخوبی نخواهد شناخت ولی قلب تو بخوبی خدار میشناسد-خداوند از درب مخصوص وارد قلب افرادمیشود- بشریت زمانی که شروع به شناخت وعبادت خداوند منان میکند شروع  به رشد میکند—خداوندمنان یک دایره است که مرکزاش همه جا است وپیرامون ندارد- ولتر- درخداوندمنان ذوب شو-ونفس ات را مخفی کن در روحی که مخفی شده است -هرکسی باید خداوندمنان را ستایش وعبادت کند مطابق میل وفطرت اش مبا اجبار بخلاف طبیعت روح انسانی است- تمام چیزهائی که دیدم به من یاد دادند که به خداوندمنان اعتمادکنم برای انکه توکل کنم به چیزهائی که ندیده ام-معنویت زمانی که ورود پیدا میکند—بعضی ها تصور میکنند که انسان باید از غار نفسیخود بیرون اید وکنار بکشد- بیرون امدن نیست- بلکه همه تجارب زندگانی با خردمندی تماس پیدا میکند وهمچنین تماس با یک قلب پراز محبت- عبادت خداوندمنان را تغیر نمیدهد اما ان انسانی که عبادت میکند تغیر میدهد—سورن کیرکارد-تا شعله نباشد شمع فروزان نمیشود بشریت هم بدون یک حیات معنوی نمتواند زنده باشد-بودا-ازگناه نفرت داشته باش- ولی گناهکاران رادوست داشته باش- مهامتما گاندی-منتظر عدل قیامت نباشید انهمیه در همه روزها به سراغ تان میاید- البرکامو- در زمین یک مقدار ازادی میتواند باشد تامدامیکه  بشریت خداوند قهار را دراسمانها عبادت کند- شماراخداوندمنان خلق کرده است- وبرای خود خلق کرده است هرگاه این مطلب را بفهمید-هیچگاه حس خامی نخواهید داشت-خدا ومذهب تها حقیقتی است که همه با تعاریف مختلف انرا توصیف میکنند- کتاب مقدس -ریگ –ود—مذهب دوای شفابخش انسان است-اخلاق بشری میبایست مملو ازهمدردی بافرهنگ بودن همگرائی اجتماعی – ومحتاج بودبهم باشدومذهب اساس است وانسان راه غنی مذهبرا بایدبپیماید- که ارامشو تعادل واطمینان- توسط ترس از گناه وبدنبال ان مجازات – وبه سمت خوبی ها رفتن کهنتجهان گاداش در دنیا واخرت بدست اورد- مذهب فقرا به جایانکه ثروتمندان را بکشند انهارا حفظ میکند وبهانهامحبت میکنند- دلیل وافکارعمومی همیشه برضد مذهب نیست- -شاخه های زیادی هزاران تا ازدرد ورنج متعلق به شیان وجود دارد برای کسی که جذب وتوجه شدید به ریشان درخت داشته باشد- مذهب همه چیز رامیدهد- وهمه خوبی ها-را پخش میکند- رنج شکوه مند دارد- وصفات ارزشی همه درمذهب جمع هستند- چندمذهبی میتوان به صلح رسید- ولتر- بشریت هیپگاه نمیتواند که تابع شیطان باشد وخوشحال باشد زمانی خوشحال است کهکارهائی که انجام میدهد مطابق دستورات دینی باشد- پاسکال- کسانی که مردان بد مذهبی هستند بدترین مردان هستند- علم بدون مذهب-علیل است مذهب بدون علم کور است اینشتین-مذهب من شامل تمجید بی پایان فرتنانه-برای ان روح بزرگترین که خودرا در ذرات بسیارکوچک- اشکار کرد- وماهم قادربودیم بادرک ضعیف وعجز انرادرک کنیم- انیشتین


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99