سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- حضرت ایات الله العظمی مارم رحمت الله علیه چندیدن سال پیش- کتاب فیلسوف نما ها نوشتند وامروزه میابیست کتاب نخبه نماها را بنویسند- یک ضرب المثل انگلیسی میگوید علم کم خطرناکتراز بیسوادی است وبرای فرار از جاذبه ای  افسانهای خرافات گذشته علمی حداقل چهار استاد وشصد کتاب لازم است که خوانده شود- دریک میز گرد دربی بی سی اقای شیخ میفرماید سرمایه داری غرب هیچکار مثبت ای نکرده است؟؟ هرچه بوده است چپ کرده است چین کمونیست را غرب نجات داد ویا چپ نجات داد پیشرفت اروپای شرقی مال چپ است ویا مال غرب است  همین چین کمونیست درشهرها ی بزرگ کمونیست چون کوه یخ درحال ذوب شدن است وزندگانی بسبک غرب درحال پیشرفت است-دالبته سرمایه داری غرب مشکلات ونواقص زیادی دارد- امروزه نمیتوان با تحلیل اقتصاد وسیاست دهمه مسائلرا تحلیل کرد ومشکلات راحل کرد انسان پیچیده تراز ماشین وربات وجامعه میمونها است هانگینتون فهمید درشکم بلوک ها رشدهای مخالف رهبران بلوک درحال رشد کردن است وانها به سمت استقلال خواهندرفت وتمدن های جدیدی را بوجود میاورند که بعد قابل سرکوب شدن نخواهنبود وجنگ تمدنها شروع میشود ونمیشود انهارا مهار کرد مگرباقدرت وانهم موقتی است تنها اسلام است درتاریخنشان داده ذاست میتواندانسانهارا مهار کند وجنگ تمدنها باتمدن اسلامی شروع میشود کهبایداین اسلام رادیکالرانابود کرد مخالفت تحلیل میخواهد سازندگی هنوز عدد اخرین مولفه های ان مشخص نشده است کسای که اسلام عزیزرا مرتجع میداند برحماقت خودمهر ختم زدند وشهامت خواند متون اسلامی نقدانراندارند وبه ظاهر جامعه غربی ویاشرقی بسنده میکند وتصور میکنند که جامعه اسلامی قدرت پیشرف دادن جامعه ندارد درحالیکه جوامع بشری در فسادخود وناتوانی خود وجهل خود سرانجام درگردابی عمیق گرفتار خواهند شد بقول یک خبرنگارامریکائی هر خودکشی یک میخ برتابوت   فرهنگ امریکائی است اما اسلام نیازندارد که سران حکومت ها با امام حسین علیه السلام مقایسه کند بلکه با حضرت قاسم سلیمانی عزیز مقایسه کرد تا عظمت اسلام مشخص شود وقرطاس شمارا دراتش بی اندازد-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99