سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- حضرت استادمعزز ایت الله موسوی رحمت الله   بحثی از علم غیب جناب اقای خلیفه دوم فرمودند وبحثی از تفکرات ابنخلدون که غربیان انرا دقیق میدانند- یکی از فرمانده ان خلیفه دوم درعراق درحال شکست از ایرانیان بود فریاد زد که جنابعمر چگونه فرار کنم وبه کدام سمت فرارکنم اقای عمر در بالای منبر گفت ساریهگفت رو بالای کوه اگر جناب خلیفه وم علم غیب دارد وایشانفرمودند ابوبکر هم علم غیب داشت پس چرا علم غیب ائمه اطهارعلیم السلام اجمعین قابل قبول نیست علم غیب فقط مخصوص پیامبران علیهم السلام احمعین است پنچ نفرنفر هستند که علم غیب داشتند یعنی علوم غیبی بلد بودند   ابوبکر عمر .عایشه ومعاویه ابی هریره سه تا هستند که    علم غیب ازراه دور داشتند ابوبکر عمر وابی هربره- وقتیکه خانم عایشه از استباط های پدراش به خلیفه سوم بیانکرد ایشان کمی غضنباک شد وفرمودند کهمن مثلا بچه نیستم پدرات پول میداد بهیکعرب که دستاش وصورت اش را نمیشست واگر میشست باادارار بوب شتربود یک ده درهمی هم به اومیداد باقی مطالب هم کشک بود جناب اقای عمر وغیرههم همچنین درزمانی که اقای عثمان در فشاربود تنها ابوهریره پذیرفت پولی قابل ملاحظهداد وبهاوگفت .بروا ین مردم را پراکنده ساز ابو هریره بیرن امد که یکحدیث بسازد که بهخلیفه گپیر اگر مثلا رحم نکنید فلان میشودتاشروع کرد مردم گفتندچقدر گرفتی خورجین باز کر دیدندپول ملاحظه گرفت گفتندتو اولین فردی هستی که ازوپول گرفتیب نوش جانت برو وایشانفرار کرد اما ابن خلدون عظمت اسلام   این است این است که درتمام علوم صحبت کرده است گاهی از اسلام گرفته است وگاهی ازدید مثلا گفته است صعود وسقط ملت ها یک عاملاش اقتصاد است خوب قران میرماید ماتمدن هائی را درهم کوبیدن که شما اعراب هرگز به پای انها نرسیدید -حجاج بن یوسف یکاز جنایت کاران است کهدرگذشته نظیرنداشته است مردم برعلیهاش شورش کردند عبدالملک مروان ترسید ایشان را عزل کرد ششمانگذشت قیامبرعلیه عبدالملک مروان شروع ایشان فراری شد دوباره حجاج را روی کاراورد که ااقی ابن خلدون ازو تمجید میکند ولی حضرت علی علیه السلام فرمودند وقتیکه ان ثقفی روی کارامد قدر من رامیدانید ایشان پول داد که بگوین ند که ایشان ولی خداوند منان است زن زاید نمیگرفت هوها شبافحشابود بعضی یامدند وبرای بیعت پای اش از زیرلحاف درحالیکه زن فاحشه درکنار بود لمس میکردبجای بیعت ولی درست است که تاحذی ازسقوط امویان جلوگیر کرد ولی دونوع حزب یکی بنام علوی که سنی بودند و احام حضرت علی علیه السلام بر دیگران ترجیح میداند وبه سمت رادیکا ل شدند حرکت کردند ودیگر سادات علویان هستند کهانهاهم به سمت انقلابی ورادیکال شدند حرکت کدند وتا ریشه امویان رادراوردن


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99