سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- واقعا حماقت ودسیسه سازی رسانه های انطرف اب -خجالت اور ومشمز کننده است- امروزه چون تنها-مدخل و ورودی ایران درمسئل وسایل مورد نیازاش چین وروسیه است میخواهند این مدخل وکریدور ببندند وایران دست بسته باشد واعلام میکنند که چین دنیارا گول زد-این مسخرترین حرف ها است- اولا ایا ایدز را چینی ها درست کردند ودردنیا مطرح کردند وسارس- ومرس را چینی ها درست کردند- ابولا چنین ها گخش کردندوتب زرد را چنین ها پخش کردند-کنگو هیچگونه روابط زیادی فلیپین نداشت در دهکذه های وسط جنگل تب زرد گرفتند گفتندشایدغرب برای خواباندن چنگهای داخلی که انهم غرب رهبری می کرد-خاموش شود وفقط مهجرت زیاد درخ دارد ازروستا بشهر که انهم بنفع غرب بود- بمب شیمیائی وبمب میکروبی وغیره ایا چین برسرما ریخت؟؟ مواد مخدره- را چینی هی ها درست کردند- دختر من پرشکی میخواند زمانی درسطح عمومی بود ویکتحقیق درباره سرب میکرد وچون زبان گلسی ایشان دیپلم مرکززبان امریکائی – ایرانی بنام کانون زبان گرفته بود- ایشان گفت که استاد ایشان گفته است در امریکا مداوم کنفرانس بین المللی گذاشته میشود درباره امراض وبعضی ازانه اجازه تعدادی محدود به سئوالات درسطجهانی پاسخ میدهد که قرعه کشی میکنند وجواب میدهند ومن دربعضی شرکت کردم ولی من شرکت کردم به سئوالات-من پاسخ ندادند ولی به سئوالات دیگری جواب دادند که بسیارپیشرفته بود وجالب بودودربعد درسایتی انتشارات این کنفرانس چاپ میکنند ومثلا به صدمقاله برجسته انتشارمیدهد واشکلات دیگر سخران یها ومقالات امریکا جواب میدهد وتصحیح میکند شما اینهارا دانلود کن من زیادفرق ندارم وفرصتی-که  بعضی لغات بدست هم ندارم- ومن انگیزه پیدا کردم انها را بطور کلی مشاهد کنم- یک کنفرانس قرابوده است در افریقای جنوبی باشد ودر زمان اخر امریکامنصرف میشود نماینده روسی میفرماید- که کنفرانس دیگر ارزش ندارد زیرا امریکامیتواند به مشکلات ما پاسخ دهد ودقیق ترین تحقیقات را بیان کند در سایتها امریکا ادعا کرد دربعضی امراض بین سی وپنج سال-تا هشتادسال از دنیا جلو استوتمام کتب های اروپائی درامر پزشکی دیگرارزش ندارد-ودتنشجویان سال دوم ببعد پزشک روش تحقیقاتشان از اروپا بشدت پیشرفته تر است- یعنی دنیا—اما این مرض کورنای جدید امریکا وغرب گفتند که این کورنا از لحاظ ساختار وبه اصطلاح ژنوم یهعین دی –ان – ویادی ان –ار فرض کنید یک ساختمان اجرها – اینها اساس ساختمان است همان ژن های سلولی موجودات است بسیارساده است درحقیقت این کورنای -19 جدیدهمه راگول زد اروپا وامریکا قرنطینه چین را اول مسخره کردن گفتند قدرت نمای سیاسی میخواهد بکند – چین هم وو هان یک مرکز مهم تجارتی وجهان گردیدی بود اول تصور کردن که یکمرض تنگی نفس است وبعدرسیدن ه ویروس است ونمیدانستندمرکزان کجا است –و ساختارساده ای داردکم کم رسیدد به بازار حیوان فروشان وامرض این حیوانات گنترول وتحقیق کردندورسیدن حال بخفاش که امریکائی از قبل انرا میشناختند ومعلواست به سادگی براینکه منافع ازدست ندهند شلوغ نمیکنندولی بعد مشخص شد بسیارخطرناک است وادعا میکنند زمانی که همه چیز برای مامشخص شد ما به سازمان ملل متحد گزارش دادیم وبعداز مدتی کمک خواستیم دردونع قبلی کورنا هم همین مطلب درغرب رخ داد چرانجا سروصدا نمیشود سی وپنج درصد کشتار کرد تا امریکا فهمید- وهنوز کار کارستان نکرده است- ای نمسخره نیستکهاخیراامریکا فهمیده است هند که برروی گیاهان داروئی کار میکند کهامریکا میکند باانهم ادعا وهزینه هندتوانستهاست قرصی موثر برای کورنا بوجوداورد وخواهان خرید وتکنولوژِی ساخت ان شده است- این امربغایت پیچیده شده است وامریکا اطعات کامل دارد ولی فاش نمیکند وروزی که فاش شود ماست مالی میکند ولی مشخص است از سوراخی که بتواند اول به ایران وچین وروسیه وارد شود وزخمی بزند- نبایدگول خورد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99