سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب برادرمحترم از اهل تسنن درکانال میفرماید پیامبر مقدس نکنید- واین شرک است خداوندمنان بعلت صفات برجسته وممتاز مقدس است- خداوندمنان درقران میفرماید من وفرشتگان صلواته الله که اوج کرامت است برای صفات ممتازه- بیان میشود برا پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم میفرستیم-شما مومنین ومومنات هم بفرستید صلواته خداوندمنان مپگر قابل احصا واندازه گیری است اگرمیخواستندقابل اندازه گیری شود میفرمودندفرشتگان صلوات میفرستنداین همان مقاممقدس را تداعی میکند ولیدرنماز اول میگویئم پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-عبداستوبعدرسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام-پیامبر اکرم معجزات زیادی دارند روی شن حرکت میکردند جای پا نمیگذاشتند پس قدرتی موجود است انگشت دراب حوض یهودی زدند عطر شد درجنگ خندق امدندبه حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله السلام-یک چنمتری ضخه استکهانها میتوانداز ان صخره بااسب عبور کنند وخندق بی ارزش میشود وباتیراندازان- انها مارا عقب میزنند حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه والسلام یک تیشه زدند اثران چنان شعله زد کههمه از ترس سوختن فرار کردن وهمه الله اکبر گفتند- وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تکبیر گفتند خوب چنین قدرتی-رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دارد مقداری از صخره ذوب شد ودود شد سه بار این اتفاق افتاد تاسنگ همگی پودر شدندودود شدن از رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم پرسیدند بعلت ان شعله عظیم صلواهت فرستادید کهان شعله چیزی مهمی رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله السلم نیست فرمودند درشعله اول من دیدم مسلمانان کاخ تیسفون-ودیگر کاخ ها ساسانیان راتسخیر کردند – دفعه دوم کاخ حیره را تسخیر کردند- دفعه سوم کاخ شام را تسخیر کردند به هرعلت خداوندمنان- قدرتی خاص به مسلمانان داد ولی ا مروز ان قدرت راندارند-درقران میزان شجاعت به اندازه ایمان است-اینتعجبی نداردچطور فرشتگان شهرلوط انچنان به اسمان بردند وبه زمین زدند-کسی نیمی گوید که انها-مشرک بودند-اما اگر پیامبران بکنند انهامشرک هستند همدرجنگ بدر نوشتند وهم درجنگ احد که حضرت جبرائیل علیه السلامباشمشیر ذوالفقار پائین امد واز شجاعت حضرت علی علیه السلام-فرشتگان- درحیرت هستند وخداوندمنان این شمشیراداد- وفرمودند لافتی الله علی ولاسیف الا الذولفقار-هیچجوانی علی علیه السلام نمیشودوهیچ شمشیری ذوالفقار نمیشود اینکه شرک نیست اینکه رسولاکرم صلواته الله علیه والسلم- فرمودند مانند یهود ومسیحیت- بزرگانخودرا درمساجد دفن نکنید منطوراین است انها بزررگان خود درمسجید فن میکردند وپرستش میکردند یعنی به مقام خدائی رسیدند-درحالیکهحضرت اسمماعیل علیه السلام ومار گرای شان حضرن هاجر علیها السلام درمسجدالحرام هستند ودستور دادن نشده است از مسجد خارج کنند- درثالت شهدا دوستانخودرادردنیا میبیند وبهاه مژده میدهندنترسید به شهادت نائیل شودی واز همه نارحیت وضعف ها نجات پیدا میکند وبفرح میرسید البته این پیام چون قران میجید فرموده است بیان حال انه است ودرضمن به خواب افرادمیایند-که برای این حقیررخ داده است همن انذار وهم بشارتچطور پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم از این دنیا خبری ندارد- زمانی من درحوزه بودم بحث تابعیت درعلم منطق شد-منگفتم غربیان انراینطورتفسیر کند که یک قایق جلومیرود ویک قایق دیگر اورا تعقیب میکند باموتورخوداش فرمودند اینطورنسیست قایق دوم موتورنداردباطناب به قایق اول وصل است وهرچه من زورزدم مورد پذیرش واقع نشد- عقل درمقام وحی که جزاطاعت راه ای ندارد- عقل دردایره خاص خود سلطان است البته مسائل کمی بغرنج وپیچیده است فراعقل وفرادرس است چنان سرچشمه از وحی باشد بایدبه ان وصل شد قدرت جناب اصف برخیا ودیا اجنه درخدمت حضرت سلیمان علیه السلام- قدرت جن رانشان میدهد وقدرت حضرت سلیمان علیه السلام بمراتب از انها بیشتراست ایشان برای شناخت رهبرمذهبی بعدی چنین داستانی را بیان کرد انشااله بادقت میتوان مسئله رابه رحتی حل کرد گرچه پیامبراکرم صلواته الهعلیه سعی میکردندکمتر استفادع از قدرت خاص خودبکنند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99