سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نیم نگاهی بهسوره بینه- این سوره امروزه کاربرد زیادی دارد- یک موضوع بسیارمهم- این است که انسان فرد عاقل واحمق را بخوبی بشناسد- همیشه کاری اسان نیست بهترین ملاک ها متعلق به قران مجید است-ما دراین مورد کوتاه های کردیم- بعنوان مثال غربی ها کتاب مینویسند درام نویس موفق کیست وچگونه فکر کنند وچگونه این دانستنها رابنویسد-ر درس استادمعزز حضرت ایت الله مرحوم زبرجد رحمت الله علیه درباره شلاق زدن میفرمودند خداوندمناناولا ان جرائم بسیارسنگین که شلاق دار مشخص کرده استحداکثر هشتاد ضربه است وگرنه ما حتا جرائم سبک راهم هشتادضربه میزدیم به ان حدود میگویند یعنی به نهایت حد رسیده است- حدیث است که برا ی یک جرم سبک صدو بیست شلاق است مشخص است که این حدیث جعلی است یا انکه از معصوم علیه السلام برای جرمی مثلا چهل ضربه فرمودند ویک جرم بالاتر شصد ضربه فرمودند حال یک جرمی بین اینددو است ما باید چکار کنیم دو را ه است یا حد وسط رامیگیریم- یانکه ببینمی از حدوسط به کدام حد نزدیکتر است که تعدادشلاق کم یا یادمیکنیم نسبت به حدوسط ولی عدددقیق درنطزد امام معصوم علیه السلام است این کاربرد عقل است در سوره بینه- یک تعریفی دارد که کفار اهل کتاب ومشرکین کفاراهل کتاب انهئی هستند که کتاب تحریف کردند که ازدرجهت یقین وایمان خارج شدند- دین انها دیگر ارزشی ندارد یک خبرنگار غربیمدتها درباره داعش تحقیق کرده است از ایشان سئوال کرده است که شماتصور کنید امروز همه کار سوریه شدید قانون اساسی شما چیست- جواب ندادند وبعدپرسیدشمابعضی میکشید مثلاشیعه ولی بعضی را نمیکشید برچه ملاک است گفتندتشخصص مفتی وایشان جواب نداده است- اما درسوره بینه هیچ بحثی از ملحدین نمیکند یا کافرین زیرا عقلی نیست عقل به توحید وخالق هستی وبه انتخاب دینی میرسد اما اایا کانت وهم اقای دکارت نظم پیچیده مخلوقات کافی برای شناخت خداوندمنان است مشرکین قبلا انها دین حنیف داشتند بعد مشرک شدند درتمام موارد عقل کافی است وملاک است- یک امریکائی که چنددرس عربی گرفته بوده است ازاومیخواهند که راجع قران نظربدهد بعداز کمی تحقیقات مسلمان شد پرسیدند دلیل ات چیستایشان فرمودند انجیل درتاریخ بیان شده است که چهارصدتابوده است این چهارتا راانتخاب کردند که کاری بس احمقانهبودهاست ولی باز شناخت درجای مبهم میشده است یهودیان زرنگ بودند بهارامی کتب یهودیت پاکسازی کردند تعداد انها هفت است- ولیاین چهارصد کتابهای انجیل اثبات میکندکه حضرت مسیح علیه السلام امدهاست بیشترین تحریف درکتب دینی بوده است ولی مسلمانان یک قران همگانی دارندتحریفی دران نشده است بهمین علت همگفتهاند که معجزه است ودرست است اگر معجزهنبود انهم به سرنوشت انجیل وتورات تبدیل میشد- با بیان اینکه اشره بهاهلکتاب ومشرکین دارد مشخص میشود دینزجهانی است نه گفته یهودیان- یا مسیحیان ویا مشرکین- داین جهانی است پس کسانی امروه با اسلام درگیرهستنداینده انهارا قران برای انها تشریح میکند عقل انها میرسید که تحریف نکنند وکی ایندگان فکر میکردندتحریفات میتواستند درک کنند ولی خداوندمنان عفو کرد البته نسلهائیکه  دخالتی درتحریف نذاشتند- بهائیت نگفته است که شهر عکا قبلهاست گفته به سمت قبر باب وبهالله نماز بخوایند زیرا وحی نداشتنداز خداوندمنان که قبله کجااست چوان حضرات قبله تعین نکرده بودند ادم عاقل برای انها قبله مسئله است- قبر نمیتوادند باشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98