سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم اله الرحمن الرحیم- شعار": عیسی به دین خوداش وموسی به دین خوداش:" درغرب چه معنا دارد-من در دانشگاه لندن برای یادگیری روش تحقیق ودرضمن دانستن اخرین اطلاعات درباره علم فیزیک دریک کلاس فیزیک شرکت میکردم وبا یگروه دانشجویان هم شاهد روش تحقیقات انان بودم دراین گروه یک دخنر خانمی بود که بسیار باهوش درسن دوازده سالگی ویا سزده سالگی وارد دانشگاه بود که چند کلاس یکسال خوانده بود اعجوبهای بود اولا به مقتضای سن اش بسیار خنده روحرکات کمی بچه گانه داشت که م.رد تعجب گروه واقع میشد ومداوم  پای پیچ استادان میشد از لحاض ایدولو‍ژی انان ویا منابع کتاب های سودمند ازانان سئوال میکرد .درمورد ایدلوژی انان ادعای انان را درمیاورد درحالی که به دستانش روه به بالا شکل میداد ددددد میگفت ود رباره منابع از ده استاد سئوال میکرد تا مچ ان استادخاص را بگیرد ومنرا تشویق میکرد که از فلان استاد درباره ایدلوژی سئوال کن وبعضی مواقع برای امتحانات یا مطلب بسیار جدیدفیزیک ودرباره پاسخ استاد با گروه بحث میکرد پس ازمدتی من رابطه ام قطع کردم یک روز من برای غدا خهوری وارد سلف سرویس دانشگا ه شدم کخه درطبقه بالا مشرف خهیابانهابود ومنظره قشنگی داشت ویک سالن برزگ بودسلغ سرویس جای سوزن انداختن نبود یک  دفعه متوجه شدم یک دانشجو در ردیف دوم ازدر ورودی بلند بیرون امد من را دعوت نشستن کرد که دراین نیمکت سه نفر تنها ایشان بود ومن را کنار پنجره جا داد که درست روبروی ان همان دختر خانم بود در انگلستان بهخواهند بگویند کسی خیلی دقت میکند وحواس اش بسیار جمع است وخیلی هم اگاه است ومدیریت بالائی هم دارد که در ایران میگویند فلانی خیلی خانم مدیر است میگویند ":بازرس پایگاه اتمی است:" این چنین به من نگاه کرد باتعجب کمی خشم وکنجکاوی زیاد وبا من صحبت نکرد تا رفت من فهمیدم که ایشان را پر کردندوکار ایرانیان هم نیت بیشتر کمونیست رئی مسائل کار میکردند وانها هم فقط از طرف میخواستند چند سئوال بکند واین کار خود انگلیسی هاست بچه های فرانسه که به انگلستان دقیقا معادل همین حرف میزدند ومن فکر میکردم در امریکا ازاین خبر ها نیست تاانکه به طهران امدم وتوسط یک فرد تحصیل کرده امریکا که بعد مقام پرفسوری گرفت به یک جلسه دعوت شدم که بیشتر انان تحصیل کرده غرب بخصوص امریکا بود قبل از غدا خوردن دریک سالن ایستاده بودیم واسط من به یک زوج که هردو دریک رشته دریکی ازدانشگاه ها ی بسیار معتبر امریکا دکتری گرفته بودند معرفی کرد درضمن صحبت خانم یکی از تحصیل کرده غرب که درسطح دیپلم بود وایشان هم امریکا بوده به جمع ما پیوست جناب دکتری تزی بیان کرد وفرمودند شما دراین باره چیزی شنیده اید من یعد از شکافتن ان گفتم بهنریت تحلیل متعلق به امام صادق علیه است واین مدارک اش چک شده بود وهم کوتاه وهم پربارتر از غرب ان خانم فرمودند – دکی مارا بهقرن امام صادق علیه الیسلام بردید من قربان ایشان ولی الان قرن بیستم است جنابدکتر باکمال عطوفت رو کردن به خانم وفرمودند نظریات ایشان با تزبسیار هماهنگی داشت جناب خانم نارحت شد وفرمودند جناب دکتر ودام درامریکا درباره اسلام ایراد میگرنند وخودمن شاهد چند جلسه بودم خانم ایشان کمی نارحت شد ودرتائید انخانم فرمدند روزی دردانشگا یک استاد جوان بسیاردانشمند اسلام شناس؟؟!! ما به اتفاق ایشان به یک کلاس درس رفتیم وایشان تابلو را بدوقسمت تقسیم کرد ومثبت ومنفی ویک مطلب مثبت درباره اسلام نوشت ویک نکته منفی بعد ازان دربخش منفی نوشت وبه همین ترتیب تخته را پر کرد من انجا متوجه شدم در امریکا مواضب هستند که دانشجوئی به هر طریق وبه هرعلت علاقمند به مطالعه درباره اسلام شود وردشان را بخوانند ودرثانی خوب است غربشناسان ماهم همین رویه بکار برنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99