سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک درحال نوشتن یک مقاله درباره عظمت حضرت ایت الله سیدمعزز جناب سیدحسن نصرالله رحمت الله علیه است-که مصداق کوثر هستند- مقاله ای درشیعه نیوز درباره ایشان نوشته شده مقاله درسطح روزنامه گاری ولی فصل نوشته شده است من خواستم تاحدی انرا باز کنم واقعا از عجایب است- یک نکته بیان کنم-در زمان جوانی من کی از مسائل مهم دربقاع لبنان بود که بسیارخبر ساز بود ان زمان سوریه دست محکمی درلبنان داشت ودراین دره بقاع نیروی قابل ملاحظه داشت بخصوص ضد هوائی بسیارقوی – که اجازه ندهدکه هواپیماهی جنگی اسرائیل وارد سوریه ولبنان کند وهرموشکی انهابه لبنان بزنند پاسخ دهد-کم کم برد هواپیمای های جنگی غرب بالاتراز بود موشکهای ضدهوائی بود وشایع بود ارتش شوروی انجا کارشناس دارد وطرح ما ما شوروی است وهواپیمای اسرائیل یتاحدی به راحتی از ارو بقاع عبور میکنند وموشک به بقاع میزد به هواپیما های اسرائیلی تیراندازی شده است- وحق خوداش میدانست که برروی سوریه ولبنان شناسائی داشته باشد—ومرز بین لبنان باسوریه را مداوم شناسائی میکرد و حتی به سواری که یک مجروح نظامی سوریه ای به سوریه میبردند باموشک هوائی زد که او مسئول تیراندازی به اسرائیل بوده است- منطقه بقاع سنی مذهب بودند  وسران انها بااسرئیل مع مع الواسطه ارتباط داشتند – غرب فشار زیادی میاورد که سوریه میبایست از بقاع عقب نشینی کنند وبه سوریهبرود وگرنه ماکمک های خودمان به لبنان بسیارکم میکنیم واز حملات اسرائیل حمایت میکنیم زیرا شایدسوریه ناگهان به اسرائیل حمله ورشود ودست راستی هم ازغرب حمایت میکردند البتهمنکاری ندارم که سوریه درلبنان خوب عمل میکردویانه- ولی مسلم بود بین دست راستی وسوریه شکراب بود وضدهم بودند-ومردم ازاین لحاظ بسیارناراحت بودند-که مشکلات لبنان فقط ازطریق غرب حل میشود درتنگنابودند متاسفانه بعضی بزرگان سنی بسیارمنحط وحتی پلید اول درمراکش ودوم درلبنان- بدرستی این حدیث صحیح است که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودندشنابعداز من راه یهود ومسیحیت راطی خواهید کرد- یهود البته اکثریت همیشه تاکتیک اش برروی موج بودن وبرتربودن است- بعنوان مثال یهودیان – بخارا زبان فارسی صحبت میکردند وفرهنگ فارسی داریم واصالت ما مال شیراز است-درمراکش –ون اهل لهب ولعب بودندواهل سیاست بازی وختلاس وغیره انها بیشترانها اهل موزیک ورقص وفیم عیره وسخت طرفدارسیایت غرب است امروزه طرفدار ازادی و سکولار وغربگرائی هستند- اما یهودیان ایران اهل علم وجدی بودن ونظامی هستند ولی غرب گرا بیشتر کتب غرب گرادی درسوریه مشخص شدهاست خانمها ی یهودی نوشتند وتاحدی زیراب اسلام رازدند- ازجمله خانم الهام یعقوبیان کتابهای زیایدنوشته است ویکی هم اشک شمع است- ترجمه انگلیسی در تفسیر ان نوشتند بهانگلیسی - =دیس اوردر اف- ویمن اف پرشین یعنی قوانین غیر عقلی زنان ایرانی جمهوری اسلامی شمابروید برای زنان اسرائیل اشک شمع برسید- دراینترنت خواندم عجیبت ترین کاربرعلیه زنان صیهونیست میکنند- پدری با دختراش تضاد میکند ازخانه بیرون اش میکند وایشان بهمنزل دوست عرب اش میرود وباان جوان ازدواج میکند ومسلمان میشود وبههمین علت دوباره خواستم درباره سوره کوثر نگاه ای دوباره داشته باشم- سرانجام درلبنان دست راستی ها برنده شدن ومداوم در لبنان اعتراضات برای بیرون کردن سوریه بود-انزمان شرایطبرای جناب حافظ اسد بسیارسخت بود چون شوروی هم سکولاربود وهم همپیمان امریکابود کهبرعلیه اسرائیل اقدامی نشود ومحتاج غرب بود لذا سوریه تنها میمانند ویهودیان زیادی درسوریه هستند کهغرب بسیاربهانه کمک میکرد وتاجر هستند دست اش خالی بود واز دره بقاع ولبنان بیرون رفت وحضرت ایت الله معزز سیدحسن نصرالله رحمت الله که بااستاد سید عباس موسوی رحمت الله علیه که ایشان سرپرست بسیایراز حوزه لبنان بود وبهد درنجف مسئول یک حوزه بود ودرراه همین بقاع شهیدشتد امل وخوداش راکنار کشید وخوبراهی هم نداشت انچنان قدرتی نبودند-کهتاثیربگذارند واز وپنج نفر به دره بقاع رفتند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99