سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-گرچه من وسط بحث رسیدم- برادرجناب سنی مغلطه میکند واثبات میکند شیعه مغلطه میکند- کتاب بزرگوار دکتر تیجانی هنوز نتوانستند یک جواب مستدل بدهند بقول چر اسامی اهلبیت مکرم صلواته الله علیه واله والسلم نیامده است شیعه معتقد است- که اگر می امد میگفتند این قران جعلی است ساخته وپرداخته یعه است درست اش فلان است- چرا اسامئی حواریون-نیامده است-؟؟در مسیحیت جدال بسیارزیادی برسراسم حواریون است وبه وحدت هم نرسیدند اخیرا نمام فردی که همه معتقد-بودند در راس حواریون است امروزه اثبات شده است حواری نبوده است-ومدت ها حضرت مسیح علیهالسلام وحواریون رامسخره میکردهاست وبهایشان گفتندعاهل جهنم خواهی شد وکم کم تغیرسبک داده است- درثانی که میفرمائید خداوندمنان- درقران برای پایمبر ارم صلواته الله علیه واله والسلم فرموده ذاست برای شما ذبح بزرگتری است کهمنظور امام حسین علیه السلام است خداوندمنان برای پیامبری بد نخواهد خواست شماانرابد میدانید نه خداوندمنان-حضرت مریم علیه السلام وقتیکه باردار شد وحضرت عیسی علیه السلام بدنیا امد فرمودندکاشکی قبلازان مرده بودم- درقران امده است خداوندمنان فرمودندخوشحال باشد یک نورچشمی وهدیه ای گرانبها به تو داده ام- وبقیه ماجرا—قران میفرماید خداوندمنان باصادقین است- درجنگ جمل- طبق نظر شما علی علیه السلام صادق است اصحاب جمل صادق هستند وجنابعثمان صادق است وبین انها حداقل شماتت است خوب اینمسئله راحل کنید چرا انرا حل نمیکند مانندتثلیث مسیحیت فلسفه بافی میکنید- امام صادق علیه السلام درباره این ایه درراس این ایه-ما هستیم- جواب ایشان را بدهید- اصولا کسی نمیتواند یک مذهب سنی را انتخاب کند-مالکی ها معتقدهستندتمام استنباط ابوحنیفه کفر وشرک ست-هرکس قبول کند اهل جهنم استودیگران همینطور برفرض جناب مالک دوهزار حدیث فقهی پیدا کرد- اگرمسئله پیش امد کهفرد مجبور باشد به ان عمل کندزیرا قران چند جا باچندنوع بیان گفته است هرکاری اجازه الهی میخواهد- انجام ندهد مسئول استوانجام بدهد مسئول است- ایشان هیچی پاسخی به این سئوال نداده است—جناب اقای عمر بهایشان گفتند کفش سربازان تغیر گرده است ازدمپائی- تبدیل به چکمه شده است واین چکمه یک زبانه داشه است وبندهای زیادی اطراف ان بسته میشده است ودرثانی پیداکردن اب کمی وقت گیربوده استواینامر مسئله ساخته است- ایشانفرمودندتیمم کنند وباانگشت روی کفش-یک خطی بکشند امروزه پلیس در مسجد حرام چنین میکند- حجاب برای زنان پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم اجباری برای دیگران مستحب است-حکمی نیستکه دران دخل وتصرف نشده باشد—اماجواب دادن رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم-چون عقل بشری بسیار ضعیف درمرحله اول است میبایست کم کم فرد را اماده کرد اولا جناب بخاری تمام حدیث های طولانی راکوتاه کرده است شایدبعلت گرانی کاغذ بوده است ویا خواسته است چند بخش کند وشاید عقل اش نمیرسیده است میترسیده است درجواب افراد نتواندپاسخ دهد- درحالیکه همانحدیث درنزد شیعیان ودیگربراران سنی کامل گفته شده است یک بارگفته میشودفرشته صلوات ویاخواسته فردی به پیامبر اکرم صلواته االله علیه واله السلم میرساند-درمورد دیگر امام هرزمانی انرا به رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام میرساندورسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام انرا به خداوندمنان-عرضه میداردوخداوندمنان هم جریان به رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلممیفرمایندوبه فرشتگان دستور میدهند واز طریق رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-بهان امام علیه السلام اطلاع داشته میشود ویا مستقیما پاسخ به امام مربوطه داده میشود ویا شب قدر اینمطالب به امام مربوطه گفته میشود هرصلواتی دادهمیشود به فرشتهای که احتمال فرشتهای ان فرد هستندگفته میشودفلان میزان ثواب برای ایشان بنویسید-وفلان کارابکنید ولی اصلح ان است که این فرشتگان دراقدام –تابع دستور الهی وطبق دستور امام الزمان هستند-امید است مطالعات خودراز حیطه تعصب بیرون اورید مدتها عقل ملاک قراربدهید خداوندمنان باتوسط امامالزمان علیه السلام راهنمائی دقیق خواهدشد- یک غولی در هلنداست- برعلیه او اقدامات زیادی شده است وچندبارخواستند ایشان بقتل برسانند گفتنداگر باشد همهرا مسلمان میکند وچندبارکوتل مولوتف درخانه ودفتر ایشان انداختند اما تحت نظرپلیس است ودولت هلند چندبار به ایشان گفته است نماینده مجلس شود یک خانمی استاد دانشگاه ازسکولارهای بسیارمتعصب وگفته است من بهنزدایشان میروم وگردان پائین میاورم وحرف اش این بوده است شما ماندمسحیت عمل کنید وکاری به قوانین دولتی نداشته باشید ولی ایشان درانجا مسلمان شده وشهادتین گفته وخارج شده خوب است شماهم کمی یادبگیرید- انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99