سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-چالش نئو لیبرالیسم- یا ازادی بازار-- لیبرا لیسیم زیربنای ان از فئو دالیسیم در اروپا شروع شد دلیل انم به این علت بود فئودال ها چون ثروت کلان داشتند زیادبفکر صنعت نبودند گرچه بعضی بخش ها از صنعت مانند بخش نظامی وساختمان وجاده غیره را مورد توجه قرارداده بودند وبعلت کمبود کار کشاورزی عد ه ای بفکر صنعت افتادند خود فئوادل ها دربخشی از صنعت را رواج کمی دادنداین صنعت کران کم کم کلا خودرا به فرانسه میبردند وچون ارزشمالی فرانسه جای دلار امروز بودودرصنعت هم بسیارجلوبود وفئودال ها بخصوص فئودال های اروپا مرکزی مایل نبودند صنعت سوداور مال مردم باشد باانها مبارزه میکردند این خردهبورژوازی کم کم در فرانسه پایگاه بدست اورد و انها برای پیشرفت خود فرهنگ لبیرالیسیم واخلاق لیرالیسم وسیاست لیبررالیسم بوجوداورند هیم جا است که اقای مارکس میگیود اقتصاد زیربنا است وفرهنگ واخلاق وسیاست روبنا است وانها تلاشزیادی کردند ودانشگاه های ایجاد کردند وصنعت را رونق دادند وصسود کم میگرفتندوحقوق  زیاد میدادند- اما این لیبرالیسم بعدا یک طرفه بنفع دولت شد- ودولت دیگیر دمکراسی راقبول نداشت وقواین خودراقبول داشت ونظریه مردم راقبول نمیکرد- لذا بعدا بعجای لیبرالیسیم نو لیبرایسم بوجودامد که لیبرالیسم دوطرفه باشد وکمون یست سخت مخالف لیبرالیسم شدند- اما چراهمه جا این لیبرالیسم پاسخگو نیست- بعنوان مثال چین کمونیست که بسیارایراد میگیرنند همه جا درچین قوانین لیبرالیسم بوجود ندارد- البته این مطالب مال چندین سال پیش است- درچین کمونیست فقط برای پانصد میلیون نفر زمین مناسب وجود دارد که درانجا لیبرالیسیم بخوبی جواب میدهد کهالان هم بصورت تا حدی لیبرایسم است ولی برای هشتصد میلیون چنین مکانی وجودندارد مثلا افرادی که دردشت معرف گبی زندگی میکردندکه امروز حتی برای یک وعده نهارهم امکان ندارد این افراد وچ دادند به چنگل ها ویا حشیه بعضیرد  مکانها ویاجاهائیکه زیاد از لحاظ اقتصادی ارزشمند نیستنددرنتجه بازار درانجا سرمایه گذاری نمیکنددوئلت مواد اولیه به انها میدهد وانها برای خودخانه وسازمان هایدیگر میسازنند وباز ارلحاظ کشاورزی فقط یک وعده غذا خودرا درمی اورند – دوم تصور میکردند که بازار روش متعادل را بکار میبرد انچه بنفع ملت است ولی درحقیقت اینطور نشد ومسئله عرضه وتقاضا به جلو امد که بازار همیشه عرضه کمتراز تقاضا بود ودنیجه قیمتها بالا بود ومداوم برای سوداوری به اتوماتیک کردن روی اوردند وبیکاری شروع شد گرچه سعی شد که کارهای جدیدی ابداع کنندولی رشد جمعیت بیش از نرخ کاربود ورقابت وحشتناک   اقتصادضعیف توسط اقتصاد قوی بلعیده شد- درکل باید لحاظ کرد – اما دراسلام فرهنگ واخلاق وسیاست ربطی به اقتصادندارد اینها مستقل هستند البته بین این چهارمولفه یک تعاملی وجود دارد –که سیستم پویا وزنده وکارامدرابوجود میاورد وهمگرای فوقالعاده زیادی دارنددر اسلام بجز اسلام سه مذهب ابراهیمی ازادی تبلیغ دارند ومابقیه کافر ذمی هستند که حق تبلیغ ندارند- حتی قوانین ایینی وحقوقی خاص هم یعنی مناسک ندارند- برای انکه کذب مطلق هستند- اما دولت اسلامی مسئول کل مردم وملت است وبایدبودجه لازم را کسب کنذ اگر ازطر یق بازار ازاد کسب شود اشکالی ندارد-ولی امکان پذیر نیست مجبلور میشودمقداری از تروت های طبیعی وکارخانجات خاص را دراختیار داشته باشد- وبخشی را میتواد به تعاونی به یک شهربدهد ومالیات نگیرد وانها بتواند برایان شهر    سودهمگانی ایجادکند- در رژیم منحوس پهلوی کارخنجات دولتی وحتی صنعت نفت مداوم به روز نشد .کشور کم کم با بحران ربروشد ومجبوربود همان کالارا از خارج تهیه کنند- مانند مخابرات زیمنس- حال ان کارخانجات بشدت عقب اتاده است ودلت سرمایه لازم راندارد باید به بخش خصوصی بدهند که از زیرساختی که دارد استفاده کندوانرابروز کند ومابقه خود بروز کند وازان سودبجوید

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99