سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چالشی امروزه بعضی کم لطف ها وکم مطالعه کندکان مطرح میکنند دال بر وجودیک سری کم اطلاعاتی است- اگر درعثمانی عد ه ای غرب زده شدن سه علت دارد یاغالبا انسانهای منحرفی بودن که گفتد درهرحال غربی بهتراز ماهستند ویک عده بی اطلاع   وقسم سوم متوجه ضعفهای مذهبی شدن- ولی درهیمن عثمانی انهائی که کاملا به اسلام معتقد بودن ودرک درستی از اسلام داشتن انسانهای شریف بودن انچه حکمت درستی از غرب میفهمیدند انرا قبول داشتن امروزه درو ه ناسیونالیست نیست- فرهنگی بنام فرنگی وجود دارد بیادملاحظه کرد حکمت هارا ازانها گرفت این دستور پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بیان کردند که بسیاری از روشنفکران مطلع نیستند وفرمودند حکمت بیشازهمه متعلق به مومنین است حکمت بیشتر سزوار وگم شده مومن است درهجا باشد انرابیابید وازان بهره بگیرید ومیبایست جزو تعصبات مذهبی باشد- موضوع دوم مشئله تفکر جمعی است - شورا را اسلام اورد ودستور تشکیل شورا   اسلام داد تعاوت وکمک به دیگران شورا اورد وحی حکمتهای فراوا نی اورد- یا عمل نشد ویابد عمل شد—اما اسلام قوانین ان منجمله حاکمیت ولایت فقیه تنها متعلق به حضرت امام راحل علیه السلام است هزران طلبه ودانشجوی مذهبی به همین قانون میرسد- قانونی وحکمی است هزاران نفر ازروی علم ناب انراتائید میکنند ومعلوات ولایت فقیه جمعی درطولتاریخ بوجود امده است ولی حتی یکنفرانرا تبین کند دیگران انراتائید کنند هم جمعی محسوب میشود نظریه انیشتین اولین خود ایشان انرابیان کرد قبول کردند تا پنچ نفر وبعد شصت وپنج نفر وسپس ازخریت خود خندیدند که نیاز دارند هزاران نفرانرا باید تائید کند مثلا دو تا بعلاوه دوتا میشود باید هزاران نفر انرا باید تایدکنند تا فردی انراقبول کند یک زمان بایک فرهیخته کهمدتی دانشجوی من بود بحث شد که یک دلیل ولایت فقیه ایشان فرمودند یک حدیث مقبوله است حدیث متواتر نیست گفتم مقبوله یعنی چه فرمودند دراصل مرسل است کمبود دارد منگفتم مقبوله یعنی عقلانی بهترین دلیل است نیاز ی به شناخت فقهی ندارد مورد قبول عقلانی است این علوم اسلامی از جمعیت عظیمی برخورداراست- اما در ایران شوکت پر طمطراق غرب رسیده بود حسن های غرب رسیده بو ایرانیان وعثمانیان نمیدانستند همانطور که بزرگوار فرمود از کجا شروع کنند وچگونه شروع کنند اینجابود شیاطین واردگود شدند واین بیچاهر خودباخته شدندبعلتی که عرض کردم ونتایج هم روشن است حال اگر اقایان بفرمایندما خراب کردیم غربیان خول عمل کردند اگرواقعامنصفباشید فرهیتخگان غرب نه بخاطرانهائی که بد عمل کردند بلکه میگویندمتارلیست وسکولار بقول حضرت اقابل خروس خسی یعنی عقیم است کاری بزرگ نمیتواند انجام دد ازحالاببعد یک ریل دیگیر بیادباشد احتمتال زیاد که مذهبی باشد اما کدام مذهب-؟؟ جوابش برای من روشن است شیعه ناب کهامروزه پرچم داراش ولایت معززفقیه است- والسلام


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99