سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک جستجوی - در ارشیوهای اینترنتی –من انجام دادم-که اقای نیل که ریس یکی از ا کتابخانه های دیجتالی است- بیان میکند امریکا قبلا عقبتراز دیگران بود درطول تاریخ تاحدی اینطور استعلم مدیریت وروش تدریس – از دانشجویان دانشگاه مسکوشروع شد ولی غرب بخصصو امریکا باشدت بعدا پیش رفتند—یعنی در روز اخر هفته درس نیمه وقتبود ونیمه یگر دانشجویان روی روش تحقیق وکاربرد گرفتن از علوم کار میکردند وبه مدیریت این برنامه هم رسیدند وانرا پیشرفت دادند- درحوزه هم دقیقا این کار میکنندولی با این تفاوت که سازمان دهی ندارد بیشتر طلبه های جوان مثلا منطق حفظ میکنند ودرسئوال منطقی یا   تعریف منطقی میمانند انهائیکه به درک دقیق رسیدند انچنان درجمع نقشیندارند مگرانکه ازانها سئوال شود اقای نیل معتقد است که علم انسانرا شجاع میکند وایشان معتقد است اگر کتابخانه دیجتالی نباشد تاریخ کشورها دراینده گم میشود واطلاعات زیادی نخواهند داشت- کشوره درحال نزدیک شدن بهم هستند ومیتوانندنیاز های همدیگر رابرطرف کنند- ویکاز راه حل ها همین کتابخانه های دیجیتالی است-   ایشان از کتابخانه خوداش خیلی کارها میکند ازجمله کمک به دارالترالمعارف ها- وکمک به کتابخانه هادیجتالی روستائی – وازجمله ایجادیک جامعه کمک کننده به جوامع نخبه خلاق- کتابخانه گوتنبرگ- میگوید انسان اگاه صلح طلب میشود- و وقت خودراهدر نمیدهد- ایشان یک تحقیقات کرده است- به یک نتجه شگفت انگیز رسیده است- وان این است که دردنیا همین اکنون یکصد سی میلیون رشته درحال تحقیق است- که درجهان علم عمومیت ندارد مثلادر روسیه پینج نفر دریک رشتهای جدید درحال مطالعه هستند وچندمقاله هم بیرون دادند همه اینهارا میخواهد دراینده وارد سایت خود کند  بییند این عدد رشته همه دانشمندان معتقدهستند که تحقیق درعالم هستی مشکل است وپیچیده است ین امر دوچیز را اثبات میکند- یکی قدرت عقل وفهم انسان ودوم اثبات خالق هستی است- ایشان یک رشته ای علمی در ایننترنت- درست کرده است- که تمام چت های دنیارا جمع اوری میکند- دونتجه ربردارد که فرموده است گرتنبهاتراز   طلا ونقره ومانندان است اول سئوالاتی که فرد مطرح کرده است- این سئوالات یا قبلا دانشمندان درشته خودشان پی برده بودند-که هیچ واگر پی نبرده باشند به انها اطلاع دهد- دوم تجارب ونظریاتی که خود به ان نتجه رسیدند که امکان دارد دراثر مطالعه مقالاتی   پی به ان ببرنند اگراین تجارب ونتایج درست نباشد افردرا مطلع کنند واگر درست باشد که ایشانفرموده است تابحال اغلب انها درست بوده است دران افرادان رشته را مطلع کنند ونکته دیگر افرادیک گروه دراوائل هم طراز هم نیستند وتوسط این کتابخانه ها به همطرازی برسند- واز همهمهتر لذت درک را بچشند وبخصوص درکی کهخود به ان نائل شدند- امروز ه حداقلاین کتابخانه ها با دو تا سه میلیونشروع میکند وامروزه ارشیو – اورگ ده میلیون- اقلام دارد وگوتنبرگ سیزده میلیون- این نشان میدهد همانطور ایه قران میفرماید-که انچه درحقیقت برای بشر مثبت است خداوندمنان حفظ میکند وپشتیبانی میکند- امید است چه درارشیو –اورگ وچه درگوتنبرگ- برای همه افراد برگ میدهد که ان مقالاتی که دوست داشتند ذخیره کنند ومقالات خودراهم درانجا بگذارنند که مورد بازرسی میشود درمخزن ذخیره میشود از هرجامقاله وارد برگ خود کنند انهاهم درمخزن کپی میشود ونظریات مختلف برای ایشان ارسال میشود- امید است این مخزن هامعرفی شود وماهم مقالات زیادی دریان مخزن ها داشته باشیم- انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99