سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- خبر گذاری سی ان ان-مدوم اخبار کورنا میدهد- انگستان 560000 نفر داوطلب را گرفته است که درتشکیلات خدمت به بهداشت فعالیت کنند- وانتظار دارند که 250000 نفر دیگر داوطلب به انها بپوندند-در امریکا این هفته سه میلیون ودویست هزارنفر بیکار شدند وبعضی شرکت ها تعطیل شدند ویعضی میزلن کار خودرا کم کردند- بنظرمیرسد که امریکا درسه هفتهاینده به نقطه پیک( اوج)برسد و حال در حال اوجگیری است( اسپاک) درانگستان مجمع کنفرانسها به بیمارستان تبدیل شده است- نه کشور اروپایئی بزودی همکاری باهم درباره این ویروس شروع میکنند-شعار این است عمال تفرقه باید باعث وحدت شود- تست های جدیدی شخصی شروع شده است- خانم نانسی وپولسی هم اکنون خبر تصویب پول بین دوتا سه میلیارد دولارتصویب کردند وبه سنا فرستدند وگفتند باشدت بحران پول بیشتری داده خواهد شد گفتند مداوم باید انواع تست ها بشود ماسک ها فراهم شود- کمک ششصد دلاری به افرادنیازمند داده شود- بعدا بیشتر خواهم گفت- ازجمله تست ها از کلرو کواین و وایرو کسین کواین که درامراض ماهی ها بکارمیرورد رئی بعضی افراد جواب داده است واین شایعه که امریکا از اتالیا جلو افتاده است-یک توطئه است وایتالیا واسپانیا همان مسیر چین را طی میکنند وهم اکنون گفتنداز مسیر چین بیشتر مرگ ومیر داشته اند-و سنگاپور به شدت درحال اوچ گیری است مهاجرین زیادی از اطراف اریقی جنوبی وداخل افریقای جنوبی با پایتخت افریقای جنوبی امدند ودرخیابان میخوابند ودولت تعطیلی کامل داده است وهفتصد نفر درافریقای جنوی کورنا دارند- در روسیه ااقی ریس جمهور پوتین گفته است که کورنا تحت کنترول است ویک بیمارستان جدید افتتاح شده است وفرمودند مردم بیجهت اظهارنظر نکنند وکلیساها بایارامش مردم عبادت راتجویز کردند-ودر امریکا میگویند خوشحال باشید واظطراب نداشته باشید وخانم نانسی پولسی گفتند گریه زری درد ی را دوا نمیکند واز مرگ ومیرها نا امید نشوید- وگفتند ما باید بسرعت مشاغل جدید ایجاد کنیم و وباید بسرعت کمبود هارا برطرف ر کنیم- راه علمی مهم است نه اعتیاد- ومیبایست بعضی کاخانجات   رابسرعت گسترش بدهیم- ومردم باید یابگیرنند از فرصت ها چگونه استفاده کنند وبهره ببرنند- ومیشود درخیابان دندانپزشکی کرد- وباید وسایل حفاظت شخصی را زیاد کرد- گفتند ما به همان ارامش قبلی باید برگردید م- امریکا 65625-نفر مبتلا دارد و945 نفر فئتی دارد وبعد خبرنگار سی ان ان از نیویوو ک اطلاع داد نیمه از افراد بیکار شدد و سود تجارتی به زیر صفر رسیده است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99