سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- بخش دوم نابغه مقاومت وسرسخت؟؟!!-در طول تاریخ بشر بخاطر منافع ونفسانیت وشهوات دستاز دین ناب الهی میکشد-درطول تاریخ حکومت برای منافع از اسلحه استفاده میکردند برای دفاع هرمیزان که هزینه شود جایز استولی حق تهاجم برای منافع بی جهت ندارد- وفقط بدستور الهی برای گسترش دین ناب با شرایط خاص ب اذن الهی انجام میشود که نتجه ان پیشرفت جوامع بشری است- در حدیث است دراخر الزمان دوباره تهاجم برای بدست اوردن منافع نامشروع برپا میشود ولی به ان اب –و-رنگ حق طلبی میزنند وبر حق لباس باطل میپوشانند- و بر باطل لباس حق میپوشانند که نام ان فتنه است و این عمل را برای اولین بار یهود انجام داد- وقران انرا نهی کرد- ودر حدیث است دوباره این امر نامشروع در اخر الزمان با حیله گری زیاد احیا میشود—که امروزه بهترین نمونه ان امریکا است- در سوره بینه – مسئله ایدولوژِ مرح است وایودولوژی بابد دلیل روشن بین وشفاف داشته باشد ومسائل مهم را مطرح کرده باشد قران در سوره بینه این امر را مهمترین مسئله انسان میداد-که انسان باید بهترین ایده ومذهب وایدولوژِی را داشته باشد- وباید این ایدولو ژی از نجاسات واباطیل پاک باشد مطهره باشد وادارای مطالب بسیارمهم وارزنده وجهت دهنده انسان هم دادا باشد قیمه باشد هم پر ارزش وهم مسستحکم وپایدار قران اشاره میفرماید مومنین ودوست دران دین هم بسیاری ازانها دنبال هوا وهوس هستند و بادین ناب زاویه پید ا میکیند از عبودیت خالص الهی جدا میشوند ودست به تحریف دین میزنند که انواع واقسام پیدا میکنند ودین مطابق ذوق سلیقه ونفسانیت وشهوت خود تغیر وتحریف میکنند اینها شرالبریه هستند شرارت بارترین مخلوقات الهی هستند ملحدین درحد حیوانات وپا پائین تراز حیوانات هستند برای ملحدین عذاب عظیم است عظم یعنی استخوان عذاب عظیم یعنی استخوان درد وبرای کافرین مذهب عذاب الیم است یعنی تمام بدن وروح درد میکند- لذا ایدولوژِ ومذهب شناختن از کارهای اساسی ومهم و واجب عینی هر فرد است یکی از عظمت های این زمان- برخورد حق وباطل در حد بالاتراز قبل است گرچه سختی ها هم زیادتر است—ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99