سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب صدای امریکا توجه کنند-مقدمه- مادر اسلام یک امامت داریم ویک خلافت- امامت انتصابی خداوند منان از طرف خداوند منان نصب وانتخاب شده است- ولی بارای مردم حکومت میکند وگرنه کنار میشکد ولی هیچگاه ازمقام خود عزل نمیشود وبرسرکار کا امد همه مقلد ایشان هستند اگر فردی رابه سمتی انتخاب کرد باید عقل خوداش را بکار بیاندازد که درچهارچوپ برنامهامام معصوم عمل کند پس رای نهائی متعلق به امام معصوم علیه السلام امام ازمان علیه السلام که انشاااله بزودی سرکاربیاید اینطورنیست درجائی مشروطه سلطنتی است که بکارخودادامه دهد وهروقت خواست سئوالی بکند- اما خلافتحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند هردونفر که مسافرت میکند یکی باید ریس باشد وبرای نزد ایشان امدن یکی باید نماینده کل باشد ولو دونفر حتی دهنفرهم میتواند یک خلیفه داشته باشندکه شرایطی دارد وازهمه مهمتر مردم به ایشان رای بدهند –که بیعت گفته میشود واگر شرایط خاتص نداشته باشد رهبریت ان فرد ملغی میشود خداوند منان ایشان راقبول ندارد بعداز فتح مکه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یک جوان بسیت وهفت ساله نمایده خود وریس مکه کرد اگر کل خلفا یکفرد خلیفه کل بدانند تازمانی که موردتاید است میتواند خلیفه کل مسلمین باشد وخلیفه قابل عزل ومحاکمه است وهرفردی هم میتواند صاحب رای فقهی باشد ودران رای از خلیفه تبعیت نکند که مذاهب اهل سنت زیادرخ داده است- اما مسدله ایاتالعظمی شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه- ایشان یک جا را اشتباه کرد- این بزرگوار میدانست که انگلیسی ها سازمان هنده جریان مشروطه سلطنتی هستند که کل اریان بدست اورند وسر روسها کلاه بگذارند وبعدایران واردجریانغرب گرائی کنند و جماعت مسلمانان ظهری وساده لوح ایران را از روحانیت جدا کنند وزیر لوای شاه مشروطه ببند بکشند واین حرف ایشان درانزمان درست بود که مجلس تشکیل شده است وپنچ تن مجتهئ بیادهر حکمی اگرتائید کردن به عمل شود پس قاجار دیگر خودکامه نمیتوادباشد وبایدتابع مجلس باشد واینها این امر راقبول کردند ولی میدانستند که انگلیسی از این امرسخت ناراحت هستند کمک های خودرا به ایران ودربار قطع کردندومحدعلی شان مجبور شدبه نزد روسها بود ومجلس را بتوپ ببندد ودیگر مجلس کارائی نداشت مردم فکر میکردند مشروطه سلطنتی مانند انگلستان عمل میکند وروش انگلیسی یران را ابت میکند واز روسهاهم سخت میترسیدند تنها چاره انگلیسی بودند- دراین زمان کیبابیست چناب شیخ فضل الله نوری خودرا کنار میکشید چون درمقابل سیل بنیان کن تنها میشودموعظه کرد تمام پیشبینی هائی که بیان کرده بودتمام رخ داد انزمان کم کم مردم را متوجه شدند- حال همان برنامه راامریکامیخواهد پیاده کند اول مجلس مقابل رهبر نیست زیرا مقلد رهبر است ودرقبل مقلد امام راحل عظیم الشان بودحداقل به از یک مجتهد – تقلید میکرد واسلام درتمام موارد حکم دارد براساس احاکام اسلامی باید جنک کردویا صلح کرد نه براساس رای متعارف جهانی – امروزه درامریکا جازه میدهند ااقای ترامپ فقد مقلد گنگره باشد اگر حرف اقایاترامپ هیج کس قبول نکند چه اتفاقی درامریکا میفتد- در زمانی چندین رای است کدام رای باید انتخابشود درغرب اکثریت دراسلام انرائی که به منابع اسلامی نزدیکتراست ولی اگر اسلام مخالفت نداشته باشد  با کل ارایکه   اکثریت قبول کرده است-خوب است شما مقداری قواین اسلامی راخوانده باشید- انشاالله دفعه بعد بهتر فکر کنید-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99