سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- التفاتی به سمینار کوثر در شیراز- به همین مناسبت تشکراز خداوندمنان چنین وجودی لا توصیفی را برای بشریت هدیه کرد- وروز-زن مفتخر- به نام کوثر وجود شد- قبلا ز هرچیز این حدیث را ازحضرت علی علیه السلام ذکر کنم- که حسنین صلواته الله علیهما به مثابه چشمان رسول الله صلوا ته الله علیه واله والسلم هستند ومن به مثابه دو دست رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم هستند وحضرت فاطمه سلام الله علیها- به مثابه قلب طنیده رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هستند پس زن قلب ومادر قلب طپنده- خانواده است- لقب حانیه که خداوندمنان به حضرت فاطمه سلام الله علیها داده است در لغت یعنی زنی که به شوهر وفرزندان مهربان-و- دلسوز است- درلغت بسط پیدا کرده است به والدین ودیگرانهم را دربر میگرد- سخنران اول حضرت ایت الله دژکام رحمت الله علیه- نماینده حضرت ولایت فقیه کرم الله علیه در شیراز هستند بودند که من مطالب ایشان بصورت خلاصه بیان میکنم- فرمودند حدیث است کسی که عالم به زمانه است گول وفریب نمیخوردفریب نخوردن یعنی ملاک را اشتباه نمیگیرد- بنابر بیان حضرت ایت الله حدائق رحمت الله علیه که سخنران دوم بودند کسی فریب نمیخورد- که عالم باشد نه انکه باسواد باشد عالم ازنظر هرد و بزرگوار رجوع مشکلات ومسائل به منابعی اسلامی وفقهی است کهانمنابع باید حل مشکل کند نه صرف یادیگیری حدیث وبیان ان که جزو محفوظات است- شرط اول خودسازی است- شرط دوم جامعه پردازی است ( جامعه پروری) وسم تمدن سازی است واز قول امام صادق علیه السلام- اول خودسصازی- بعد خداشناسی وبعد اسیب شناسی وبعد وظیفه شناسی است کهدرهمه موارد به یقین برسد یک الگوی تام وتمام این موارد حضرت فاطمه سلام الله علیها است- از قول امام جمعه محترم دواشکال درما است- نمیدانیم بصورت کامل چگنه تربیت کنیم میلیونهابسیجی داریم ماند حضرت سلیمانی ومن اضافه میکنم حضرت چمبران کم داریم واز جهتی دیگر کارهای بزرگی که میکنیم نمود یا تبلیغات نداریم (شایدفکر میکنیم که ریا است ) وبایدزمانرا بخوبی شناخت مطابق خصوصیات زمان برنامه ریزی کرد ما کارنکنیم برای ما طرح 2030 می اید ورهبر معزز انرا بدرستی رد کردند وجهان گفت ماهم شمار درتمام شهرها بایکوت میکنیم البته مقداری از ان قابل تطابق بااسلام عزیز وماهم بادنیا بایدتعامل کنیم درب راببندیداز پنچره میاید مابیادطرحی جامعه تر ایجادکنیم وباانها گفتمان کنیم شهرداری یک برنامه ای داشتکه ئرشف کامل کردن بود ولی تصویب نکرده بود ان طرح پیش من اورد مثلا یک شهرک اسم اش راانسانیت بگذاریم که دینا بفهمد که مابرای انسانیت ارزش قایل هستیم البته رد شد یک عده میخواهند انهاراسیم جیم- کنیم ویک سیاست باز ی افراطی را بی اندا زیم انها فکر میکردندبایان کار درمسابقه جهانی میتوانند شرکت کنند سمینارهای ما چه میزان خودساز ی را تشویق میکند- حضرت فاطمه سلامه الله علیها درامر خودسازی چه کرده است-( حضرت علی علیه السلام از هر جنک باز کشت قبراق تر وخوش حالتر امد دردم مرگ بالترین خوشحالی داشت درحالی بالترین نفرت از جامعه داشت واین نفرت باعث نشد که امر درامردلسوزی جامعه خللی ایجادکند ولی حضرت ابوذر علیم السلام بان عظمت دم مرگ ترسان بود این امر خودساز یارانشان میدهد) بهمین نسبت حضرفاطمه عالیهالسلام خودسازی داشت ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99