سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر سریال های با دیدمنفی- سئوال اولین این است که ایا این سریال ها میتوانند الهام بخش باشند؟ اصولا راهی برای ایجاد الهام درانها است -اقای ارول موریس پاسخ میدهد- فرض من براین است که میتوان انرا فرض کرد- باید سئوال کرد که الهام به چه پایانی متصل است ومعنی الهام مورد نظر چیست-غالبا دراین سریال ها افرادی هستند هرنوع کار جهنمی انجام میدهند که فقط میخواهند ارضاع شهوات منفی خودشان را انجام دهند- ایشان میفرماید – من همیشه مطمن نیستم چنین باشد- ول ا ین نکته بسیار مهم وجالب است-من هنوز دقیقانمیدانم که تشکیل دهنده این داستان ها واقعا چه حوادثی است-ولی میتواند بخشی ازان باشد- بعضی ها کارهائی انجام میدهندکه ما کاملا تصور میکنیم که مانمیتوانیم انها رانجامدهیم البته باید اضافه کرد عقل ووحی میتوانند دراینموارد به نتجه دقیق برسند چه منفی نوشتن وچه مثبت نوشتنکاری همیشه اسان نیست- یک تخیل کششدار هست؟ قران ظن را رد میکندوباید سعی شود که انسان به یقین برسد-ایشان اضافه میکندکه ما استعداد گول خوردن داریم مانند همه شاید چنین باشد شکر خداوندکه همه انهارااجرا واقدام نمیکنیم-ازایشان سئوال شده است ایاتغیر عقیده دادهاید( که ازان صرفنظر کنید)-نه من همیشه عاشق این نوع داستانها هستم-خانم ایشان بیان میکند این سریالها درتلویزیون زیاد نمایش داده میشود- از ایشان سئوالشده است که ایاشما ازاخبار بهشتیهای انها را نمی چینید؟ ایشان میگوید منبهتاریخ شهر سان فرانسیسکومیروموخبری که پانصد حیوان از قفا افتاده ومرده هستندرا میخوانم مناین موضوع را انتخاب میکنم شما هروقت که تشخیص دادهاید که خیلی غلو است میتوانید منرا متوقف کنید مطالبرا میتوان روی ان بحث کرد- شخصی میخواسته است طفل چند ماه اش ماشین شورلت براند- یافردی به فرماندار رفته است که به فلان جا- جاده اسفالت بکش چون قبول نکرد خوداش دست بکارشدوسرانجام فاجعه ای را ایجاد کر-وچون پول نداشت کهخانه سر راه رابخرد نود درجه بچرخد وبیشا زیکمایل ونیم پیش نرفت-امری که همیشهنسبت به ان احساس قوی دارمواغلب در باره ان فکر میکنم این است عمیق اندیشیدن ومزخرفات باهمسازگاری ندارن نباید در یمداستن هردو باهم به سازکاری برسند ومن همیشه بدنبال اختلاف هستم- البته این امر از جهاتی خوب است ولی تضاد مزخرف وعمیق نشان دادن سرانجام به الهامات بالائی میرسن همانطورکه حضرت علی علیه السلامیکیاز روشهای یاد گیری اسان ازراه تضاد است—بله چرخاندن یک سکه این امررانشان میدهد- درست مانندفیلم مردجدی اقای کوهن برادرس- بله یکی از بهترین هابود-بنابراین جهانهائی که شما کشف میکنید دربرگیرنده مزخرفات وعمیقهاست که بالاجبار درفردوجود پیدا میکنندکه شرنوشت واسطوره سازی میکنند- خوب این تمایلی است که همه ما داریمکه اقای جویس مکینی بیش از همهدارد ما همه اهل سعی کردن ورقابت کردن هستیم ودرتمامخاطرات زندگانی ما هست-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0