سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اخیراد اقایان بحثی از کدشناسی را مثل نقل ونبات بکار میبرنند وظاهرا میخواهند ضد فرهنگ وتمدن اسلامی ساده لوحان را شکارکنند مثلا دیروز درخباربود مردم اسپاینا برای رفع کورنا طبق یک سنت قرون وسطی به کلیسا رفتند ومجسمه حضرت مریم سلام الله علیها وحضرت مسیح علیه السلام بوسیدند- ویا دربخش تمدن شناسی تصور میکنم باز اسپانیا بود که حضرت مسیح علیه السلام را درکودکی بسیار نوزادچاق وبسیارزیبا کشیدند وحضرت مریم سلام الله علیهاتاحدی برهنه با ران چاق وپستان ها بیرون زده برهنه شیدند که تاثیر ارامش وزیبائی بگذارد- انسان یک روح دارد درحالیکه این روح یکپارجه است یکزجنس است- ولی میتواندهر به نوع کار را انجام دهد درک اش قابل تصور نیست ولی درجسم سلو ل های بنیادین معلوم نیست چطور تبدیل به سلول مغز وعصب وقلب وغیره میشوند ولی مشخص شده است که یک سلول عصبی شد سلول بغل دست راهم عصبی میکند ولی مدیریت میشود یک جا تمام میشود—درعلم وعلم اموزی راه نجات این است که فرد درهرقدم مشکلات درکی خوداش را حل کند کاملا بفهمد بعدقدم اولرا بردارد حضرت استاد مرحوم شهید معزز دکتر ایت اللهجناب اقای مرتضی مطهری علیه السلام فرمودند عرب درکشور عر بستان در زمان جاهلیت وقتیکه از رودخانه میخواست رد شود میفرمودندسنگ یقین رابیار سنگی بوده است در رودخانه میدانداختند وچند بار لگد میزدند وروی ان مدتی می ایستادند بعدسنگ دیگری میدانداختند قران این یقین رابرای ایمان بکار بردمتاسفانه علم بخصوص درعلوم انسانی ودینی این چنین نیست واستعمار درموردعلوم انسانی وحتی دینی میخواهداین چنین نباشد درسرکلاس تاریخ قاجار برای یک موضوع سیاسی از تفسیر افراد حکومتی تا ضدان وجود داشت حتی رژیم افراد که طرفدارانها بودند ولی کمی اختلاف داشتند تحمل نمیکرد وجناب استادمعزز حضرت ایت الله همرحوم زبر جد رحمت الله علیه- میفرمودند لغات قرانی معنای زمان عصر جاهلیت مطرح است وان معنائی که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم   بخصوص درلغات قرانی بکار رفته است یک مثل بیاورم- قران استدلالها مواد اش درحد شناخت کامل انسان صدر اسلام است-مثلا انسان از خاک است انسان ازلجن است انسان از خاک ساخته شده بای ظروف سازی است خاک حرارت دیده است هیج جااز سلول صحبت نمیکند مثلا از غدد صحبت نمیکند- درسوره علق -علق درزبان عربی ان زمان به زالو گفته میشد ومیدانستند که زالو خون میخورد واستفاده میکردند- منی انسان می شناختند که چسبناک وبد بو است ومیدانستندزنان حائض میشوند یعنی خونازانهابیرون میرود دواصطلاح داشتند اب بسته یعنی ابی حرکت ندارد واب باز یاجاری ومیگفتند زنان یکخون بسته دارند ویک دفعه راه خون باز میشود وخارج میشود ومیگفتندزمانی که زنان ابستن میشود این کنی ان خون را میخورد- واین خون باز چسبناک بود بعدازمدتی بوی بدی داشت قران مجید فرمودنداینمعنی مثل زالو است ازطریق بندناف موادغذائی توسط حون به جنین میرسد- بعد علم اثبات کرد نطفه مرد تقریبا شبیه زالو است درخون خوردن مشترک هستند- ولی انهانطفه مرد را نمیدیدند- حال زمانی که فرد چه درماشین نویسی وچه کامپیوتر حرف الف را که میزنید یکسیری عملیلت میشود- بهاین الف میگویند- کد وبه ان عملیات میگویند پردازش – درتلفن عدددو را میگیرد یک پردازش دارد- حال درک هم همینطور است ولی پردازش ان قابل تجزیه وتحلیل نیست-دردرک کردن ماندند باز قران بطور کلی درک شناخت اش برای شما اندک است وز مقوله امر است که به شماعلم اندکی دادیم- حال درغرب درک روح غیر روان نمیتوانند درک کند استنباط هالص دارد ربطی به ماده وتن ندارد وانرا کنار گذاشتند امادرک روان تاحدی میتواند درک کند که مثلا شما گرسنه میشوید چه حالت روانی داردوبرهمین اساس کار میکند درحالیکه انبخش غیررروانمسلط است بر روان وبین ایندو تعامل است مثلا برای برطرف کردن وسواس غرب یک طریق خاص خود رادارد-تا حدی هم موثر است ولی عربی خدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امد وراجع وساوس شکایت کرد وحضرت صلواته اللهعلیه واله والسلم این کارشیطان است یک دعادادند اینمال روح غیر روان است تاثیراو است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99