سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-با الهام از نظر مرحوم دکتر-مارتین لوتر کینگ- ایشان یک رویائی برای کشور امریکا داشت- بقول ایشان رودخانه به عقب باز نمیگردد- اما این رودخانه ان توان رانداشت –که موجی عظیم وسرعتی   بهتر داشته باشد-گرچه امروزه بانک سیاسی اقای ترامپ ورشکسته است جز دادن ازادی بخصوص ازادی – برای حقایق سترگ ومذهب راستین الهی نجاتی رااومتصور نیست ودرکاخ خودتبعیدی شده است- اسلام در صدسال قبل رودی کم اب بود وضخره ای کوچک وکوتاه خواست الهی سازنده تاریخ استسنت الهی مداوم تاریخ را بپیش میبرد ودیگرسنت ها سرانجام درکویر خودساخته مدفون میشوند-چه بخواهند وچهنخواهند- فرقی نیمکند امروز تحقق ارزوهای اقای مارتین لوترکینگ- توسط رودخانه سترگ اسلامی که هم از زمین میجوشد وهماز اسمان دران میبارد تحقق پیدا خواهد کرد- واین بخات –باخت تبدیل به برد- باخت کسانی که درکانال الهی حرکت نمیکنند خواهد شد- روزگا قبل کهرنگینپوستان توله سگ های دستئ اموزبودند- به پایان رسیده است فردسیاهپوستی درصدسال قبل میگوید من درنیویروک جائی جز منزل خودندارم- بازی سرگرم کننده زندانی کرده سیاهپوستان- نشان میدهد هنوز سیاهپوستان ازاد نشده اند-ودراسلام ازدواج سیاه وسفید بفرمان حکیم علی الاطاق الهی رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم-امر شد واذان گو مسمانان یک سیاه پوست بود وفاصله ها برداشته شد ازادی برده سیاه نجات فرد درروزقیامت شد وهمطراز یک دیگر درهمه جا بخصوص درصف نماز نشان برابری   همه جانبه-بود- وعدم عدالت گناه نبخشوندی چهدردنیا وچه دراخرت قلمدادشد ودرتمام ایات قرانی مومنین ومومنات- رنگ خاصی ندارند- وهمه عبد یکسان الهی هستند- تنها تقوا وایمان نشانه برتری معنوی خواهدبود—تقسیم فرقه ای وزنجیرهای تبیعض- ازپای همه مستضعفین برداشته شد- زنان ورنگین پوستان جز املاک وکالاهایئ فردنیستند- وهرگز جامعه درجامعه نخواهندبود- وخداوندمنان برای همه یک زندگانی شرفتمندانه وپر ارزش را چناچه درکانال وراه الهی باشند تضمین کرده است-امریکا درقالب حقوق بشر کذائی زنجیرهای شرایط بد-رابرای رنگین-پوستان را سخت واهمین کرده است که انها چک بد و ورشکسته هستند وبرگشت- خوردند- میبایست فرصتهای برابر-دیدگاه یکسان داشتند وبهروری عادلانه بوجود اید که انها هم میتواند چک- مایه دار باشند- دیگر زمان دیگر محدود است زمانی دیگرنیست میبایست به بازی گرفت شعار های تخدیر کننده تمام شده است- وانها باید- دراقتصاد برابر دیگران باشند- وحقوقمدنی یکسانی باشد وتصورات یکسانی نسبت بهم داشته باشند- ودر وجود وهستی یکسان هستند- هیچ نژادی نمیتواند به تنهائی جاده تاریخ را قدم بزند وحرکت کند-تا تبیعضات برداشته نشودموفقیت برای رنگین پوستان نخواهندبود- وحشی گری پلیس وازاردهند ها بازجویان باید پیاین بیابد راه باید تغیر کند ودرکانال الهی حرکت شروع شود-اروزهای رنگین پوستان ارزوهای امریکاهم است- فرزندان بردگان وبا فرزندان اربابان سفید روزی در دوره یک میز باهم گفتمان کنند—باید ما سنگ یک کوه-رشد وهمکاری باهم گذاشته شود- سفید پوستان که ادعای یک نژاد بزرگ خودرا میدانند درواقعیت میبایست این طور باشد- باید همه میبایست باهر نژاد ومذهب دست دردستهم اواز وحدت رابخوانند-این امرفقط درسایه- ارامش ساز پرچ درحال افراشته شدن اسلام ناب عزیز است انشتله هرچه زودتر صاحب اینپرچم به روشنائی دیده شود انشالله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99