سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نابغه مقاوم و سرسخت امریکل- بخش سوم—اقایان خبرنگارپست واشنگتن جنابان فلیپ راکر و کارول لئوننیگ- درکتابی منتشر کردندجلسه در یک ملاقات امنیتی ومخفی که به ان اطاق نخبگان فکر گفته میشود در جولای 2017 تشکیل شد- بنا بر نوشته کتاب - جلسه طبق برنامه با سران امنیت ملی اقای ترامپ تشکیل شد- ومنجمله اقای رکس تیلرسون- معاون اقای ترامپ واقای گر ی کوهن مدیر  سازمان دولتی اقتصاد ملی امریکا- ومسئول دفاع اقای جیم ماتیس کسانی کلا دولت را ترک کردند- سه نفر از انها درباره عدم اطلاعات- اقای ترامپ- درباره جغرافیا تاریخ وعلوم نظامی وایشان میخواست این تخصص ها سریع به ایشان اموزش دهند اقایان ماتیس وکوهن وتیلرسون –بعنوان معاون واسیستان با استفاده از نقشه وگرافیک( نمودارهای علمی) وچارت(جدول های علمی)- برای انکه بتوانند مطالبی به ایشان بیاموزند نشان دادند- برای این هدف که بتوانند از اینکه سرخورده شود جلوگیری کند خبرنگاران نوشته اند که اقای ماتیس در اسلایدی نشان داد که احتمالا نقشه های پایگاه های نظامی درافغانستان- هر بخش ان چه میزان دلارهزینه  شده است- به هرحال بنابرنوشته اقای ترامپ از کوره دررفت- میخواست بداند- چرا امریکا پول از متحدین خود نمیگیرد چه دراروپا باشند وچه کره جنوبی باشد وباجدیت وخشم وبی ادبانه سران را بخاطر شکست استراتژِی نظامی درامریکا درافغانستان باانها صحبت کرد- ایشان مطالب اقای اوباما نخوانده بود که ارتش مادرخاور میانه استراتژی پیروزندارد البته ایشان میخواست مردم جهان را فریب دهد زیرا علت شکت   کیبخاطر اسلحهای مدرنبود که به داعش داه شدهبود واسلحه های روسی ایرانی ودیگر نمیدانست بقول سروان قانع درهرواحد نظامی جهان سوم چهار موشک  گردن گلفت بیاید ان واحد همهگی فرار میکنند وفقط در جنگ وگریز وچریک بازی ودر داخل شهرهامیتوانند مقاومت کنند که میبایستانشهرهار محاصره کرد تا خفه شوند واین کار برای طرفین امکان پذیرنبود- سرلشگر اسرائیلی که به مرکز زرهی امده بود میفرمودند واحدنظامی میباسیت داخل چنگل ودریک وسعت بسیاربزرگ پراکنده شوند وساختمانها از کانالهای زیرزمین بهم ارتباط داشته بشاند ونیرو در زیر زمین باشد وبرروی ساخاتمانها مواد ضد موج ماهواره قراربگیر تا زادشمان خارجی وداخل محفوظ باشد- ایران الان کرد- که موشکهای بابرد زیاد وباسرعت هواپیما ورادار گریز داریم ونگفتن پهباد اخلال دررادار داریم انها ساده گرفتند ضربه خوردند وموارد دیگر نظامی امریکا بیشتر روی جنگ اتمی کار کرده است وباجنگ چریکی حجم سنگین کارنگرده است نمونه اش جنگ ویتنام است وجالب انکهاقای ترامپ اقای اوباما را سزنش کرد که جنگ طلب است وپول هنگفتی را بهدرداده است وخوداش بدنبال جنگ است ومشخص میشود جزو کارتل اسلحه ات وبایدجیب انهاراپر کند-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99